23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 133-301950
Offentliggjort
13.07.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
17.08.2018 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=216170&B=NST

Udbyder

Naturstyrelsen

Vindere

Valgt entreprenør - Entreprise vest

(23.12.2018)
SER Hegn A/S
Prins Christians Kvarter 23
7000 Fredericia

Anlæg af vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse


Naturstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Naturstyrelsen
33157274
Førstballevej 2
Randbøl
7183
Danmark
Kontaktperson: Chefkonsulent Inge Stage
Telefon: +45 22100258
E-mail: istag@nst.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=216170&B=NST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=216170&B=NST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Anlæg af vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse

 

Sagsnr.: NST-0466-00008
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45340000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Naturstyrelsen udbyder i hovedentreprise anlæg af et cirka 70 km langt hegn langs den dansk-tyske landegrænse for at kunne kontrollere indvandringen af vildsvin til Danmark. Vildsvin i Danmark søges udryddet, da svinet kan være bærer af afrikansk svinepest med meget store konsekvenser for landbrugserhvervet og -eksporten. Hegnet vil være op mod 1,5 meter højt og følge grænsen så tæt som muligt under hensyn til lodsejere, vandløb, søer, vådområder, beskyttet natur og fredede fortidsminder. Anskaffelsen er opdelt i 2 delaftaler, nemlig entreprise vest og entreprise øst.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 51 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise vest

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34928200
45259000
45342000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Tønder kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Hegnslinjen for entreprise vest er beliggende i Tønder kommune og er cirka 32,3 km lang.

Vildsvinehegnet er et 1,5 meter højt stålhegn over jordniveau med en cirka 0,5 meter nedgravet del for at modstå vildsvin bedst muligt. Ved placering af hegn i umiddelbar nærhed af vandløb eller grøfter vil hegnshøjden kunne reduceres til 1,2 meter, der sammen med det foranliggende vandløb eller grøft har en højde på mere end 1,5 meter, og som vurderes at kunne holde vildsvin ude.

I sårbare områder, hvor overfladen for at undgå unødig erosion skal bevares intakt, fx i områder med meget blød bund, vil en 0,2-0,3 meter høj stålplade blive presset ned i jorden som alternativ til det nedgravede hegn. Hegnet får en maskestørrelse på cirka 5 cm i bredden og cirka 20 cm i højden og en standardafstand mellem stolper på cirka 2,5 meter. Hegnet får farven antracitgrå.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 23 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges med en option på eftersyn og vedligehold i 2 år fra afleveringen. Optionsaftalen kan forlænges i 2 gange 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøgers væsentligste leverancer af tilsvarende arbejder leveret inden for de seneste 5 år regnet fra datoen for tilbudsfristen, idet der lægges vægt på, at arbejderne har størst mulig lighed med det udbudte arbejde både i omfang og indhold, herunder kompleksitet, såsom med varierende underbund, i varierende terræn, med krav om natur- og miljøhensyn eller under andre krævende forhold.

Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, idet der foretrækkes ansøgere med god soliditet.

I udvælgelsen af ansøgere efter ovenstående kriterier lægges hovedvægten på ansøgeres leverancer, idet soliditetsgraden kun i mindre grad indgår. Udvælgelsen sker efter en samlet helhedsvurdering.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten kan forlænges med en option på eftersyn og vedligehold i 2 år fra afleveringen. Optionsaftalen kan forlænges i 2 gange 1 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise øst

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34928200
45259000
45342000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Aabenraa kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Hegnslinjen for entreprise øst er beliggende i Aabenraa kommune og er cirka 36,2 km lang.

Vildsvinehegnet er et 1,5 meter højt stålhegn over jordniveau med en cirka 0,5 meter nedgravet del for at modstå vildsvin bedst muligt. Ved placering af hegn i umiddelbar nærhed af vandløb eller grøfter vil hegnshøjden kunne reduceres til 1,2 meter, der sammen med det foranliggende vandløb eller grøft har en højde på mere end 1,5 meter, og som vurderes at kunne holde vildsvin ude.

I sårbare områder, hvor overfladen for at undgå unødig erosion skal bevares intakt, fx i områder med meget blød bund, vil en 0,2-0,3 meter høj stålplade blive presset ned i jorden som alternativ til det nedgravede hegn. Hegnet får en maskestørrelse på cirka 5 cm i bredden og cirka 20 cm i højden og en standardafstand mellem stolper på cirka 2,5 meter. Hegnet får farven antracitgrå.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges med en option på eftersyn og vedligehold i 2 år fra afleveringen. Optionsaftalen kan forlænges i 2 gange 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøgers væsentligste leverancer af tilsvarende arbejder leveret inden for de seneste 5 år regnet fra datoen for tilbudsfristen, idet der lægges vægt på, at arbejderne har størst mulig lighed med det udbudte arbejde både i omfang og indhold, herunder kompleksitet, såsom med varierende underbund, i varierende terræn, med krav om natur- og miljøhensyn eller under andre krævende forhold.

Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, idet der foretrækkes ansøgere med god soliditet.

I udvælgelsen af ansøgere efter ovenstående kriterier lægges hovedvægten på ansøgeres leverancer, idet soliditetsgraden kun i mindre grad indgår. Udvælgelsen sker efter en samlet helhedsvurdering.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten kan forlænges med en option på eftersyn og vedligehold i 2 år fra afleveringen. Optionsaftalen kan forlænges i 2 gange 1 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i del IV, afsnit B:

1) Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår;

2) Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår.

Før ordregivers beslutning om hvilke ansøgere, der prækvalificeres, skal de ansøgere, som ordregiver har til hensigt at prækvalificere, fremlægge eller henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD Del IV, afsnit B:

Til 1) Erklæring om eller årsregnskab med virksomhedens samlede nettoomsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Til 2) Erklæring om virksomhedens soliditetsgrad, egenkapital og aktiver i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for soliditetsgrad, egenkapital og aktiver foreligger.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Ved en sammenslutning af virksomheder beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders formåen, skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder, og i sådanne tilfælde beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt ansøger ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal ansøger søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. Ansøger skal i givet fald henvise til det forhold, som ansøger påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav for ansøgers økonomiske og finansielle formåen kræves en samlet nettoomsætning på mindst 15 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, beregnes omsætningen som virksomhedenes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af tilsvarende arbejder (referenceliste) i del IV, afsnit C. Referencelisten skal omfatte de betydeligste afsluttede eller igangværende leverancer af tilsvarende arbejder som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 5 år regnet fra datoen fra tilbudsfristen.

Hver reference skal indeholde en kort, men klar beskrivelse af den udførte leverance samt ansøgers rolle i udførelsen af leverancen. Endvidere bør referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på og kontaktperson hos kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoerne for hver leverances påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi arbejderne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancerne oplyse, hvordan datoen er angivet.

Der kan fremlægges op til 5 referencer. Såfremt ansøger vedlægger mere end 5 referencer, forbeholder Ordregiver sig ret til at tage kontakt til ansøger med henblik på fremsendelse af korrekt referenceliste indenfor en af Ordregiver fastsat kort frist. Ordregiver er dog ikke forpligtet til at kontakte ansøger med henblik på fremsendelse af korrekt referenceliste, men vil i stedet kunne vælge at tage de 5 nyeste referencer vurderet ud fra afslutningsdatoen i betragtning.

Kun referencer, der vedrører arbejder, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. pkt. 4.2.1.2. Hvis der er tale om et igangværende arbejde, er det således alene den del af arbejderne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Ansøger vil som udgangspunkt ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav for teknisk og faglig formåen skal der fremlægges mindst 3 og højst 5 referencer til gennemførte hegningsprojekter inden for de seneste 5 år regnet fra datoen for tilbudsfristen. Referencerne skal tilsammen have en kontraktværdi (ansøgers honorar for arbejdet) på mindst 2 000 000 DKK.

Ved en sammenslutning af virksomheder, fx konsortium, skal de deltagende virksomheder i sammenslutningen blot tilsammen opfylde ordregivers mindstekrav til referencer, og sammenslutningen kan på samme betingelser som andre ansøgere højst fremlægge 5 referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

AB 92 - Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed - med de fravigelser og tilføjelser, der fremgår af udbudsmaterialet, vil indgå som en del af kontraktgrundlaget.

Krav om sikkerhedsstillelse fremgår af udbudsmaterialet.

Der kræves ingen særlig retlig form. Deltagerne i et eventuelt konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse overfor ordregiver, og mindst en af konsortiedeltagerne skal have fuld bemyndigelse for konsortiet.

Kontrakten indeholder krav om overholdelse af sociale klausuler.

Der er stillet krav til løn- og arbejdsforhold i henhold til cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 05/02/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

A. Deltagelse i udbuddet kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem, EU-Supply, jf. adressen i punkt I.3) Her tilgås udbuddet under 'Igangværende offentlige udbud'. For at få adgang til udbudsmaterialet skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Tidsfrister i relation til spørgsmål og svar fremgår af udbudsbetingelserne.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Hvis ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon +45 70 20 80 14.

B: Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138, eller for at udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling.

Inden beslutning om hvilke ansøgere, der prækvalificeres, skal de ansøgere, som ordregiver har til hensigt at prækvalificere, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, jf. § 153.

C. I relation til punkt II.1.5 bemærkes, at beløbet er et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid inklusive optioner.

D. I relation til punkt II.2.9 bemærkes, at ordregiver vil prækvalificere 5 ansøgere for hver af de 2 delkontrakter, forudsat at der er et tilstrækkeligt antal egnede ansøgere.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Klagenævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, herefter benævnt klagenævnsloven, gælder følgende klagefrister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer, skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klage, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds emailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2018

Send til en kollega

0.15