23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 135-307210
Offentliggjort
17.07.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
18.09.2018 Kl. 09:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bfamepwpcf

Udbyder

Region Hovedstaden

Opdateringer

Rettelse
(18.07.2018)

VI.3
I stedet for:
Xml-fil med ESPD til udfyldelse er tilgængelig sammen med de øvrige udbudsmateriale. ESPD-dokumentet uploades i PDF-format. Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD-dokumentet. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt ESPD-dokument.
Ansøgeren, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning
I de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille
Spørgsmål til bygherren herom. Vejledningerne er til rådighed på www.https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/oknyheder/2017/20173006-ny-vejledning-om-espd-nu-med-dokumentation-og-guide-til-e-certis/.
Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del III tilkendegive:
(i) at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§135-137;
(ii) at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til §140.
ESPD-dokumentets punkt III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.
Bygherren skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. Med henvisning til udbudslovens §151, stk. 2 vil de prækvalificerede ved fremsendelse af meddelelse af meddelelse om prækvalifikation blive anmodet om at fremsende endelig dokumentation for oplysningernes korrekthed forud for afgivelse af det indledende tilbud. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af anmodning om prækvalifikation.
Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) skal ansøger på opfordring afgive erklæring om ansøgers egenkapital og aktiver samt omsætning for de konkrete regnskabsår, hvis disse tal foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder, (f.eks. et konsortium) skal erklæring afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal erklæring ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt egenkapital, aktiver og omsætning fremgår af revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig dokumentation.
Ad punkt I.3) Spørgsmål vedrørende prækvalifikationen skal stilles senest 16.8.2018. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før ansøgningsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret.
Ad punkterne II.1.5) og II.2.6) Det i punkterne anførte beløb er anslået i Q1-tal. Entreprisesummen indekseres i forbindelse med kontraktindgåelse til Q4 tal.
Ad punkt IV.2.6) Det endelige tilbud vedstås i 6 måneder efter udløbet af tilbudsfristen for det endelige tilbud.
Læses:
Xml-fil med ESPD til udfyldelse er tilgængelig sammen med de øvrige udbudsmateriale. ESPD-dokumentet uploades i PDF-format. Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD-dokumentet. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt ESPD-dokument.
Ansøgeren, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning
I de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille
Spørgsmål til bygherren herom. Vejledningerne er til rådighed på www.https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/oknyheder/2017/20173006-ny-vejledning-om-espd-nu-med-dokumentation-og-guide-til-e-certis/.
Ansøger skal ved
Udfyldelse af ESPD-dokumentets del III tilkendegive:
(i) at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§135-137;
(ii) at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til §140.
ESPD-dokumentets punkt III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.
Bygherren skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. Med henvisning til udbudslovens §151, stk. 2 vil de prækvalificerede ved fremsendelse af meddelelse af meddelelse om prækvalifikation blive anmodet om at fremsende endelig dokumentation for oplysningernes korrekthed forud for afgivelse af det indledende tilbud. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå
I en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af anmodning om prækvalifikation.
Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) skal ansøger på opfordring afgive erklæring om ansøgers egenkapital og aktiver samt omsætning for de konkrete regnskabsår, hvis disse tal foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder, (f.eks. et konsortium) skal erklæring afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal erklæring ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt egenkapital, aktiver og omsætning fremgår af
Revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig dokumentation.
Ad punkt I.3) Spørgsmål vedrørende prækvalifikationen skal stilles senest 16.8.2018. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før ansøgningsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret.
Ad punkterne II.1.5) og II.2.6) De i punkterne anførte beløb er estimerede.
Ad punkt IV.2.6) Det endelige tilbud vedstås i 6 måneder efter udløbet af tilbudsfristen for det endelige tilbud.

