23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 136-310133
Offentliggjort
18.07.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
24.08.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bkxvwffcnz

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Valgt enteprenør

(12.03.2019)
HedeDanmark A/S
Klostermarken 12
8800 Viborg

Steno Diabetes Center Copenhagen - anlægsgartnerarbejder i storentreprise (E06)


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Anette Madsen
Telefon: +45 38619820
E-mail: anette.madsen@regionh.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionh.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bkxvwffcnz
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bkxvwffcnz
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Steno Diabetes Center Copenhagen — Udbud af anlægsgartnerarbejder i storentreprise (E06)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Steno Diabetes Center Copenhagen, beliggende Herlev Hospital, Herlev Ringevej 75, Herlev. Behandlingscentret forventes at huse 390 ansatte til varetagelse af behandlingen af 12 000 borgere med diabetes på årsbais. Centret indeholder funktioner til behandling, forskning, uddannelse og sundhedsfremme, i form af et stort fællesområde som bl.a. indbefatter gård- og taghaver, caféområde, trænings- og madlavningsfaciliteter. Konsultationsrum til lettere behandling samt en række specialefunktioner. Hertil kommer undervisningslokaler samt et mindre område med laboratorier og forskningsstuer til brug i forskningsøjemed. Centret udstyres desuden med p-kælder. Region Hovedstaden udbyder i udbud med forhandling iht. udbudslovens §§61-67 udførelse af anlægsgartnerarbejder i forbindelse med opførelsen af Steno Diabetes Center Copenhagen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Herlev

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Anlægsgartnerentreprisen omfatter arbejder indenfor byggepladsarbejder, befæstelser, terræninventar, taghaver samt beplantning.

Det samlede projekt omfatter følgende 6 storentreprise, hvoraf nærværende udgør udbud afstorentreprisekontrakt for udførelse af anlægsgartnerarbejder:

— E01 Byggegrube,

— E02 Råhuskonstruktioner,

— E03 Facade og lukning,

— E04 Aptering,

— E05 Installationer,

— E06 Landskab (omfattet af nærværende udbudsbekendtgørelse).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af bygherrens helhedsvurdering af ansøgernes tekniske formåen. De 3 ansøgere, som gennem de fremsendte referencer har dokumenteret de mest relevante referencer indenfor udførelse af anlægsgartnerentrepriser, herunder arbejder indenfor byggepladsarbejder, befæstelser, terræninventar, taghaver samt beplantning vil således blive prækvalificeret.

Ved »relevante referencer« forstås referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer og kompetencer indenfor udførelse af anlægsgartnerentrepriser omfattende gårdhaver, taghaver, udvendige belægninger og beplantning, idet ordregiver lægger særligt vægt på referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer og kompetencer indenfor gårdhaver og/eller taghaver. I forhold til værdien af referencerne vil referencer, hvor anlægsgartnerarbejdet har en værdi på 5 mio DKK eller derover vægte mere end referencer med en værdi under 5 mio DKK.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes oplyse om årlig omsætning for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

Ansøger bedes oplyse om soliditetsgraden inden for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

Ansøgeren skal opfylde nedenstående mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet. Såfremt ansøger er et konsortium skal konsortiets samlede omsætning og soliditetsgrad opfylde mindstekravene.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal inden for hvert af de seneste tre tilgængelige regnskabsår som minimum have en samlet årlig omsætning på mindst 30 000 000,00 DKK.

Ansøgeren skal inden for hvert af de seneste tre tilgængelige regnskabsår have en soliditetsgrad på mindst 10 %.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgers og disse andre enheders samlede soliditetsgrad i de respektive regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede soliditetsgrad i de respektive regnskabsår. Soliditetsgraden for sammenslutningen beregnes som: Sammenslutningens samlede egenkapital/sammenslutningens samlede aktiver*100.

Ovenstående krav er kumulative, og skal alle være opfyldt for at minimumskravet er opfyldt.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes angive maksimal 5 referencer.

Referencerne bedes indeholde følgende oplysninger:

1) Kort beskrivelse af projektet, herunder med angivelse af hvilken entrepriseform opgaven blev udført i.

2) Kort beskrivelse af ansøgers ydelser og ansvar.

3) Bruttoareal for opgaven.

4) Entreprisesum for landskabsarbejder.

5) Dato for aflevering af opgaven.

6) Bygherrens navn og kontaktoplysninger.

Hver reference må maksimalt fylde 1 A4-side.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Entreprenørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Det vil sige:

— FN´s deklaration for menneskerettigheder,

— ILO´s deklaration om arbejdstagerrettigheder,

— Rio deklaration om miljø og udvikling,

— FN´s konvention mod korruption,

— Der henvises iøvrigt til den betingede entreprisekontrakts punkt 10 for en nærmere beskrivelse af Region Hovedstadens sociale klausuler.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Xml-fil med ESPD til udfyldelse er tilgængelig sammen med de øvrige udbudsmateriale. ESPD-dokumentet uploades i PDF-format. Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD-dokumentet. Såfremt ansøgningenafgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt ESPD-dokument.

Ansøgeren, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille spørgsmål til bygherren herom. Vejledningerne er til rådighed på www.https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/20173006-ny-vejledning-om-espd-nu-med-dokumentation-og-guide-til-e-certis/. Ansøger skal vedudfyldelse af ESPD-dokumentets del III tilkendegive:

(i.) at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§135-137

(ii). at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til §140

ESPD-dokumentets punkt III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

Bygherren skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. Med henvisning til udbudslovens §151, stk. 2 vil de prækvalificeredeved fremsendelse af meddelelse af meddelelse om prækvalifikation blive anmodet om at fremsende endelig dokumentation for oplysningernes korrekthed forud for afgivelse af det indledende tilbud. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt beståi en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af anmodning om prækvalifikation.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) skal ansøger på opfordring afgive erklæring om ansøgers egenkapital og aktiver samt omsætning for de konkrete regnskabsår, hvis disse tal foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder, (f.eks. et konsortium) skal erklæring afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal erklæring ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt egenkapital, aktiver og omsætning fremgår af revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig dokumentation.

Ad punkt I.3) Spørgsmål vedrørende prækvalifikationen skal stilles senest 16. august 2018. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før ansøgningsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Ad punkterne II.1.5) og II.2.6) De i punkterne anførte beløb er er estimerede.

Ad punkt IV.2.6) Det endelige tilbud vedstås i 6 måneder efter udløbet af tilbudsfristen for det endelige tilbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angiveten kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2018

Send til en kollega

0.156