23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 087-194789
Offentliggjort
05.05.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://bovia.ajoursystem.dk/tender

Anmodning om deltagelse

Til
11.06.2018 Kl. 13:00

Addresse
https://bovia.ajoursystem.dk/tender

Udbyder

Arbejdernes Andelsboligforening

Vindere

Totalentreprenør

(22.10.2018)
Hansson & Knudsen A/S
Cikorievej 5
5220 Odense SØ

Arkitekt

(22.10.2018)
Friis & Moltke Architects

Ingeniør

(22.10.2018)
Spangenberg & Madsen/Drias

Totalentreprisekontrakt vedrørende opførelsen af 120 Boliger - Bertram Knudsens Vej


Arbejdernes Andelsboligforening

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
AAB Kolding v./ Bovia
19950719
Engstien 2A
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Niels Klausen
Telefon: +45 51568307
E-mail: nkl@bovia.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aab-kolding.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://bovia.ajoursystem.dk/tender
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://bovia.ajoursystem.dk/tender
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt vedrørende opførelsen af 120 Boliger - Bertram Knudsens Vej

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211340
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

AAB Kolding udbyder hermed opførelse af 120 familieboliger samt fælleshus.

På baggrund af udarbejdet byggeprogram udbydes opgaven i begrænset udbud.

Der søges prækvalificeret 5 totalentreprenører til at afgive projektforslag og tilbud i omvendt licitation.

Omfang/tidsplan/vederlag:

Nybygning: ca. 9 300 m2.

Udbudsgrundlag: Byggeprogram.

Licitation: September 2018.

Projektering: oktober 2018 - februar 2019.

Udførelsesperiode: marts 2019 – november 2020.

Vederlag: Der ydes et vederlag på 80 000 DKK ekskl. moms for udarbejdelse af konditionsmæssigt forslag og tilbud. Vinderen vil ikke modtage vederlag.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 117 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Bertram Knudsens Vej, 6000 Kolding.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

AAB Kolding udbyder hermed opførelse af 120 familieboliger samt fælleshus.

På baggrund af udarbejdet byggeprogram udbydes opgaven i begrænset udbud.

Der søges prækvalificeret 5 totalentreprenører til at afgive projektforslag og tilbud i omvendt licitation.

Omfang/tidsplan/vederlag:

Nybygning: ca. 9 300 m2.

Udbudsgrundlag: Byggeprogram.

Licitation: September 2018.

Projektering: oktober 2018 - februar 2019.

Udførelsesperiode: marts 2019 – november 2020.

Den udbudte totalentreprisekontrakt omfatter projektering og udførelse af boligerne som udbydes på byggeprogramniveau. Projektet omfatter samtlige ydelser, fra som området henligger til fuldt færdige og funktionsdygtige boliger, som opfylder kravene i udbudsmaterialet.

Som funktionsdygtigt boliger forstås en bygning, der alene med tilførsel af løst inventar, kan fungere i alle de beskrevne situationer og dermed opfylde byggeprogrammet totalentreprisekontrakten udbydes i omvendt licitation. Den samlede økonomiske ramme for indgåelse af totalentreprisekontrakt udgør 117 000 000 DKK ekskl. moms. Den økonomiske ramme er fast. Konkurrencen går derfor ud på, at tilbyde det bedste projekt indenfor den økonomiske ramme.

For deltagelse i konkurrencen og aflevering af konditionsmæssigt konkurrenceforslag / totalentreprisetilbud ydes et vederlag på 80 000 DKK ekskl. moms. Den tilbudsgiver, der får opgaven overdraget, modtager ikke tilbudsvederlag.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 117 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 27
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil bygherre vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil bygherre særligt lægge vægt på, at ansøger via referencer kan dokumentere erfaring med opførte eller i det væsentligste færdigudførte byggerier indenfor følgende:

- Boliger. Det vægtes positivt at referencerne har en størrelse på mindst 5 000 m2 eller en entreprisesum på mindst 50 000 000 DKK eksklusiv moms. samt at der er tale om alment støttet byggeri,

- Totalentreprise på større byggerier.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på, at totalentreprenøren er fortrolig med totalentrepriseopgaver og rådgivers referencer vurderes ud fra erfaringer med almene boliger.

Ansøger, inklusive rådgivere, skal i prækvalifikationsansøgningen oplyse hvilke IKT kompetencer der rådes over.

- Antal BIM/IKT kompetencer til rådighed på projektet,

- Uddannelser/kurser (IKT/VDC/BIM),

- Programmer (kendskab, bruger, superbruger).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Totalentreprisekontraktens omfang og de nærmere vilkår for opgaven er uddybende beskrevet i det samlede.

Udbudsmateriale, som er fuldt tilgængeligt på Ajour, som kan tilgås via linket: https://bovia.ajoursystem.dk/tender

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

I forbindelse med dette udbud skal ESDP-dokumentet afgives som eESPD.

Xml-fil med eESPD til udfyldelse er uploadet som en del af det samlede udbudsmateriale på: https://bovia.ajoursystem.dk/tender

Ansøger vil være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én eller flere af de forhold, der er anført i ESPD-dokumentets del III.

Ansøger skal ved udfyldelse af eESPD-dokumentets del III erklære sig om, hvorvidt dette er tilfældet.

EESPD-dokumentets pkt. III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

Der stilles ikke særlige krav til egnethed. ESPD del IV, afsnit A, kræver således ikke udfyldelse.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Totalentreprisekontrakten forventes at indeholde en social klausul med praktik- og uddannelseskrav, hvorefter der skal beskæftiges lærlinge/praktikanter i forbindelse med udførelsen af arbejderne. Desuden indeholder total entreprisekontrakten en arbejdsklausul. Klausulernes nærmere vilkår fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/06/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/06/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

For nærmere oplysninger om krav til prækvalifikationsansøgning, spørgsmål til prækvalifikation samt aflevering af prækvalifikationsansøgning henvises til prækvalifikationsbetingelserne med bilag, som er en del af udbudsmaterialet på Ajour, som kan tilgås via linket: https://bovia.ajoursystem.dk/tender

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud i DK, Erhvervstyrelsen
Nævnernes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@ebst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets.

Hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2018

Send til en kollega

0.078