23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 154-353561
Offentliggjort
11.08.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
17.09.2018 Kl. 11:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8baa82af-5af5-46d7-97f6-a69cbcf8a631/homepage

Udbyder

Randers Kommune

Opdateringer

Annullering
(13.12.2018)

Ordregiver har valgt at annullere (aflyse) udbuddet under hensyntagen til budgetoverskridelse af modtaget tilbud samt at uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet medfører, at det ikke kan danne grundlag for tilfredsstillende tilbud.

Anlæg til forbehandling af kildesorteret organisk dagrenovation


Randers Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Randers Kommune
29189668
Laksetorvet
Randers
8900
Danmark
Kontaktperson: Rebekka Mary Møller
Telefon: +45 89151134
E-mail: rebekka.mary.moller@randers.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8baa82af-5af5-46d7-97f6-a69cbcf8a631/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8baa82af-5af5-46d7-97f6-a69cbcf8a631/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8baa82af-5af5-46d7-97f6-a69cbcf8a631/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8baa82af-5af5-46d7-97f6-a69cbcf8a631/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Anlæg til forbehandling af kildesorteret organisk dagrenovation

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45222100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver har besluttet at etablere et anlæg til forbehandling af kildesorteret organisk dagrenovation fra husholdninger og institutioner placeret på den eksisterende affaldsterminal med adressen Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ.

Leverancen leveres som en "komplet funktionel enhed", hvor leverandøren har det fulde funktionsansvar for den samlede leverance under hensyn til de specificerede grænseflader.

Nærværende udbud omfatter således følgende leverancer:

Projektering, levering, montering, idriftsættelse, afprøvning og dokumentation af den samlede leverance til et anlæg til forbehandling af kildesorteret dagrenovation med de egenskaber, som følger af det samlede udbudsmateriale.

Ordregiver har foruden ovenstående, valgt at udbyde følgende optioner:

— 6-års servicekontrakt på eftersyn, vedligehold og reparation,

— Reserve- og sliddele,

— Forøget % tørstofindhold i pulp,

— SMS-alarm ved driftsfejl.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 617 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver har besluttet at etablere et anlæg til forbehandling af kildesorteret organisk dagrenovation fra husholdninger og institutioner placeret på den eksisterende affaldsterminal med adressen Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ.

Leverancen leveres som en "komplet funktionel enhed", hvor leverandøren har det fulde funktionsansvar for den samlede leverance under hensyn til de specificerede grænseflader.

Nærværende udbud omfatter således følgende leverancer:

Projektering, levering, montering, idriftsættelse, afprøvning og dokumentation af den samlede leverance til et anlæg til forbehandling af kildesorteret dagrenovation med de egenskaber, som følger af det samlede udbudsmateriale.

Ordregiver har foruden ovenstående, valgt at udbyde følgende optioner:

— 6-års servicekontrakt på eftersyn, vedligehold og reparation,

— Reserve- og sliddele,

— Forøget % tørstofindhold i pulp,

— SMS-alarm ved driftsfejl.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Det tilbudte projekt (delkriterier for dette er anlæggets indretning samt kvalitetssikringsplan) / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 617 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere, der opfylder kravene i afsnit 2 (udbudsbetingelserne), udvælges om muligt 3 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

Er der flere kvalificerede ansøgere, vil der ved udvælgelsen af, hvem der opfordres til at afgive bud, blive lagt vægt på ansøgernes tekniske og faglige formåen som beskrevet i henhold til afsnit 3.2.3.3 (udbudsbetingelserne). Ansøgerne med den mest relevante erfaring i forhold til den udbudte opgave, vil blive prækvalificeret.

Ordregiver vil i den forbindelse vurdere følgende positivt:

— at ansøger har velbeskrevet kendskab til sammensætningen af kildesorteret organisk dagrenovation, herunder kendskab til den generelle kvalitet og variation i kvaliteten af kildesorteret organisk dagrenovation, eksempelvis fra testanlæg, projekter, undersøgelser eller lignende,

— at ansøger har velbeskrevet og relevant erfaring med projektering og etablering af mindst 1 anlæg til håndtering og forbehandling af kildesorteret organisk dagrenovation fra beboelse, herunder etageejendomme og kommunale institutioner samt, at denne erfaring vedrører omdannelse af kildesorteret organisk dagrenovation til en pulp, indeholdende det organiske materiale fra dagrenovationen, i en kvalitet som er egnet for omsætning på et spildevandsrenseanlæg med rådnetanke, sekundært på et gyllebaseret biogasanlæg,

— at ansøger har design- og projekteringsværktøjer - herunder kvalitetsstyringssystem - til styring af leverancen samt systematisk opsamling af erfaring efter idriftsættelse af de leverede anlæg.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har valgt at udbyde følgende optioner:

— 6-årig servicekontrakt på eftersyn, vedligehold og reparation,

— Reserve- og sliddele,

— Tørstofindhold %,

— SMS-alarm ved driftsfejl.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal som minimum have en soliditetsgrad på 20% for det seneste afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgrad defineres som: Egenkapital / aktiver i alt x 100 (ansvarlig lånekapital må ikke medregnes i beregningen af soliditetsgraden).

Soliditetsgraden skal angives i ESPD'et.

Såfremt dokumentation for ansøgers økonomiske og finansielle formåen ikke er offentligt tilgængelige, vil ansøger blive anmodet om at fremsende dokumentation herfor.

Ansøger skal på anmodning kunne dokumentere soliditetsgraden i form af underskrevet revisorgodkendt årsregnskab eller tilsvarende erklæring samt en ledelseserklæring om, at der ikke siden sidste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Soliditetsgrad på 20% for det seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal kunne fremvise mindst en (1) reference på udførelse af lignende eller tilsvarende opgave.

En lignende eller tilsvarende opgave defineres som projektering samt etablering af et anlæg til håndtering og forbehandling af kildesorteret organisk dagrenovation fra husholdninger og kommunale institutioner.

Ansøger skal i forhold til referencen beskrive:

— Ansøgers kendskab til sammensætningen af kildesorteret organisk dagrenovation, herunder kvalitet og variationen i kvaliteten,

— Ansøger skal beskrive erfaring med projektering og etablering af anlæg til håndtering og forbehandling af kildesorteret organisk dagrenovation fra husholdninger og kommunale institutioner,

— Ansøger skal beskrive den aktuelle driftsstatus på den angivne reference mht. bl.a. kapacitet, ressourceforbrug og uforudsete nedbrud,

— Ansøger skal beskrive hvordan leverancen blev kvalitetssikret.

Referencen, som skal indeholdes i ESPD'et anses af ordregiver for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet. Ordregiver er dog berettiget til at kontrollere de afgivne oplysningers rigtighed.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal kunne fremvise mindst en (1) reference på udførelse af lignende eller tilsvarende opgave.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/09/2018
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/08/2018

Send til en kollega

0.123