23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 124-281564
Offentliggjort
30.06.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
07.09.2018 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=215159&B=KA

Udbyder

A/S Storebælt

Levering af brandisoleringsmåtter Østbro – Brandsikring af hovedkabel


A/S Storebælt

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
A/S Storebælt
10 63 49 70
Vester Søgade 10
København V
1601
Danmark
Kontaktperson: SBF - Lotte Lindeloff
Telefon: +45 33416251
E-mail: lli@sbf.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=215159&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=215159&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Infrastrukturejer

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af aftale om levering af brandisoleringsmåtter Østbro – Brandsikring af hovedkabel

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35111000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

A/S Storebælt udbyder herved kontrakt om levering af brandisoleringsmåtter, som er en del af brandbeskyttelsen af hovedkablet på Storebælts Østbro. Kontrakten omfatter følgende hovedaktiviteter:

- Fremstilling af brandisoleringsmåtter i henhold til kravspecifikation og mængder i henhold til tilbudsliste. TBL,

- Kontroldokumentation,

- Pakning, transport og levering af ovenstående.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35000000
35110000
35111200
35111500
44000000
44200000
44210000
44212120
44400000
44482000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Levering skal ske til A/S Storebælts adresse på Halsskovvej 150, 4220 Korsør

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten omfatter levering af brandisoleringsmåtter, som er en del af brandbeskyttelsen af hovedkablet på Storebælts Østbro. Hovedkablet skal beskyttes op til en højde på minimum 17 meter over kørebanen. Ved central note område op til højde på 17 meter og ved ankerblok områder op til en højde på 18 meter.

Det svarer til følgende områder af hængebroen:

- Sidefag Sjælland ca. 2 x 82 m,

- Hovedfag ca. 2 x 435 m,

- Sidefag Sprogø ca. 2 x 82 m.

I alt ca. 1 198 m.

Til orientering består brandbeskyttelsen af følgende:

- 2 lag brandisoleringsmåtter viklet rundt om hovedkablerne og fastgjort med rustfri bindetråd (omfattet af nærværende udbud),

- En ydre rustfri stålkappe med en godstykkelse på 2 mm og overgangsstykker, også 2 mm, ved kabelklemmerne, samt specialstålkapper ved kabelaffugtningens ind- og udblæsningsmanchetter og ankerrør. Stålkappen fastgøres med rustfri spændbånd (ikke omfattet af nærværende udbud),

- Indvendig isolering ved 4 x 5 meter hovedkabel, hvor bevægelige manchetter er placeret op mod ankerblokke (ikke omfattet af nærværende udbud),

- Skridsikker belægning på toppen af stålkappen samt overfladebehandling af overlap i tværgående stød (ikke omfattet af nærværende udbud).

Kontrakten omfattet af nærværende udbudsbekendtgørelse består af følgende hovedaktiviteter:

- Fremstilling af brandisoleringsmåtter i henhold til kravspecifikation og mængder i henhold til tilbudsliste. TBL

- Udarbejdelse af kontroldokumentation,

- Pakning, transport og levering af ovenstående.

Brandisoleringsmåtterne skal bl.a. opfylde følgende mindstekrav:

- Brandisoleringsmåttens isoleringsegenskaber skal bevare sin fulde stabilitet op til 1 100 o C,

- Brandisoleringsmåtternes isoleringsmateriale skal være silikat baseret indsyet i glas eller amorf silikat baseret dug med syede felter til fastholdelse af materialet ved håndtering, installation og reparation/udskiftning. Måtterne skal opfylde ASTM C1676 for mikro-pore isolering samt være ikke-brandbare jf. DIN EN 13501-I, Euroclass A. Måtterne må ikke indeholde organisk materiale,

- Måttematerialerne skal være beregnet til udendørs brug i et marint miljø og må ikke være vandsugende,

- Måttematerialerne må ikke give forhøjet korrosionsrisiko af hovedkabel eller den rustfri stålkappe som følge af elektro-kemisk reaktion mellem brandisoleringsmåtte og stål. Desuden må isoleringsmateriale ikke kunne ødelægge den eksisterende bevikling fra DS Brown.

Montage af brandisoleringsmåtterne er ikke omfattet af dette udbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

N/A

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

N/A

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

N/A

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

N/A

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

N/A

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktvilkårene fremgår af udkast til aftale, der er en del af udbudsmaterialet. I pkt. II.2.4.) ovenfor er fremhævet særlige mindstekrav til brandisoleringsmåtternes egenskaber.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/09/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/09/2018
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiverne vil ikke have adgang til at overvære åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest 10 dage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) skal udfyldes elektronisk på hjemmesiden: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

På hjemmesiden indlæses den xml-fil, der indgår som en del af udbudsmaterialet (udbudsbetingelsers bilag 1). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside indeholder nærmere vejledning i den elektroniske udfyldelse af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) på følgende side: http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf.§ 153.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
N/A
N/A
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/06/2018

Send til en kollega

0.1