23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 147-335613
Offentliggjort
02.08.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

SAB Samvirkende Boligselskaber, Afdeling 3094-3-0001 Sølund, c/o KAB Bygge- og Boligadministration

Opførelse af Fremtidens Sølund i totalentreprise


SAB Samvirkende Boligselskaber, Afdeling 3094-3-0001 Sølund, c/o KAB Bygge- og Boligadministration

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
SAB Samvirkende Boligselskaber, Afdeling 3094-3-0001 Sølund, c/o KAB Bygge- og Boligadministration
Vester Voldgade 17
København V
1552
Danmark
Kontaktperson: Projektleder Vibeke Gravlund
E-mail: vib@kab-bolig.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Opførelse af Fremtidens Sølund i totalentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende forhåndsmeddelelse vedrører SAB Samvirkende boligselskaber, Afdeling 3094-3-0001 Sølunds udbud af en totalentreprisekontrakt om opførelse af Fremtidens Sølund. Udbudsforretningen og byggesagen gennemføres af KAB – Bygge- og Boligadministration, som forretningsfører for SAB. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling med en model lig omvendt licitation, hvor projektforslagets elementer prissættes og der samtidigt bydes ind med optimeringsforslag.

Byggeopgaven, som skal udføres i Totalentreprise, omfatter opførelse af 37.895 m2 bebyggelse indeholdende:

- Nedrivning af det eksisterende Sølund,

- Opførelse et nyt velfærdsteknologisk plejecenter bestående af 360 plejeboliger og 5 800 m2 serviceareal,

- Opførelse af ny 5 gruppers daginstitution,

- Opførelse af 150 stk nye ungdomsboliger,

- Opførelse af 20 boliger til et seniorbofællesskab,

- Anlæg af kælder og parkeringskælder til 189 p-pladser,

- Opførelse af 3 stk. erhvervslokaler.

Se også pkt. VI.3) Yderligere oplysninger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 684 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211200
45211340
45110000
45223310
45223300
45214100
45215213
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

C.F. Møller Danmark A/S, som i 2015 vandt projektkonkurrencen om Fremtidens Sølund, har udarbejdet det projektforslag, der ligger til grund for og er en del af projektbeskrivelsen. Formålet med udbuddet, der gennemføres som en form for omvendt licitation, hvor projektforslagets enkelte dele prissættes og der samtidigt bydes ind med optimeringsforslag, er at opnå tilbud, der i videst muligt omfang opfylder de funktionelle og arkitektoniske beskrivelser, som er indeholdt i projektbeskrivelsen, og som kan projekteres og opføres indenfor den absolutte økonomiske ramme på DKK 684 000 000 DKK.

Den udbudte Totalentreprisekontrakt er to-faset, idet det er forudsat, at Ordregiver og Totalentreprenør samarbejder om optimering og konkretisering af projektet under fase 1 således, at der herefter foretages hovedprojektering og opførelse på Totalentreprisevilkår til fast pris. Faseopdelingen er nærmere beskrevet i Totalentreprisekontrakten.

For at sikre kontinuitet og nyttiggørelse af den omfattende brugerinddragelse, der har fundet sted under arbejdet med projektforslaget, skal Totalentreprenøren indtræde i SAB’s aftale med CF Møller om teknisk rådgivning omfattende den arkitektfaglige del af hovedprojektering, projektopfølgning mm. Den ingeniørfaglige indsats forventes totalentreprenøren selv at stille med.

SAB forventer at prækvalificere 3 ansøgere til deltagelse i forhandlingsforløbet.

Der vil blive ydet tilbudsvederlag til de bydende, som afgiver konditionsmæssige bud. Størrelsen heraf vil blive oplyst i udbudsbekendtgørelsen.

Denne forhåndsmeddelelse er indrykket for at give Totalentreprenører som ønsker at afgive bud bedre tid til at forberede ansøgning om prækvalifikation.

SAB forventer at indrykke annonce om prækvalifikation og uploade udbudsmaterialet på byggeweb i begyndelsen af september 2018.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 684 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
03/09/2018

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Denne forhåndsmeddelelse indrykkes med henblik på at forkorte tilbudsfristen ved det efterfølgende udbud af totalentreprisekontrakt, jf. udbudslovens § 63, stk. 2, og for at give totalentreprenører, som ønsker at byde på opgaven, bedre tid til at forberede deres ansøgning om prækvalifikation.

Adressen i pkt. I.3) er hovedinternetadressen, hvor udbudsmaterialet i givet fald gøres tilgængeligt ved offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelse. Udbudsmateriale er således endnu ikke tilgængeligt. Nærmere oplysninger vil fremgå af udbudsbekendtgørelsen.

Den forventede tidsplan for udbuddet er, at der indrykkes udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende primo september 2018 og at udbuddet gennemføres i løbet af Q4 2018 til og med første halvår af 2019. Der indgås betinget kontrakt til brug for gennemførelsen af kontraktens fase 1. Endelig kontrakt forventes indgået efter modtagelse af tilsagn af skema B i efteråret 2019.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2018

Send til en kollega

0.116