23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 077-172774
Offentliggjort
20.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
24.05.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning

Opdateringer

Rettelse
(26.04.2018)

I stedet for:
IV.3.4 Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
14.5.2018 (12:00)
Læses:
IV.3.4 Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
24.5.2018 (12:00)
Yderligere supplerende oplysninger
Berigtigelser eller tilføjelser I det korresponderende udbudsmateriale.
Yderligere oplysninger findes i det korresponderende udbudsmateriale
Tilbudsfristen er forlænget til d. 24.5.2018, kl. 12.00.

Rammeaftale vedrørende levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning


Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning
Rantzausgade 4, 2. sal
Kontaktpunkt(er): Laila Krenchel
Att: Laila Krenchel
9000 Aalborg
Danmark
Telefon: +45 99314683
Mailadresse: udbud@aalborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://aalborg.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: https://www.aalborg.dk/business/leverandoerer/leverandoer-tilaalborg-kommune

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
EU udbud af rammeaftale vedrørende levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
NUTS-kode
II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 2

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 5 800 000,00 DKK
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Nærværende udbud vedrører levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning til Aalborg Kommune. Udbuddet omfatter ikke udvendig solafskærmning.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

39515100, 39515000, 39515400, 44115810, 39515410, 44115900, 19244000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
iht. udbudsmaterialet
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
iht. udbudsmaterialet
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
iht. udbudsmaterialet
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: iht. udbudsmaterialet
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: iht. udbudsmaterialet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: iht. udbudsmaterialet
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
iht. udbudsmaterialet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
iht. udbudsmaterialet
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Pris. Vægtning 40

2. Kvalitet. Vægtning 30

3. Løsningsbeskrivelser. Vægtning 30

 

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2018-002777
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2018/S 059-131216 af 22.3.2018

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
14.5.2018 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8) Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: 2022
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
Udbudsmaterialet er elektronisk og kan hentes gratis på Aalborg Kommunes hjemmeside.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævn for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg
Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

VI.4.2) Indgivelse af klager
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18.4.2018

Send til en kollega

0.104