23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 071-157497
Offentliggjort
12.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
16.05.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/83869116.aspx

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen TMF Stab

Opdateringer

Rettelse
(19.04.2018)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 11-05-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 16-05-2018
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 11-05-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 16-05-2018
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Det er kommet til ordregivers kendskab, at dokumentet udbudsbetingelser ikke er blevet vedlagt i forbindelse med offentliggørelsen af udbuddet. Dokumentet er nu vedhæftet og tilbudsfristen er blevet forlænget med 5 dage på baggrund af det manglende dokument.

Graffitiafrensning i Københavns Kommune København Syd og København Nord (2 delaftaler)


Københavns Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen TMF Stab

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen TMF Stab
64942212
Njalsgade 13
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Tuana Shuan
E-mail: eb1r@tmf.kk.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/83869116.aspx

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/83869116.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/83869116.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/83869116.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Graffitiafrensning i Københavns Kommune København Syd og København Nord (2 delaftaler)

 

Sagsnr.: 2018-0093363
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90690000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på graffitirenhold af Københavns Kommunes bygninger og byudstyr i København Nord (delaftale 1), som dækker over bydelene Vanløse, Østerbro, Bispebjerg og Brønshøj-Husum, og Københavns Kommunes bygninger og byudstyr i København Syd (delaftale 2), som dækker over bydelene Amager Vest, Amager Øst, Valby og Vesterbro-Kgs. Enghave.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

København Syd

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90690000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Graffitibekæmpelse på Københavns Kommunes bygningsstrukturer og byudstyr i København Syd, i bydelene Amager Vest, Amager Øst, Valby og Vesterbro-Kgs. Enghave.

Graffitibekæmpelsen består af graffitiafrensning og nedtagning af klistermærker og plakater på de af kontrakten omfattede elementer samt genoprettelse af antigraffitibehandling efter endt afrensning. Dertil kommer overmaling af graffiti på malede træskure og lignende.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange 12 måneder

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Bestillingsarbejder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

København Nord

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90690000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Graffitibekæmpelse på Københavns Kommunes bygningsstrukturer og byudstyr i København Nord, i bydelene Vanløse, Østerbro, Bispebjerg og Brønshøj-Husum.

Graffitibekæmpelsen består af graffitiafrensning og nedtagning af klistermærker og plakater på de af kontrakten omfattede elementer samt genoprettelse af antigraffitibehandling efter endt afrensning. Dertil kommer overmaling af graffiti på malede træskure og lignende.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange 12 måneder

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Bestillingsarbejder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Samtidig med Aftalens underskrift stiller Leverandøren en uigenkaldelig anfordringsgaranti på 300 000 DKK til sikkerhed for alle krav, Kunden måtte have mod Leverandøren i forbindelse med Aftalen.

Anfordringsgarantiens indhold skal forinden være skriftligt godkendt af Køberen og kan stilles af et af Køberen godkendt pengeinstitut, garantiinstitut eller tilsvarende institution.

Hvis Kunden ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal dette samtidigt meddeles Leverandøren og garanten med angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Beløbet udbetales til Kunden på anfordring og inden 5 Arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/05/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/04/2018

Send til en kollega

0.126