23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 074-163763
Offentliggjort
17.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.06.2018 Kl. 13:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/83671514.aspx

Udbyder

Odense Kommune

Opdateringer

Annullering
(09.08.2018)

Meddelelse om annullation:
Odense Kommune skal herved meddele, at vi har været nødt til at annullere udbuddet. Årsagen hertil er, at vi har konstateret, at der i tilbudslisten er fastlagt en ulovlig fremgangsmåde for tilbudsafgivelse.
Af tilbudslisten fremgår således følgende:
"Oplysningerne i de valgfrie (grønne) celler (dog ikke bemærkningsfeltet) vil skulle udfyldes af den vindende tilbudsgiver inden aftaleindgåelse." og
"Tilbudsgivers oplysninger i de frivillige (grønne) felter vil Ikke indgå i Ordregivers evaluering, og Ordregiver vil således heller ikke validere om evt. tilbudte produkter opfylder Ordregivers krav, idet dette dog skal være tilfældet ved aftalestart, men ikke nødvendigvis behøver at være tilfældet ved tilbudsafgivelse. Oplysningerne i de frivillige (grønne) felter, kan således ændres inden aftalestart."
I henhold til den her beskrevne fremgangsmåde har Bravida først fremsendt en tilbudsliste uden produktnavne, herefter en tilbudsliste med visse ukonditionsmæssige produkter og til sidst en tilbudsliste med konditionsmæssige produkter. Det er imidlertid vores vurdering, at den beskrevne fremgangsmåde udgør en form for forhandling om de tilbudte produkter, som ikke lovligt kan ske i et offentligt udbud, og at udbudsmaterialet derfor ikke har kunnet danne baggrund for en lovlig tildeling.
På baggrund heraf vurderer Odense Kommune, at det desværre er nødvendigt at annullere genudbuddet af AIA, ADK og ITV-anlæg og dermed også vores tildelingsbeslutning.

Genudbud af AIA, ADK og ITV-anlæg til Odense Kommune


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odense Kommune
35209115
Flakhaven 2
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Sanda Huskovic
E-mail: sahus@odense.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/83671514.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.odense.dk/

I.1) Navn og adresser
Beredskab Fyn
Åsumvej 35
Odense
5240
Danmark
Kontaktperson: Torben Skovgaard
Telefon: +45 21388386
E-mail: tosko@beredskabfyn.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://beredskabfyn.dk/

I.1) Navn og adresser
LINDØ port of Odense
Kystvejen 100
Munkebo
Danmark
Kontaktperson: Søren Rask
Telefon: +45 61634423
E-mail: sr@lpo.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.lpo.dk/

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/83671514.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/83671514.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/83671514.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Genudbud af AIA, ADK og ITV-anlæg til Odense Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35121700
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører køb af:

— - Automatisk Indbrudsalarmanlæg (AIA),

— - Adgangskontrolanlæg (ADK). Internt TV (ITV), som er synonymt med TV-overvågning – TVO, som blandt andet benyttes af brancheforeningen Forsikring og Pension (herefter F&P).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32323500
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører køb af:

— - Automatisk Indbrudsalarmanlæg (AIA),

— - Adgangskontrolanlæg (ADK). Internt TV (ITV), som er synonymt med TV-overvågning – TVO, som blandt andet benyttes af brancheforeningen Forsikring og Pension (herefter F&P).

Aftale omfatter anskaffelse af nye anlæg (Anlæg) og relaterede dele/komponenter (Komponenter) til service, reparation og vedligeholdelse (samlet kaldet Produkter), samt mulighed for at anskaffe relaterede serviceeftersyn, reparationer, vedligeholdelse samt rådgivning til Ordregivers personale (samlet kaldet Serviceydelser) til Ordregiver.

Snitfladerne til Ordregivers øvrige aftaler fremgår af kravspecifikationen.

For så vidt angår Odense Kommune omfatter rammeaftalen alle enheder, institutioner, forvaltninger mv., som er en del af Odense Kommune. Yderligere information om kommunens organisering kan ses på kommunens hjemmeside www.odense.dk

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav varerne skal opfylde, henvises til tilbudslisten og kravspecifikationen, samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Den forventede omsætning for rammeaftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for Ordregiver.

Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

Den udbudte rammeaftale har en løbetid på 4 år. Vilkår for opsigelse fremgår af rammeaftalen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 09/07/2018
Slut: 08/07/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I forbindelse med udførelse af denne opgave stiller Odense Kommune krav til opfyldelse af arbejdsklausul. Odense Kommune gennemfører udbuddet på vegne af Beredskab Fyn og Odense Havn. Der vil således blive underskrevet 3 selvstændige kontrakter for hver af de 3 Ordregivere.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referenceliste med mindst 3 tidligere leverancer med en minimumsværdi på 1 000 000 DKK p.a. inden for de sidste 3 år (regnet i forhold til referencens slutdato, hvorfor det er denne dato, der bør oplyses, som dato for referencen. Hvis referencen endnu ikke er afsluttet, bedes en forventet slutdato oplyses), hvor Tilbudsgiver har leveret dele og/eller service af AIA, ADK og/eller ITV-anlæg.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til det vedlagte udkast til Rammeaftale.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/06/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/06/2018
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

April 2022.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/04/2018

Send til en kollega

0.106