23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 125-283927
Offentliggjort
03.07.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
05.08.2018 Kl. 23:59

Udbyder

Boligselskabet Sjælland

Afdeling 01-235 Rønnebærparken og Afdeling 01-035 Æblehaven – renovering & nye tagboliger


Boligselskabet Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligselskabet Sjælland
42008419
Sjællandsvænget 1
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Kjeld K. Jørgensen
Telefon: +45 51146348
E-mail: kkj@bosj.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bosj.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Arkiplus A/S
14823689
Holbækvej 111
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Lars Frederiksen
Telefon: +45 40268929
E-mail: laf@arkiplus.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.arkiplus.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Afdeling 01-235 Rønnebærparken – Renovering & Nye tagboliger og Afdeling 01-035 Æblehaven – Renovering & Nye tagboliger.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Bygge- og anlægsarbejder vedr. renovering af eksist. boligblokke samt opførelse af nybyggede tagboliger. Projektet udbydes samlet, hvor renoveringsarbejderne udbydes i hovedentreprise og tagboliger udbydes i totalentreprise som et samlet udbud.

Der indgås 4 kontrakter - en hovedentreprisekontrakt (renoveringsarbejder) og totalentreprisekontrakt (Tagboliger) for h.h.v. Afdeling 01-235 Rønnebærparken og Afdeling 01-035 Æblehaven.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 415 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
45200000
45210000
45211000
45211340
45211341
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Æblehaven 74 - 162 & Rønnebærparken 2 - 72, 4000 Roskilde

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Generelt:

Projektet omfatter renovering af eksist. boligblokke samt opførelse af nybyggede tagboliger i Boligselskabet Sjællands afdeling 01-235 Rønnebærparken og afdeling 01-035 Æblehaven.

Afdeling 01-235 Rønnebærparken er beliggende Rønnebærparken 2-72, 4000 Roskilde.

Afdeling 01-035 Æblehaven er beliggende Æblehaven 74-162, 4000 Roskilde.

Efter ombygning og nybygning vil der samlet i begge afdelinger være i alt 848 boliger hvoraf de 68 er nybyggede tagboliger.

Entrepriseform:

Arbejdet udbydes som et samlet udbud omfattende 2 hovedentrepriser vedr. renovering og 2 Totalentrepriser vedr. nye tagboliger.

Renovering (Hovedentreprise):

Hovedentreprisen omfatter renovering af eksist. bygninger, herunder samarbejde i.f.m. udarbejdelse af pro-jektoptimering, hovedprojekt og pilotprojekt. Projektet omfatter nye indv. elevatorer, åbning af trapperum, nye indgangspartier, udskiftning af vinduer, isolering af facader, ombygning til tilgængelige boliger, kloakrenovering, fornyelse af udearealer herunder LAR-projekt. Samlet i begge afdelinger ombygges og sammenlægges 291 eksist. boliger til 207 tilgængelige boliger.

Tagboliger (Totalentreprise):

Totalentreprisen omfatter projektering og opførelse af tagboliger på eksisterende alment boligbyggeri inklusive nødvendige supplerende ydelser, vinterforanstaltninger, udtørring, teknisk rådgivning, samt alle øvrige udgifter og ydelser, som måtte være nødvendige for aflevering af et nøglefærdigt byggeri. Samlet i begge afdelinger etableres der 68 nye tagboliger udført som ny ekstra etage på 10 stk. eksist. blokke.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 415 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 45
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges såfremt der sker uforudesete hændelser projektforløbet f.eks. vedr. vejrlig m.v.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Ordregiver modtager konditionsmæssige ansøgninger fra mere end 5 egnede ansøgere, vil Ordregiver begrænse antallet af ansøgere til 5. Disse 5 udvalgte ansøgere vil blive opfordret til at afgive tilbud på opgaven.

Til brug for vurderingen af, hvilke virksomheder der skal udvælges, skal ansøgeren i ESPD afsnit IV op til 10 referencer som dokumenterer løsning af tilsvarende opgaver. Herudover skal ansøgeren vedlægge/uploade referencerne i et selvstændigt dokument i pdf format (maksimalt én A4 side pr. referencer i alt maksimalt 10 A4 sider).

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

- Navn på bygherre og kontaktoplysninger,

- Udførelsestidspunkt,

- Overordnet beskrivelse af byggeriet / projektbeskrivelse,

- Entrepriseform,

- Entreprisesum,

- Entreprenørens rolle og ansvar i projektet.

Referenceprojekter må maksimalt være 5 år gamle på ansøgningstidspunktet.

Ved vurderingen vil Ordregiver lægge vægt på:

— I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til erfaring med håndtering af facaderenovering, ombygningsarbejder og etablering af tagboliger,

— I hvor høj grad referencerne vedrører arbejder af / på beboede bygninger,

— I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af renoveringsopgaver og tagboligopgaver, hvor ansøgeren har haft rollen som hoved- eller totalentreprenør,

— I hvor høj grad referencerne dokumenterer arbejder med almene boligbebyggelser, hvor arbejdet er ud-ført mens boliger har været beboet og entreprenøren har forestået varsling af beboere m.v. i forbindelse med opgaven.

Vurderingen af de angivne kriterier sammenfattes i en helhedsvurdering.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgningen vil ikke blive taget i betragtning og ansøger blive udelukket, hvis ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrunde angivet i udbudslovens § 135 – 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde) eller angivet i udbudslovens § 137 (frivillige udelukkelsesgrunde). Som foreløbig dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, skal ansøger besvare alle relevante afsnit i ESPD Del III i forbindelse med ansøgningen.

Dette gælder dog ikke, hvis ansøger i overensstemmelse med udbudslovens § 138 om self-cleaning kan dokumentere, at ansøger er pålidelig, jf. afsnit 1.4.4. I givet fald skal ansøgningen vedlægges dokumentation for at ansøgeren er pålidelig.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Krav som angivet i udbudsmaterialet bl.a. AB92 med tilføjelser og ABT93 med tilføjelser.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/08/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/08/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klagevejledning kan ses på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

Klagefrister: Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2018

Send til en kollega

0.118