23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 127-288754
Offentliggjort
05.07.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
03.09.2018 Kl. 13:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab

Renovering af afd. 51 - Højstrupparken afsnit 1-3


FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab
37830011
Vestre Stationsvej 5
Odense
5000
Danmark
Kontaktperson: Franz Leitner
Telefon: +45 63125655
E-mail: fl@fabbo.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fabbo.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Renovering af afd. 51 - Højstrupparken afsnit 1-3

Sagsnr.: ERIK - 301079 - A1-3
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ombygning og renovering af 587 almene boliger afd. 51, afsnit 1-3, i 5000 Odense.

Udbuddet gennemføres som et hovedentrepriseudbud med forhandling iht. § 61 og 66 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (Udbudsloven). Udbuddet gennemføres efter forudgående prækvalifikation.

Projektets omfang er overordnet beskrevet i Byggesagsbeskrivelsen pkt. 1.1 og 1.2.

Det er en forudsætning for at afgive tilbud, at man er prækvalificeret. Ønsker man at blive prækvalificeret, skal man sende en ansøgning, der overholder de krav, der fremgår af den til opgaven hørende udbudsbekendtgørelse. FAB vil kontakte samtlige ansøgere, når den i udbudsbekendtgørelsen anførte frist er udløbet med besked om, hvem der er prækvalificeret til at byde på opgaven.

Udbudsmaterialet er gratis tilgængeligt på https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ navngivet: FAB - Højstrupparken - Renovering af afd. 51 afsnit 1-3 - Hovedentreprise med forhandling (TN675008), og gøres tilgængeligt: fredag 6.7.2018 kl. 14:00

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 380 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Odense 5000, Danmark.

Højstrupvej12-68

Yrsavej 2-20

Uffesvej 2-18

Møllemarksvej 42-78

Bystævnevej 21-59

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Højstrupparken, Odense er opført i 1951 og udformet af arkitekt Erik Eriksen og landskabsarkitekt C. Th. Sørensen og er et fint eksempel på almennyttige boliger i efterkrigsårenes guldalder i dansk arkitektur.

Bebyggelsen består af facader af mørkrødt facadetegl og med rød vingetegl på tage. Bebyggelsen består af delvist åbne karréer i 3-4 etager.

Højstrupparken, Afsnit 1, består af 321 lejligheder fordelt på 43 opgange.

204 boliger ombygges til tilgængelige boliger med adgang via elevator i 26 opgange. I de øvrige boliger etableres nyt bad og køkken.

Højstrupparken, Afsnit 2 og 3, Består af 266 lejligheder fordelt på 44 opgange og 6 rækkehuse. Herudover indrettes faciliteter til ejendomsfuktionærer og fælles faciliteter i Afsnit 3.

I boligerne etableres nyt bad og køkken.

Der monteres overalt nye facadepartier. Gavlvægge efterisoleres og øvrige facader omfuges.

Der udføres nye altaner.

Samtlige lejligheder monteres med ballanceret ventilation, samt ny vand- og varmeinstallation.

Der udføres nye regnvandsledninger og eksisterende spildevandsledninger suppleres med nye spildevandsledninger.

Udvendige fællesarealer opgraderes med nye belægninger, adgangsveje, opholdsarealer, beplantninger mv.

Afdelingerne skal renoveres og moderniseres som led i fremtidssikring mv. Renoveringsarbejderne gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden jf. Almenbolig-loven § 91 a.

Arbejderne udbydes i hovedentreprise indeholdende nedenstående arbejder:

- Jord-, beton og murer:

- Jordarbejder, ledninger,

- Jordarbejder,

- Kloakarbejder,

- Betonarbejdet, pladsstøbt,

- Beton, renovering,

- Befæstigelsesarbejdet,

- Beplantningsarbejdet,

- Nedbrydningsarbejder,

- Murerarbejdet,

- Stålarbejdet.

Tømrer:

- Tømrerarbejdet,

- Snedkerarbejdet,

- Gulvbelægningsarbejdet,

- Tagarbejdet,

- Blikkenslagerarbejdet.

Maler:

- Malerarbejdet.

Inventar:

- Inventararbejdet.

VVS:

- VVS-arbejdet,

-Ventilations-arbejdet.

El:

- El-arbejdet.

Elevator:

- Elevatorarbejdet.

Altanentreprisen:

- Betonelementer, leverance (altaner),

- Betonelementer, montage (altaner).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 380 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 44
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ud af de ansøgere som har ansøgt om prækvalifikation vil der max. og min. blive udvalgt 5.

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelserne, og som opfylder egnethedskravende, udvælges de 5 ansøgere som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedste egnede til at løse opgaven. Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave.

Min. én af referencerne skal være en byggesag hvor ansøgerne har arbejdet med valg af bæredygtige løsninger i byggeriet, eller hvor de har tilegnet sig viden indenfor bæredygtigt byggeri under byggeprocessen. Ved fremsendelse af flere end én reference om arbejdet med bæredygtige løsninger vil ordregiveren ikke blive tillagt yderlige positiv vægt i en vurdering i valg af ordregiver.

