23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 092-207912
Offentliggjort
16.05.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
25.06.2018 Kl. 23:59

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Bygningsstyrelsen

Vindere

Valgt team

(23.05.2019)
BAM Danmark
med Christensen & Co. Arkitekter, Langvad A/S Arkitekter og Norconsult

Opdateringer

Rettelse
(29.05.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 18-06-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 25-06-2018
Time: 23:59

DTU Risø delprojekt 4


Bygningsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Bygningsstyrelsen
Carl jacobsens Vej 39
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41701202
E-mail: clsau@bygst.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bygst.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

DTU Risø delprojekt 4

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45214000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet gennemføres som totalentreprise.

DTU Vinds eksisterede faciliteter (laboratorier, værksteder og kontorer) er ikke længere tidsvarende. Forudsætningerne for eksperimentel forskning har ændret sig og det har skabt behov for nye fleksible og rationelle faciliteter til test og forskning.

Den overordnede strategi har været at renovere eksisterende faciliteter og hermed at fraflytte eksisterende faciliteter. De nye aktiviteter bliver samlet omkring bygning 101, dvs. i hjertet af deres aktiviteter mellem 300-Området (med bl.a. Large scale Facility og Vindtunnel) og tæt op ad Laboratorieplads.

Der skal opføres 2 nye bygninger, en laboratoriebygning og en værkstedsbygning. Projekterne finansieres 100% af UNILAB puljer for erstatningsbyggeri og genopretning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 115 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

DTU Risø.

Frederiksborgvej 399.

4000 Roskilde

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

De nye bygninger placeres i nær tilknytning til de renoverede faciliteter, for at skabe en relation og sammenhæng mellem bygningerne og funktionerne. Ankomstområdet til campus Risø er koncentreret omkring Bygning 101, som er administrationsbygningen på campus, og den nordlige gavl på Bygning 171 og den åbne ankomst- og parkeringsplads. Bygning 171 er direkte omgivet af landskab på samme måde som flere af de eksisterende bygninger. Et grønt haverum i mellem Bygning 171 og Bygning 101 etableres i tråd med gårdhavene i den eksisterende kamstruktur.

Bygning 171 sin placering i forhold til den eksisterende bebyggelse friholder væsentlige sigtelinjer i landskabet.

Hovedfunktioner i Bygning 171 (nybyggeri) er:

— Mekanisk prøvning med Testlab, som er et større sammenhængende område med en række forskellige testmaskiner. Testlab er DANAK-akkrediteret, hvilket bl.a. stiller krav til et stabilt termisk indeklima.

I tilknytning til Testlab placeres undervisningsrum med anvendelse af mindre, eldrevne testmaskiner, strain Gauge (sensorer) og opmåling til limning og lodning af disse, mikroskopi og fotografering med optisk mikroskop og fotostand, single Fiber Test, Ultralyd, sensorlab til klargøring og opbevaring af målesensorer og udstyr, malekabine til påmaling af målemønstre på testemner, rolling Contact Fatigue tester, en række lagre og arkiver samt pumperum til hydraulikpumper,

— Mikroskopi og Tomografi, med følgende hovedfunktioner: mikroskopi, Termografi samt prøveforberedelse.

Mikroskopien er specialiserede teknologi, der stiller høje krav til stabilitet både i form af vibrationsniveau, stabilt termisk indeklima og det optiske indeklima. Derudover er der i forbindelse med udstyret en række processer, hvor der håndteres bl.a. flydende kvælstof og svovlhexafluorid. Tomografi er 3D undersøgelse og billeddannelse gennem sammensætning af en række snitbilleder af et emne. Ved X-ray tomografi anvendes røntgenstråling, som stiller krav til strålingsbeskyttelse, vibrationsdæmpning,

Støjdæmpning samt termisk og optisk indeklima.

— Fiberlab med følgende hovedfunktioner: processering, karakterisering og bearbejdning.

Bygning 101 (ombygning) rummer kontorfaciliteter i et nyt kontormiljø samt mødecenter i forbindelse med bygning 171.

Bygning 170 (nybyggeri) rummer selve forbindelse mellem Bygning 101 og 171 samt et fællesrum til Bygning 101.

