23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 040-065535
Offentliggjort
26.02.2014
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
25.03.2014 Kl. 12:00

Addresse
BIG A/S, CVR: 29399396, Kløverbladsgade 56, Att: Per Bo Madsen
2500 Valby, Telefon: +45 72217227, Mail: pbm@big.dk, Internet: www.big.dk

Udbyder

Lejerbo, København

Hovedentreprise kontrakt for opførelsen af almennyttige boliger på Dortheavej


Lejerbo, København

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Lejerbo, København
CVR: 26768993
Gammel Koge Landevej 26
Kontaktpunkt(er): Lejerbo
Att: Casten Bai
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 70121310
Mailadresse: cba@lejerbo.dk
Fax: +45 38121057

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.lejerbo.dk

Yderligere oplysninger fås her: BIG A/S
CVR: 29399396
Kløverbladsgade 56
Kontaktpunkt(er): BIG A/S
Att: Per Bo Madseen
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 72217227
Mailadresse: pbm@big.dk
Internetadresse: http://www.big.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Lejerbo
CVR: 26768993
Gammel Køge Landevej 26
Kontaktpunkt(er): Lejerbo
Att: Carsten Bai
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 70121310
Mailadresse: cba@lejerbo.dk
Fax: +45 38121057
Internetadresse: http://www.lejerbo.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: BIG A/S
CVR: 29399396
Kløverbladsgade 56
Kontaktpunkt(er): BIG A/S
Att: Per Bo Madsen
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 72217227
Mailadresse: pbm@big.dk
Internetadresse: http://www.big.dk


I.2)

Type ordregivende myndighed

Andet: Alment BoligselskabI.3)

Hovedaktivitet

Boliger og offentlige faciliteterI.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Hovedentreprise kontrakt for opførelsen af almennyttige boliger på Dortheavej.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Frederiksborgvej 73, 2400 København N.

NUTS-kode DK011


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Bygningsstruktur:
Bygningen udformes som en buet boligstang, opbygget af bokse sat oven på hinanden. Boksene på stueetagen er placeret med et mellemrum boksene imellem svarende til omtrent en boks bredde. Boksene på næste etage, er skubbet et modul, således at hvor der står en boks nedenunder, er der på denne etage et mellemrum. Det fremdeles for de næste 2 etager. Det samlede udtryk bliver en stabling af bokse ovenpå hinanden, hvor boksenes skiftende placering etagerne imellem giver en meget åben og gennemsigtig struktur. Dette boks-udtryk og bygningens buede form har gennem hele processen fra lokalplansforslag til nuværende form været gennemgående for projektet.
Byggeteknik:
Bygningen udføres som let-elementer i træ med stabiliserende trappekerner i beton.
Vægge, dæk, lukkede facader og tage udføres alle som præfabrikerede let-elementer i træ. Elementerne kan være »flade« eller rumstore. Der er metodefrihed for entreprenøren.
Trappekernen består af betonvægge, elevatorskakt, beton- trapper og reposer, boligskakt, affaldsskakt og vådrum til boligerne.
Ankomst til bygningen:
Adgang til bygningen sker primært fra Dortheavej via trappeopgange, med undtagelse af lejligheder i stueplan, der alle har adgang fra gårdrummet på bygningens nordside. For at sikrer, at der ikke bliver for meget gående trafik på nordsiden, udføres en 5 meter grøn zone. Boligforeningens fællesrum har adgang fra samme side, mens velfærdsrummet har adgang fra Dortheavej. Trappeopgangene har alle gennemgang fra Dortheavej til gårdrummet på stueplan. Adgang til kælderen sker fra gårdsiden ved bebyggelsens 2 østligste opgange.
Lejligheder:
Bebyggelsen indeholder 62 lejligheder heraf 56 stk. 1-plans og 6 stk. 2-plans boliger. Den føromtalte boksstabling i bygningsstrukturen kommer også til udtryk i de enkelte boliger i form af varierende gulv- og rumhøjder. I boksene er der en lofthøjde på 2,5 meter mens der i mellemrummene er 3,5 meter. Det giver stor rummelig variation og boligkvalitet for hver lejlighed. Alle lejligheder er gennemgående fra syd til nordfacade. Køkkener og toiletter ligger placeret på ankomstniveauet.

Der er i alt 6 284 m2.
Terrasser:
Lejligheder har alle egne altaner eller terrasser. På stueplan har lejlighederne indeliggende terrasser mod Dortheavej og egen forhave på ankomstsiden mod nord. Boligerne på 1. til 3. sal har indeliggende altaner mod Dortheavej, mens boligerne på 4. sal har tagterrasser.

