23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 071-158133
Offentliggjort
12.04.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.planprojekt.dk/udbud

Anmodning om deltagelse

Til
08.05.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Auning Fjernvarme a.m.b.a.

Levering og etablering af halmkedelanlæg


Auning Fjernvarme a.m.b.a.

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Auning Fjernvarme a.m.b.a.
25473914
Energivej 18
Auning
8963
Danmark
Kontaktperson: Hans Jørgen Larsen
Telefon: +45 40751689
E-mail: varmeauning@mail.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.auningfjernvarme.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.planprojekt.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Plan & Projekt A/S
13520984
Godthåbsvej 19
Skanderborg
8660
Danmark
Kontaktperson: Arne Sørensen
Telefon: +45 30303193
E-mail: arne.soerensen@planprojekt.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.planprojekt.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Prækvalifikation - levering og etablering af halmkedelanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42515000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Bekendtgørelsen vedrører prækvalifikation til afgivelse af tilbud på et nyt, fuldt funktionsdygtigt, halmfyret 12,0 MW kedelanlæg.

Halmkedel, maskin-, rør- og elarbejder, m.v. udbydes som en totalentreprise.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09324000
42515000
45232141
71321200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Auning.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter.

- et nyt, fuldt funktionsdygtigt, halmfyret 12,0 MW kedel,

- maskin-, rør- og elarbejde,

- opstart, indkøring og oplæring.

Halmkedel, maskin-, rør- og elarbejder, m.v. udbydes som en totalentreprise og skal opfylde alle myndighedskrav, der foreligger på tilbudsstadiet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Jf. udbudsmaterialets dokument "Udbudsprocedure - prækvalifikation".

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen udsendt ikke tidligere end 1.12.2017. Serviceattest skal afgives for samtlige deltagere i en eventuel sammenslutning, samt for alle underentreprenører såfremt der anvendes sådanne. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Kriminalregisteret, idet tilbudsgiveren/entreprenøren skal kunne fremsende bevis på ren straffeattest.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

I henhold til ABT93 der skal stilles en forudbetalingsgaranti for eventuelle forudbetalinger.

Alle garantier skal stilles som anfordringsgarantier.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af entreprenører/leverandører, skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en befuldmægtiget, som bygherren, men bindende virkning for sammenslutningen, kan indgå aftaler med.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/05/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der vil blive prækvalificeret 4 ansøgere til efterfølgende at afgive tilbud, jf. i øvrigt udbudsmaterialets dokument "Udbudsprocedure - prækvalifikation".

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: kflu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud § 7 skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klage over tildeling af kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen om indgået kontrakt er offentliggjort.

Senest samtidig med indgivelse af eventuel klage til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftlig underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om klagen er indgivet i standstill perioden.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:https://www.kfts.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/04/2018

Send til en kollega

0.11