Hovedfunktionerne i bygning 101 (ombygning) er:

— Laserlab, værksted/laboratorie til reparation, ombygning, afprøvning og kalibrering af instrumenter,

— Optik, finere mekanisk område med krav til renhed og reducering af partikler i luft,

— Test og afprøvning til test af måleopstillinger, udstyr mv,

— Finmekanisk værksted til lettere bearbejdning af emner,

— Elektronikværkstedet til samling af elektronisk testudstyr,

— Flexrum til kortere forsøg og projekter,

— Laserkalibrering til kalibrering af laserudstyr,

— Montageværksted til slutmontage og færdiggørelse af testopstillinger.

Hovedfunktionerne i bygning 123 (nybyggeri) er:

— Værkstedsområde med krandækket håndteringsområde, råvarelager og område til spåntagende maskiner (drejebænke, fræser, boremaskine mv.),

— Slibe-/svejse-/maleområde, hvor der foregår processer, der afgiver støv, svejsegasser o. lign. Arbejdet kan være støjende,

— Et finmekanisk værksted og omklædningsfaciliteter.

Bygning 125 (ombygning) omfatter renovering af 8 omklædningsrum hvor 2 bliver slået sammen samt skabelse af 7 nye omklædningsrum.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 115 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt egnede ansøgere vil Bygningsstyrelsen lægge vægt på kvaliteten af de i punkt III.1.3., nævnte referencer set i forhold til den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD. ESPD-ets xml-fil skal uploades på RIB. Se nærmere om dette i punkt III.1.1. og VI.3.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 1-5 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde.

Ansøger skal aflevere ESPD'et som en del af ansøgers ansøgning. ESPD'et indeholder ansøgers erklæring i henhold til de af Bygningsstyrelsen opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning. Går flere ansøgere sammen i et konsortium, skal hver ansøger i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en ansøger baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen, skal hver enkelt af disse også vedlægge et individuelt ESPD.

Baserer ansøger sig på andres formåen og/eller har underrådgivere opfordres ansøger til at uploade et supplerende dokument, hvor ansøger beskriver sammenhængen er mellem de involverede virksomheder. Det vil sige, at det bør fremgå klart, hvem der er ansøger, og hvem ansøger baserer sig på både for så vidt angår økonomisk formåen som teknisk formåen. Herudover kan ansøger med fordel beskrive, hvilke opgaver disse virksomheder forventes at varetage.

Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen i henhold til punkt III.1.2 og punkt III.1.3 (fx en underleverandør), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over de pågældende ressourcer under et eventuelt kontraktforløb (eksempelvis ved en støtteerklæring), jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes senest inden kontraktindgåelse. Det vil ikke være muligt at udskifte den pågældende underleverandør uden den ordregivende myndigheds forudgående skriftlige tilladelse. Se desuden punkt VI.3 vedrørende indhentelse af dokumentation.

Det er ikke nødvendigt at udfylde ESPD del IV, punkt B om økonomisk og finansiel formåen for underleverandør/underrådgiver, hvis ansøger alene baserer sig på underleverandørens/ underrådgiverens tekniske og faglige formåen.

Underleverandør/underrådgiver skal udfylde følgende oplysninger:

— Del II, A og B,

— Del III, A, B og C,

— Del IV, C.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

a) Samlet årsomsætning:

Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive for de tilgængelige disponible regnskabsår,

b) Finansielle nøgletal:

Under dette punkt i ESPD'et skal ansøger oplyse soliditetsgraden for de seneste 3 regnskabsår. Soliditetsgraden skal fremgå af boksen »Nøgletal«. I boksen »Beskrivelse« skal ansøger oplyse både, hvilken egenkapital ansøger har samt værdien af de samlede aktiver, således at ordregiver kan se soliditetsgradens beregningsgrundlag.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad b) Ansøgers soliditetsgrad skal være minimum 15% de seneste 3 regnskabsår. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal samtlige deltagere opfylde kravet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Den økonomiske aktør og dennes underrådgivere skal udfylde følgende i afsnit C i del IV i ESPD'et:

