23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 125-285773
Offentliggjort
03.07.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Hvidovre Kommune

Indsamling af affald og genanvendelige fraktioner i Hvidovre Kommune


Hvidovre Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Hvidovre Kommune
Center for Trafik og Ejendomme, Vej- og Parkafdelingen, Høvedstensvej 21
Hvidovre
2650
Danmark
E-mail: akn@hvidovre.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.hvidovre.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indsamling af affald og genanvendelige fraktioner i Hvidovre Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indsamling af affald og genanvendelige materialer i Hvidovre Kommune fordelt på 3 delaftaler:

Delaftale 1: Indsamling af dagrenovation opdelt på fraktionerne madaffald og restaffald.

Delaftale 2: Indsamling af storskrald og haveaffald fra etageejendomme mv.

Delaftale 3: Tømning af glascontainere og papcontainere ved etageejendomme, institutioner og offentlige placeringer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Indsamling af dagrenovation opdelt på fraktionerne madaffald og restaffald

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511100
90511200
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Hvidovre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter tømning af beholdere til følgende fraktioner:

- Madaffald,

- Restaffald.

De 2 fraktioner skal til enhver tid holdes adskilt og må ikke sammenblandes.

Der skal primært tømmes:

- 2-kammerbeholdere ved haveboliger,

- 1-kammerbeholdere og minicontainere ved kommunale institutioner, etageboliger og erhverv,

- Nedgravede beholdere og sække ved enkelte etageejendomme og bebyggelser,

- Vipcontainere ved enkelte ejendomme.

Opgaven omfatter også:

- Opbevaring og udlevering af køkkenposer,

- Indkøb, opbevaring og levering af sække og foringsposer,

- Udlejning af vipcontainere til restaffald.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og serviceniveau / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Materiel og miljø / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontraktens løbetid som angivet i del II.2.7)

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Indsamling af storskrald og haveaffald fra etageejendomme mv.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511200
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Hvidovre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordningen omfatter afhentning af storskrald fra ca. 170 etageejendomme og større samlede bebyggelser samt haveaffald fra ca. 140 etageejendomme og større samlede bebyggelser. Udbuddet omfatter 16 storskraldsfraktioner og 1 haveaffaldsfraktion. De 17 fraktioner skal til enhver tid holdes adskilte, og må ikke sammenblandes.

Der skal primært afhentes storskrald ved følgende metoder:

- Tømning af vipcontainere, minicontainere og 2-hjulede beholdere,

- Afhentning og manuel indsamling med komprimatorvogn, kran/grab, sækkevogn/lift,

- Tømning af ophalercontainere,

- Afhentning/ombytning af elektronikbure.

Der skal primært afhentes haveaffald ved følgende metoder:

- Afhentning og manuel indsamling med kran/grab,

- Tømning af ophalercontainere.

Opgaven omfatter også:

- Udlejning af vipcontainere til brændbart affald,

- Lejlighedsvis udlejning, opstilling og hjemtagning af ophalercontainere til hhv. storskraldsfraktioner og haveaffald,

- Lejlighedsvis udlejning, opstilling og hjemtagning af minicontainere og 2-hjulede beholdere til enkelte storskraldsfraktioner,

- Lejlighedsvis udlån, opstilling og hjemtagning af bure til elektronik.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og serviceniveau / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Materiel og miljø / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontraktens løbetid som angivet i del II.2.7)

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Tømning af glascontainere og papcontainere ved etageejendomme, institutioner og offentlige placeringer

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511200
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Hvidovre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter tømning af containere til følgende fraktioner:

- Pap,

- Glas.

De 2 fraktioner skal til enhver tid holdes adskilt og må ikke sammenblandes.

Der skal primært tømmes:

- Kuber til glas ved offentlige standpladser,

- Minikuber til glas ved etageejendomme og kommunale institutioner mv.,

- Minicontainere, 2-hjulede beholdere og vipcontainere til pap ved kommunale institutioner, etageejendomme mv.,

- Nedgravede beholdere til glas og til pap ved enkelte etageejendomme.

Opgaven omfatter også:

- Udlejning af vipcontainere til pap.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og serviceniveau / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Materiel og miljø / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontraktens løbetid som angivet i del II.2.7)

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 029-063122
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Indsamling af dagrenovation opdelt på fraktionerne madaffald og restaffald

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Indsamling af storskrald og haveaffald fra etageejendomme mv.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Tømning af glascontainere og papcontainere ved etageejendomme, institutioner og offentlige placeringer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Sammen med tilbuddet skal der medsendes en udfyldt og underskrevet ESPD. Hvis flere ønsker at byde i forening (f.eks. joint venture eller konsortium), eller hvis ansøger baserer sig på andres kapacitet for at kunne opfylde mindstekravene, skal disse andre firmaer også udfylde og underskrive deres egen ESPD, der ligeledes medsendes anmodningen. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 anvendelse på nærværende udbud. ESPD skal udfyldes for så vidtangår del II, del III A, B og C, del IV B og C, samt del VI.

Generel vejledning vedrørende ESPD kan findes her: http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Det samlede udbudsmateriale downloades og gemmes lokalt på computeren hos ansøgeren. Herefter kan der åbnes en on-line formular på denne adresse: https://ec.europa.eu/tools/espd

Når ansøger har valgt »Jeg er en økonomisk aktør«, vælges »Importere ESPD« og under »Uploaddokument«browses frem til udbudsmaterialet og den forudfyldte ESPD-formular som XML-fil. Herefter kan formularen udfyldes on-line. Til sidst (eller undervejs) kan formularen gemmes på egen computer som XML-fil, der så kan arbejdes videre med på et senere tidspunkt. Når formularen er færdigudfyldt, vælges i bunden af formularen »Oversigt«, der giver adgang til at udskrive (eller gemme) en pdf-fil, der vedlægges anmodningen.

Senest i forbindelse med eventuel kontrakttildeling vil der blive krævet dokumentation vedrørende udelukkelsesgrunde og de stillede mindstekrav.

Til orientering forventer ordregiver at udarbejde internt kontrolbud på de udbudte kontrakter.

Annullation:

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune har den 26.6.2018 truffet beslutning om at annullere udbuddet af de 3 delaftaler. Annullationen skyldes, at der er et politisk principielt ønske om at hjemtage affaldsordningerne til kommunalt regi, hvor arbejdet med affaldsordninger varetages af kommunalt ansatte. De opgaver, som er omfattet af udbuddet, vil således fremadrettet (efter den nuværende kontrakts udløb) blive varetaget af Hvidovre Kommune i eget regi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2.6.2016, med senere ændringer.

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2018

Send til en kollega

0.099