23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 070-155341
Offentliggjort
11.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
16.05.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Horsens Kommune

Vindere

Udbud af transport, sortering og genanvendelse af blandet emballageaffald

(30.06.2018)
Dansk Affald A/S
Tingvejen 1
6500 Vojens

Transport, sortering og genanvendelse af blandet emballageaffald


Horsens Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Hanne Hyltoft
Telefon: +45 76294226
E-mail: udbud@horsens.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.horsens.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://horsens.dk/Erhvervsservice/Udbud/VarerogTjenesteydelser
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af transport, sortering og genanvendelse af blandet emballageaffald

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90513000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører transport, sortering og genanvendelse af blandet emballageaffald.

Udbyder ønsker med dette udbud at finde en Leverandør, der kan varetage opgaven med sikre høj grad af genanvendelse af blandet emballageaffald af plast, metal og glas, efter at det er indsamlet af Udbyder.

Der udbydes én kontrakt. Udbyder vurderer, at kontrakten af økonomiske hensyn ikke skal opdeles i delaftaler, idet en opdeling vil hindre stordriftsfordele.

Bilag 3 – Kravspecifikation indeholder en beskrivelse af det udbudte.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 900 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
90513100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører transport, sortering og genanvendelse af blandet emballageaffald.

Udbyder ønsker med dette udbud at finde en Leverandør, der kan varetage opgaven med sikre høj grad af genanvendelse af blandet emballageaffald af plast, metal og glas, efter at det er indsamlet af Udbyder.

Der udbydes én kontrakt. Udbyder vurderer, at kontrakten af økonomiske hensyn ikke skal opdeles i delaftaler, idet en opdeling vil hindre stordriftsfordele.

Bilag 3 – Kravspecifikation indeholder en beskrivelse af det udbudte.

Det indsamlede emballageaffald omlastes i Udbyders omlastehal. Det indsamlede emballageaffald vil ikke blive sorteret, komprimeret eller på anden måde behandlet. Det vil udelukkende blive omlastet via aftip-ning på gulv i omlastehal fra dagrenovationsbiler og containerbiler, og lastet på Leverandørens køretøjer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Emballageaffaldet må kun modtages, behandles og genanvendes på anlæg, der har gældende miljøgodkendelse hertil.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der er krav om indgåelse af arbejdsklausul ved indgåelse af rammekontrakten.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/05/2018
Tidspunkt: 12:15
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
KLagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 7245600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

- Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt,

- Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/04/2018

Send til en kollega

0.118