Ansøgeren skal angive en referenceliste med beskrivelse af ansøgers væsentligste referncer på byggerier med tilsvarende kompleksitet og/eller størrelse. For hver enkelt reference ønskes oplysninger om opdragsgiver, entrepriseform, honorarsum, etageareal, årstal for udførelse, entrepriseform samt kort beskrivelse af opgavens karakter. Der skal anvises 5 referencer for totalentreprenøren og 5 referencer for hver underrådgiver i særskilt ESPD. Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning. Går flere tilbudsgivere sammen i et konsortium skal hver tilbudsgiver i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andres faglige og/eller tekniske formåen skal hver enkelt af disse vedlægge et individuelt ESPD.

Det skal i feltet 'Consortium name' angives om den udfyldende virksomhed deltager som totalentreprenør, underleverandør eller underrådgiver.

Ved udvælgelsen vil referencens sammenlignelige konstruktive principper samt tekniske og økonomiske kompleksitet vægte højest. Sekundært vil det for totalentreprenøren vægte højest, at referencen er udført i totalentreprise. Underrådgiveres referencer skal være udført i totalrådgivning.

Referencer ældre end 5 år tages ikke i betragtning.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikation afholdes digitalt via internetportalen RIB. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB kan rettes til RIB A/S, tlf. 32245250, support@rib-software.dk Udbudsnr. i RIB erTN233020.

Har ansøgeren allerede et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg login og følg vejledningen;

2) Login ved at taste dine personlige brugerkoder;

3) I Personligt område vælg boksen Søg efter udbud;

4) Indtast RIB udbudsnummer TN233020 og tryk søg;

5) Udbuddet Rammeaftale om bygherrerådgivning fremkommer, og vælg OK;

6) Åbn udbuddet ved at vælge rib-software udbud og Rammeaftale om bygherrerådgivning i oversigten;

7) Følg anvisning på skærmen, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning om prækvalifikation.

Mangler du et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg udbud og følg vejledningen;

2) Vælg Ny bruger og følg vejledning.

Har du mistet dine personlige brugerkoder:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg Login, og tryk Glemt brugernavn/password og følg vejledning.

Support:

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i rib-software udbud, kan rib support vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og indenfor afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.

Udbudsportal og aflevering:

Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav.

Ansøges der som et konsortium, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den fælles ansøgning, er det nødvendigt i forhold til RIB, at konsortiet udpeger én repræsentant, som uploader materiale for konsortiemedlemmerne.

Ansøgerne skal udfylde og uploade ESPD'et (Det fælles europæiske udbudsdokument) i RIB.

Ansøgeren skal downloade ESPD'et (Xml-fil) i RIB. Xml-filen kan kun åbnes via eESPD-hjemmesiden(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome) Som ansøger skal man først vælge Jeg er en økonomisk aktør, og dernæst Importere ESPD'et. Efter ansøgeren har udfyldt ESPD'et på eESPD-hjemmesiden, uploader ansøgeren dennes xml-filen under afleveringskravet: ESPD i RIB, alternativt som en PDF. Hvis ansøgeren forsøger at åbne xml-filen ved at dobbeltklikke på filen, virker den ikke. For nærmere oplysninger omkringanvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning: Det elektroniske ESPD —sådan virker det.

Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:

— serviceattest eller tilsvarende dokumentation – ansøger opfordres til at indhente disse i god tid.

Dokumentation for opfyldelse af økonomiske minimumskrav:

— Egenkapital og årsomsætning: som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for egenkapital og årsomsætning accepteres revisorpåtegnede årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

Som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for soliditetsgrad accepteres revisorpåtegnede årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

— Referencer: som dokumentation for de i ESPD'et oplyste referencer accepteres oplysninger om kontaktpersonernes navne, telefonnumre og e-mail. Således at ordregiver kan få bekræftet referencerne hos disse.

Ordregiver udelukker en tilbudsgiver såfremt denne har afgivet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Bygningsstyrelsen har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Dette er tilfældet såfremt underretningen angiver en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at Bygningsstyrelsen har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået en kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/05/2018

Send til en kollega

0.14