Grundarealet er 7 316 m2 og bygningens fodaftryk er 1 348 m2. Landskabsarealet er 5 968 m2.
Teknik:
Der udføres fjernvarmeforsynet varmecentral i kælder. Boliger udføres med balanceret ventilation fra separat ventilationsanlæg pr. opgang. Kloak udføres som separat system og regnvand afledes via forsinkelsesbassin.
Tilbudsliste skal være komplet udfyldt for at være konditionsmæssig. Men vi accepterer yderlige alternative tilbud (der kan indeholde ændrede konstruktionsprincipper og ændrede materialer)
Kontrakten vil være en hovedentreprisekontrakt på hele byggeriet, inklusive anlæg, råhus, facader, aptering og landskab.


II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45211340


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nejII.1.8)

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nejII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: jaII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:

Anslået værdi eksklusive moms: 64 000 000 DKKII.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: nejII.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 18 (fra tildeling af kontrakten)Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der henvises til udbudsmaterialet.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til udbudsmaterialet.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

En sammenslutning af tilbudsgivere skal som konsortium hæfte solidarisk, direkte og ubegrænset inden for rammerne af den udbudte kontrakt og tilbudsgivere skal udpege en virksomhed med fuld prokura for konsortiet.III.1.4)

Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nejIII.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Firmaoplysninger.
2.Tro og love-erklæring om forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997.
3. Erklæring om, at der er taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til lovgivningens bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres.
4. Tro og love-erklæring om at tilbudsgiver opfylder kravene i henhold til udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 og 2.
Alle deltagere i et konsortium skal fremlægge den krævede dokumentation.
Dette gælder ikke for underentreprenører.III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Uddrag af årsrapport med oplysning om omsætning, samlede aktiver og egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Skal fremlægges for alle konsortiedeltagere, men ikke underentreprenører.
2. Erklæring om, at tilbudsgiver (herunder et konsortium samlet set, men ikke underentreprenører) inden for de seneste 5 år har haft en økonomisk aktivitet vedrørende entrepriser om styring af opførelse af lette og præfabrikerede bolig eller institutionsbygninger omfattende minimum 3 000 kvm i alt inden for 5-årsperioden. Dokumentation kan fremlægges for det samlede konsortium.
Kravet gælder ikke underentreprenører.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Krav 1: Det er et kvalifikationskrav, at tilbudsgivers (herunder gældende for alle deltagere i et konsortium,, men ikke underentreprenører, jf. punkt III.1.3) soliditetsgrad ikke har været negativ inden for det senest afsluttede regnskabsår.
Krav 2: Det er et kvalifikationskrav, at tilbudsgiver (herunder et konsortium, men ikke underentreprenører) kan opfylde det indeholdte krav som anført under nr. 2 til nærværende punkt III.2.2).III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1. En liste over de arbejder, der er udført i løbet af de seneste 5 år, ledsaget af attester for tilfredsstillende udførelse af de betydeligste arbejder. Disse attester skal angive arbejdernes værdi samt tidspunkt og sted for udførelsen, og om arbejdet er gennemført fagmæssigt og afsluttet korrekt.
2. Hovedentreprenøren skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne om nøgletal jf. bekendtgørelse 675 af 18.6.2010, der er gældende for tilbudsafgivelsen.
Hvis hovedentreprenøren ikke er i besiddelse af nøgletal jf. bekendtgørelse 675, § 10, stk. 6, skal hovedentreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger attesteret af uvildig tredjepart til brug for udvælgelsen.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

BegrænsetIV.1.2)

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt der er flere end 5 ansøgere der opfylder kriterierne vil ordregiver udvælge de 5 mest egnede ud fra referencer.IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen


IV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokumentIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nejIV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nejIV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

25.3.2014 - 12:00IV.3.5)

Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage


IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.8)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger

Formodet tidsplan:
15.4.2014 udvælgelse.
3.5.2014 licitation.
16.6. hovedentreprise aftale indgås.
Ovennævnte tidsplan er provisorisk og kan blive ændret efter behov.
Vinderen vil blive afkrævet en offentlig serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen.
Udbudsmaterialet og kontrakten kan også indeholde sociale klausuler.VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager indgives til Klagenævnet for Udbud som angivet ovenfor punkt VI.4.1) jf. lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne § 7. Klage over manglende prækvalifikation skal jf. § 7, stk. 1 indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. § 2, stk.1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klage over andre beslutninger indgives senest 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort jf. § 7, stk. 2, nr. 1.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

21.2.2014

Send til en kollega

0.156