23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 089-199150
Offentliggjort
09.05.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
06.06.2018 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rgvonehzrn

Udbyder

Boligselskabet Roskilde Syd

Vindere

Valgt totalentreprenør

(09.08.2019)
B. Nygaard Sørensen A/S
2730 Herlev

Opdateringer

Rettelse
(12.05.2018)

II.2.4
Placering af det tekst, der skal ændres:1. afsnit
I stedet for:
Den udbudte opgave vedrører opførelse af 48 rækkehuse, heraf 36 familieboliger og 11 ungdomsboliger i 2 plan. Desuden etableres et vicevært-kontor. Rækkehusene er fordelt på 9 blokke.
Boligenhedernes areal varierer fra 53 m2 til 106 m2.
Læses:
Den udbudte opgave vedrører opførelse af 48 rækkehuse, heraf 36 familieboliger og 12 ungdomsboliger i 2 plan. Rækkehusene er fordelt på 9 blokke.
Boligenhedernes areal varierer fra 31 m2 til 109 m2.

I.3
Placering af det tekst, der skal ændres:Kommunikation
I stedet for:
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/
Læses:
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rgvonehzrn

Vindinge Nord


Boligselskabet Roskilde Syd

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligselskabet Roskilde Syd, afdeling 9605 - Vindinge Nord, Domea.dk
Oldenburg Allé 3
Taastrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Thomas Schønfeldt
Telefon: +45 41787423
E-mail: ts@wissenberg.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.domea.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vindinge Nord

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Entreprisen omhandler opførelse af 48 boligenheder i varierende størrelse på mellem 31 og 109 m2, med et samlet areal på ca. 3 890 m2.

Boligerne opføres som rækkehuse i 2 etager og små lejligheder i én etage med vandrette lejlighedsskel.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 44 640 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44100000
45210000
71200000
71300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Vindinge, Roskilde.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave vedrører opførelse af 48 rækkehuse, heraf 36 familieboliger og 11 ungdomsboliger i 2 plan. Desuden etableres et vicevært-kontor. Rækkehusene er fordelt på 9 blokke.

Boligenhedernes areal varierer fra 53 m2 til 106 m2. Det samlede boligareal er 3 890 m2.

Byggeriet opføres som præfabrikerede boksmoduler, konstrueret i træ eller som træelementbyggeri. Taget beklædes med tagpap, og facaden beklædes med naturskifer og fibercementbeklædning.

Byggegrunden er beliggende på Matrikel nr. 9a, Vindinge By, Vindinge. Adressen fremgår af situationsplanen. Byggefeltets areal er 194 278 m2. Byggefeltet er omfattet af Lokalplan 665, Boliger i Vindinge Nord, Etape I.

Byggeriet udføres i totalentreprise på grundlag af et af bygherren udarbejdet dispositionsforslag.

Totalentreprenøren skal på grundlag af dispositionsforslaget (udbudsmaterialet) gennemføre den videre projektering af projektforslag og hovedprojektering af byggeriet, herunder indarbejde de bemærkninger, som myndighedsbehandlingen giver anledning til, indsendelse af teknisk dokumentation, beregninger, foretage alle landmålerafsætninger, supplerende geotekniske undersøgelser mv.

Projektering overvåges af bygherrens tekniske bygherrerådgiver, som gennemfører projektgranskning af det samlede hovedprojekt, inden udførelsen må startes.

Totalentreprenøren skal gennemføre et fuldt myndigheds- og hovedprojekt i overensstemmelse med ydelsesbeskrivelsen for byggeri og planlægning, omfattende tegninger og sædvanlige arbejdsbeskrivelser, udarbejdelse af udlejningsmateriale samt drifts- og vedligeholdelsesmateriale. Projekteringen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med bygningsreglementets krav og på et detaljeringsniveau, som er sædvanligt for støttet, alment boligbyggeri.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 44 640 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udbuddet af totalentreprisen gennemføres som udbud med forhandling i § § 61-66 i udbudsloven.

Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at ansøgere om prækvalifikation og senere de udvalgte tilbudsgivere sætter sig grundigt ind i både Del 1 (Prækvalifikationsbetingelser) og Del 2 (Tilbudsbetingelser).

For at opnå en hensigtsmæssig konkurrence vil Ordregiver prækvalificere op til 5 ansøgere til at give tilbud på kontrakten.

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris, kvalitet og organisation.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Uafklareheder i forhold til forsyning fra kommunen. Se tilbudslisten for mere info.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

At der på projektet kan opnåes Skema B godkendelse fra Roskilde Kommune.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/06/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/06/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke, at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdag regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der blev prækvalificeret jf. lovens § 2, stk.1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 72200030
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2018

Send til en kollega

0.152