23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 125-283933
Offentliggjort
03.07.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
31.08.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Vindere

Valgt totalentreprenørteam

(23.05.2019)
NCC
med arkitekterne CCO, Kjaer & Richter, Insito og 1:1 landskabsarkitekter samt ingeniørfirmaet Langkilde

Nordøst Amager Skole (NØAS)

(12.06.2019)
NCC Danmark A/S
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg

Opdateringer

Rettelse
(10.08.2018)

II.2.9
Placering af det tekst, der skal ændres:Efter "Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:"
I stedet for:
Der henvises til udbudsbetingelserne.
Læses:
Blandt egnede ansøgere vil ordregiveren vælge dem med den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter, udført inden for 5 år fra ansøgningsfristens udløb.
Ved sammenlignelige projekter forstås projekter, som i størrelse og/eller kompleksitet svarer til dette projekt.
Ved relevant erfaring forstås følgende:
(a) Erfaring med projektering af byggeri og uderum til læring og leg for børn (skoler, institutioner mv.), hvor produktet afspejler evnen til at skabe velfungerende rammer for moderne skole- og fritidsbrug,
(b) Erfaring med projektering af landskab og byggeri i byrum, hvor produktet afspejler evnen til indplacering i bymæssig sammenhæng og bearbejdning af mødet med omgivelserne,
(c) Erfaring med ledelse af byggeri i totalentreprise, hvor projektet i størrelse og/eller kompleksitet svarer til dette.
Ansøgeres erfaring dokumenteres ved at fremsende referencer for relevante projekter. Fremsendte referencer skal være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring, og kan med fordel indeholde eller vedlægges en kort forklaring på relevansen.
Ordregiver ser gerne, at der ikke afleveres flere end 3 referencer pr. ovenstående litra (a.-c.). Referencer kan indskrives i ansøgerens ESPD, men kan også fremsendes i et særskilt dokument.
Det bemærkes for en god ordens skyld, at en ansøger, der baserer sin ansøgning på en underleverandørs erfaring, er forpligtet til at anvende denne underleverandør til varetagelse af det element, som erfaringen relaterer sig til (jf. udbudslovens § 144, stk. 3).

III.1.2
I stedet for:
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.
Læses:
Der stilles følgende krav til ansøgernes økonomiske formåen:
- En soliditetsgrad på mindst 15% i hvert af de 2 seneste tilgængelige regnskabsår,
- En årsomsætning på mindst 500 000 000 DKK i hvert af de 2 seneste tilgængelige regnskabsår.

III.1.3
I stedet for:
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.
Læses:
Der henvises til pkt. II.2.9 ovenfor.

II.2.14
I stedet for:
Læses:
Ordregiver anvender følgende udelukkelsesgrund i nærværende udbud:
- De obligatoriske udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 135 og § 136,
- De frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk.1, nr. 1-6.
For så vidt angår udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 er udelukkelse begrænset til de tilfælde, hvor ansøger eller tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.
For en nærmere forklaring på udelukkelsesgrundene henvises til ESPD-dokumentet, der indgår i udbudsmaterialet.


Yderligere oplysninger
Denne berigtigelse er forårsaget af en nylig kendelse fra Klagenævnet for Udbud, hvoraf det fremgår, at visse oplysninger skal fremgå direkte af udbudsbekendtgørelsen. Oplysningerne i berigtigelsen er ikke nye, da de i forvejen fremgår af udbudsbetingelserne.

Nordøst Amager Skole (NØAS)


Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
64942212
Regnbuepladsen 7, 1. sal
København K
1550
Danmark
Kontaktperson: Karin Adriansen
Telefon: +45 28686654
E-mail: kadria@kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Nordøst Amager Skole (NØAS)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 - IA01
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Københavns Kommune har besluttet at opføre en ny skole med idrætshal på Holmbladsgade i København med 3 spor fra 0. til 9. klassetrin. Skolen skal desuden rumme skolefritidsordning og EAT madordning.

Skolen skal stå færdig og indflyttet til skolestart 2022.

Projektet gennemføres i totalentreprise.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 255 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214200
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Holmbladsgade 113, 2300 København S

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Københavns Kommune har besluttet at opføre en ny skole med idrætshal på Holmbladsgade 113, 2300 København Syd med 3 spor fra 0. til 9. klassetrin. Skolen skal stå færdig og indflyttet til skolestart 2022, og nærværende udbud er målrettet en totalentreprise, der skal realisere skolen inden for denne ramme.

Bygherre på opgaven er Byggeri København (ByK). Børne og Ungdomsforvaltningen (BUF) er bestiller på skolen og Kultur og Fritidsforvaltningen (KFF) er co-bestiller på idrætshallen. BUF og KFF står for driften af hver deres områder, og Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) er driftsherre på bygningsdriften. Teknik og Miljøforvaltningen (TMF) er myndighed på både lokalplanproces og byggetilladelser m.v.

Grunden er beliggende på matrikel nr. 38d Sundbyøster, København, og udgør i alt 6 699 m2, hvoraf 841 m2 er udlagt til vej. Projektet er underlagt kommuneplanramme 789, og der skal udarbejdes en projektspecifik lokalplan for skolen.

Nordøst Amager Skole (NØAS) skal rumme 3 spor fra 0. til 9. klassetrin fordelt på indskoling fra 0.-3. klassetrin, mellemtrin fra 4.-6. klassetrin og udskoling fra 7.-9. klassetrin. I forbindelse med indskolingen etableres også KKFO (skolefritidsordning). Der er herudover truffet beslutning om at etablere en idrætshal (i stedet for 2 gymnastiksale), samt en EAT madordning (frem for et produktionskøkken), i projektet.

Idrætshallen og flere af skolens andre lokaler skal kunne bruges af både skolen, borgerne og det øvrige forenings- og fritidsliv i området fra tidlig morgen til sen aften (kl. 07:00-22:00). Udearealer skal være tilgængelige hele døgnet.

Skolen skal kunne rumme op til 840 skolebørn, og KKFOen skal kunne rumme op til 336 børn. Ledelse, administrativt personale, lærere og pædagoger, teknisk personale m.v. forventes at udgøre i størrelsesorden 95-101 personer. Hallen skal ud over idrætsudøverne rumme plads til et mindre antal tilskuere.

Totalentreprisen omfatter projektering og udførelse af projektet fra valg af totalentreprenør til projektet er ibrugtaget og 5-års ansvar i garantiperiode.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 255 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 42
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der henvises til udbudsbetingelserne.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://www.rib-software.dk/ og har udbudsnr. TN179018A.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2018

Send til en kollega

0.127