Rettelse
(24.07.2018)

II.1.5
I stedet for:
Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 81 000 000 DKK
Læses:
Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 77 000 000 DKK

II.2.6
I stedet for:
Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 81 000 000 DKK
Læses:
Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 77 000 000 DKK

Rettelse
(22.08.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 24-08-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 18-09-2018
Time: 09:00


Yderligere oplysninger
Der henvises til https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bfamepwpcf hvor det samlede udbudsmateriale kan findes.

Annullering
(15.03.2019)

På baggrund af de indkomne tilbud har Region Hovedstaden besluttet at aflyse udbuddet af SDCC E04. Aflysningen er begrundet i, at de indkomne endelige tilbud indeholdt priser, der overskrider budgettet. Med henblik på at opnå tilbudspriser indenfor budgettet ønsker Region Hovedstaden at foretage en række projektændringer og dermed indhente nye tilbud, hvorfor udbuddet aflyses.
Udbuddet forventes genudsendt ultimo marts 2019.

Steno Diabetes Center Copenhagen - udbud af aptering i storentreprise (E04)


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Anette Madsen
Telefon: +45 38619820
E-mail: anette.madsen@regionh.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionh.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bkxvwffcnz
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bkxvwffcnz
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Steno Diabetes Center Copenhagen — Udbud af aptering i storentreprise (E04)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Steno Diabetes Center Copenhagen, beliggende Herlev Hospital, Herlev Ringevej 75, Herlev. Behandlingscentret forventes at huse 390 ansatte til varetagelse af behandlingen af 12 000 borgere med diabetes på årsbais. Centret indeholder funktioner til behandling, forskning, uddannelse og sundhedsfremme, i form af et stort fællesområde som bl.a. indbefatter gård- og taghaver, caféområde, trænings- og madlavningsfaciliteter. Konsultationsrum til lettere behandling samt en række specialefunktioner. Hertil kommer undervisningslokaler samt et mindre område med laboratorier og forskningsstuer til brug i forskningsøjemed. Centret udstyres desuden med p-kælder. Region Hovedstaden udbyder i udbud med forhandling iht. udbudslovens §§61-67 udførelse af aptering i forbindelse med opførelsen af Steno Diabetes Center Copenhagen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 81 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Herlev

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Apteringsentreprisen omfatter ydelser indenfor byggepladsarbejder, lette vægge herunder gipsvægge, glasvægge, træbeklædte vægge, malerbehandlinger, opbygning under gulve gulve, lofter, indvendige døre, fast inventar herunder laboratorieinventar og køkkeninventar.

Det samlede projekt omfatter følgende 6 storentreprise, hvoraf nærværende udgør udbud af storentreprisekontrakt for udførelse af aptering.

E01 Byggegrube

E02 Råhuskonstruktioner

E03 Facade og lukning

E04 Aptering (omfattet af nærværende udbudsbekendtgørelse)

E05 Installationer

E06 Landskab

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 81 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers helhedsvurdering af ansøgernes tekniske formåen. De 3 ansøgere, som gennem de fremsendte referencer har dokumenteret de mest relevante referencer indenfor udførelse af apteringsarbejder, herunder byggepladsarbejder, skeletkonstruktioner, lette vægge, glasvægge, flisebeklædninger, malerbehandlinger, undergulve, gulve, lofter, indvendige døre, fast inventar, laboratorieinventar og køkkeninventar vil således blive prækvalificeret.

Ved »relevante referencer« forstås referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer og kompetencer indenfor udførelse af apteringsarbejder, der omfatter indvendige vægge, lofter, fast inventar, herunder laboratorieinventar samt overflader. Ordregiver lægger særlig vægt på referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer og kompetencer indenfor udførelse af lamellofter og/eller trægulve og træ vægge og/eller vægge med synlige overfalder og synlig finish. Ordregiver lægger endvidere vægt på, at ansøger dokumenterer bredde i sine referencer. En reference indeholdende ydelser indenfor flere apteringsarbejder, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4) vægter således mere end en reference, der indeholder færre apteringsarbejder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes oplyse om årlig omsætning for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

Ansøger bedes oplyse om soliditetsgraden inden for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal inden for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår som minimum have en samlet årlig omsætning på mindst 90 000 000 DKK.