Ordregivers min. omsætning fastsættes til min. 200 000 000 ekskl. moms. En ordregivers omsætning som overstiger mindste tærskelen vil ikke blive tillagt yderlige positiv vægt i en vurdering i valg af ordregiver.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. udbudsdokumenterne

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal udfylde ESPD med infomation om:

I. Virksomhedens navn, adresse, selskabsform, CVR-nummer (eller tilsvarende f.eks. VAT-nummer) samt hjemmesideadresse.

Virksomhedens kontaktperson angives med navn, telefonnummer og e-mail adresse.

II. Ansøger skal bekræfte at virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde som:

A - Grunde vedr. straffedomme (jr. artikel 57, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU).

B - Grunde vedr. betaling af skatte og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger (jf. artikel 57, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU).

C - Grunde der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelse af erhvervet (jf. artikel 57, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU).

Yderligere betingelser fremgår af udbudsmaterialet. Der henvises særligt til udbudsbrevet samt BSB - Byggesagsbeskrivelsen.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde ESPD med information om:

— A: Økonomisk og finansiel formåen: Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for de sidste 3 regnskabsår,

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Hvis oplysningerne vedrørende gennemsnitlige årsomsætning ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed samt gennemsnitlige årsomsætning for de foreliggende regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Iht. punktet II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde ESPD med information om:

— C: Teknisk og faglig formåen: Tilbudsgivers oplyste referencer vurderes ud fra Relevans, Kompleksitet og Faglighed. Ordregiver kan foretage en vurdering af Relevans, Kompleksitet og Faglighed på tidligere udførte opgaver bl.a. gennem indhentning af supplerende oplysninger hos tidligere bygherrer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Relevante referencer (fra de sidste 5 år, max. 5 stk.) oplyses og uploades, der kan anvendes egne skabeloner til oplysning om referencer som udfyldes og uploades til udbudsportalen hvor prækvalifiktionsmaterialet foreligger.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der tegnes kontrakt med én hovedentreprenør.

— Der skal stilles sikkerhed og garanti iht. AB18 med tilføjelser iht. udbudsmaterialet,

— Betalingsvilkår iht. AB18 med tilføjelser iht. udbudsmaterialet,

— Bygherren forbeholder sig ret til at ophæve kontrakterne i tilfælde af at der ikke opnås godkendelse af Skema B,

— ILO-konvention nr. 94. om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter skal overholdes,

— Bilag 2017-01-05 - Rammeaftale Byg til Vækst skal overholdes,

— Bilag 13_Klausul for beskæftigelse af praktikanter og lærlinge skal overholdes.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/09/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/09/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Adgang til projektmaterialet er gratis og kan downloades via https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Prækvalifikations ansøgning inkl. de ønskede uploadet dokumenter skal uploades til projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN675008

Ansøger er ansvarlig for at ansøgningen er modtaget inden ansøgningsfristen jf. udbudsannoncens pkt. IV.2.2.

Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde følgende:

— Oplysninger iht. pkt. III.1.1,

— Oplysninger iht. pkt. III.1.2,

— Oplysninger iht. pkt. III.1.3,

— Udfyldt ESPD dokumentation.

Ansøgningen bedes struktureret tilsvarende ovennævnte punkter.

"Vejledning til udfyldelse af ESPD" kan findes i udbudsmaterialet.

Spørgsmål skal fremsættes skriftligt på projektweb inden 22.8.2018 kl. 14:00, https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN675008

Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form senest 24.8.2018 kl. 14:00, blive offentliggjort på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN675008

Komplet materiale skal afleveres/uploades på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN675008, senest iht. IV.2.2.

Underretning fremsendes pr. email til ansøgers kontaktperson, jf. ESPD, Del II punkt A - Oplysninger om økonomiske aktør.

Udbudsmaterialet som der ansøges om prækvalifikation på oplægges på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN675008, og offentliggøres fredag 6.7.2018 kl. 14:00

Det oplyses at der under prækvalifikationen vil blive uploadet følgende:

1) Der leveres vejledende udbudsvideoer for de entrepriser der tager udgangspunkt i 3D modellen hvor relevante punkter ift. den specifikke tilbudsliste fane fremhæves samt der gives et indblik i hvordan sporbarhed tænkes i projektet;

2) Der leveres en vejledende udbudsmodel (fællesmodel) der er sat op på en måde som korrespondere med tilbudslisten samt en vejledning til hvordan men kan hente Naviswork Freedom gratis og bruge fællesmodellen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lbk nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister:

Der henvises til §7 stk. 5

Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud med anvendelse af prækvalifikation efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller udbudslovens § § 191 og 192, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

Samt §7 stk. 2

1) 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, og

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Vaby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2018

Send til en kollega

0.103