23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 070-155378
Offentliggjort
11.04.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
15.05.2018 Kl. 10:00

Udbyder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Vindere

Valgt totalrådgiver

(16.10.2018)
Erik Arkitekter A/S
København

Opdateringer

Rettelse
(12.04.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 15-05-2018
Læses:
Dato: 15-05-2018
Time: 10:00

Totalrådgivning i forbindelse med restaurering og ombygning af Lyngby Rådhus


Lyngby-Taarbæk Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Lyngby-Taarbæk Kommune
11715311
Lyngby Torv 17
Kongens Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Mette Ohm
Telefon: +45 45973000
E-mail: metoh@ltk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ltk.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af aftale om totalrådgivning i forbindelse med restaurering og ombygning af Lyngby Rådhus

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Lyngby-Taarbæk Kommune står overfor at skulle udføre en restaurering og ombygning af Lyngby Rådhus. Baggrunden herfor er et påtrængende behov for istandsættelse samt et ønske om med en ny indretning at skabe tidssvarende, aktivitetsbaserede arbejdspladser i åbne kontormiljøer for at styrke helhedstænkning, koordination og vidensdeling på tværs af forvaltningen. Den udbudte opgave omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende arkitekt, indretningsarkitekt- og ingeniørarbejder (totalrådgivning) til udarbejdelse af et fuldt færdigt hovedprojekt på baggrund af det foreliggende Byggeprogram.

Den udbudte opgave omfatter endvidere analyse af mulighederne for forstærkning og montering af facadepladerne og option på planlægning og gennemførelse af et udviklingsprojekt til gennemførelsen af restaureringen af facaden på Lyngby Rådhus, herunder inkl. test og godkendelse.

Opgaven og formålet med restaureringen og ombygningen er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, jf. udbudslovens §§ 61-66 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015), hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og i øvrigt opfylder mindstekrav til egnethed og formåen, kan ansøge om deltagelse, men alene egnede ansøgere, der udvælges og opfordres hertil, har ret til at afgive tilbud på kontrakten. I dette udbud forbeholder Ordregiver sig at foretage tildeling på grundlag af det indledende tilbud. Det betyder, at Ordregiver efter gennemgang og evaluering af de indledende tilbud kan beslutte, at der ikke forhandles om de indkomne tilbud. I dette udbud forventer Ordregiver, at der vil blive gennemført 1 runde af forhandlingsmøder med tilbudsgiverne, og at der ikke foretages en løbende udskillelse af tilbudsgiverne. Til ikke-vindende tilbudsgivere ydes et vederlag for deltagelse, såfremt de afgiver rettidigt og konditionsmæssigt endeligt tilbud og deltager i en eventuel forhandlingsfase. Vederlaget udgør 30 000 DKK. Aftale med den vindende tilbudsgiver indgås på baggrund af udkast til Rådgiveraftale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på aftale om planlægning og gennemførelse af et udviklingsprojekt til gennemførelsen af restaureringen af facaden på Lyngby Rådhus, herunder inkl. test og godkendelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/05/2018
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 31/05/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Klage over tildeling af kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/04/2018

Send til en kollega

0.093