Ansøgeren skal inden for hvert af de seneste tre tilgængelige regnskabsår have en soliditetsgrad på mindst 15 %.

Soliditetsgrad beregnes som: Egenkapital/samlede aktiver*100. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgers og disse andre enheders samlede soliditetsgrad i de respektive regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede soliditetsgrad i de respektive regnskabsår. Soliditetsgraden for sammenslutningen beregnes som: Sammenslutningens samlede egenkapital/sammenslutningens samlede aktiver*100.

Ovenstående krav er kumulative, og skal alle være opfyldt for at minimumskravet er opfyldt.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes angive maksimalt 10 referencer.

Referencerne bedes indeholde følgende oplysninger:

1) Kort beskrivelse af projektet, herunder med angivelse af hvilken entrepriseform opgaven blev udført i.

2) Kort beskrivelse af ansøgers ydelser og ansvar.

3) Bruttoareal for opgaven.

4) Entreprisesum for apteringsarbejder.

5) Dato for aflevering af opgaven.

6) Bygherrens navn og kontaktoplysninger.

Hver reference må maksimalt fylde 1 A4-side.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 10 referencer for ansøger uanset om ansøger måtte støtte sin tekniske og faglige formåen på andre enheder. Vedlægger ansøger samlet flere end 5 referencer, vildet være de første 10 referencer, angivet i eESPD, Del IV, afsnit C, der indgår i vurderingen af ansøgningen.

Såfremt ansøger har angivet referencer i både eESPD og på særskilte referenceark – og der ikke er identitet imellem disse – så vil de »første 10« referencer blive identificeret på baggrund af referencer angivet i eESPD'et først.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Entreprenørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Det vil sige:

FN´s deklaration for menneskerettigheder.

ILO´s deklaration om arbejdstagerrettigheder.

Rio deklaration om miljø og udvikling.

FN´s konvention mod korruption.

Der henvises iøvrigt til den betingede entreprisekontrakts punkt 10 for en nærmere beskrivelse af Region Hovedstadens sociale klausuler.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Xml-fil med ESPD til udfyldelse er tilgængelig sammen med de øvrige udbudsmateriale. ESPD-dokumentet uploades i PDF-format. Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD-dokumentet. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt ESPD-dokument.

Ansøgeren, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille spørgsmål til bygherren herom. Vejledningerne er til rådighed på www.https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/20173006-ny-vejledning-om-espd-nu-med-dokumentation-og-guide-til-e-certis/. Ansøger skal vedudfyldelse af ESPD-dokumentets del III tilkendegive:

(i) at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§135-137;

(ii) at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til §140.

ESPD-dokumentets punkt III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

Bygherren skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. Med henvisning til udbudslovens §151, stk. 2 vil de prækvalificerede ved fremsendelse af meddelelse af meddelelse om prækvalifikation blive anmodet om at fremsende endelig dokumentation for oplysningernes korrekthed forud for afgivelse af det indledende tilbud. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse afanmodning om prækvalifikation.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) skal ansøger på opfordring afgive erklæring om ansøgers egenkapital og aktiver samt omsætning for de konkrete regnskabsår, hvis disse tal foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder, (f.eks. et konsortium) skal erklæring afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal erklæring ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt egenkapital, aktiver og omsætning fremgår af revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig dokumentation.

Ad punkt I.3) Spørgsmål vedrørende prækvalifikationen skal stilles senest 16. august 2018. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før ansøgningsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Ad punkterne II.1.5) og II.2.6) Det i punkterne anførte beløb er anslået i Q1-tal. Entreprisesummen indekseres i forbindelse med kontraktindgåelse til Q4 tal.

Ad punkt IV.2.6) Det endelige tilbud vedstås i 6 måneder efter udløbet af tilbudsfristen for det endelige tilbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angiveten kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2018

Send til en kollega

0.126