23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 069-152367
Offentliggjort
10.04.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.bluekolding.dk

Anmodning om deltagelse

Til
08.05.2018 Kl. 12:00

Addresse
Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3
1101 København K
Kontaktperson: Advokat Henrik Holtse
E-mail: hh@aumento.dk

Udbyder

BlueKolding Spildevand A/S

Vindere

Kloakfornyelse ved opgravning og mindre gravearbejder

(23.10.2018)
Per Aarsleff A/S
Viby

Renoveringsopgaver i form af foring af eksisterende kloakledninger (No-Dig)

(23.10.2018)
Per Aarsleff A/S
Viby

Partneringaftale ifbm. nyanlæg- og kloakfornyelsesarbejder


BlueKolding Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
BlueKolding Spildevand A/S
Kolding Åpark 3
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Advokat Henrik Holtse
E-mail: hh@aumento.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bluekolding.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.bluekolding.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3
København K
1101
Danmark
Kontaktperson: Advokat Henrik Holtse
E-mail: hh@aumento.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aumento.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3
København K
1101
Danmark
Kontaktperson: Advokat Henrik Holtse
E-mail: hh@aumento.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aumento.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Partneringaftale ifbm. nyanlæg- og kloakfornyelsesarbejder

 

Sagsnr.: 25274
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45231300
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet er opdelt i følgende 2 delaftaler:

1) Kloakfornyelse ved opgravning og mindre gravearbejder;

2) Renoveringsopgaver i form af foring af eksisterende kloakledninger (No-Dig).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 220 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Kloakfornyelse ved opgravning og mindre gravearbejder

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232410
45232440
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Kolding Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 1 omfatter planlægning og udførelse af kloakfornyelsesarbejder på BlueKoldings hovedkloaksystem, herunder hoved- og stikledninger samt brønde.

Det forventede årlige omfang er 30 - 40 000 000 DKK.

Derudover omfatter delaftale 1 reparationsarbejder af kloakledninger og brønde samt kloakarbejder i forbindelse med. mindre lokale byggemodningsopgaver. Omfanget heraf forventes at være 2 - 5 000 000 årligt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 180 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er mulighed for, at rammeaftalen kan forlænges, således at den samlet varer i op til 6 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil prækvalificere 3-5 ansøgere pr. delaftale til at afgive tilbud.

I tilfælde af at der er flere end 5 ansøgere, som er egnet til deltagelse, vil Ordregiver vælge de 5, som efter Ordregivers skøn har de bedste referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Renoveringsopgaver i form af foring af eksisterende kloakledninger (No-Dig)

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232410
45232440
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Kolding Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 2 omfatter udførelse af renoveringsopgaver i form af foring af eksisterende kloakledninger (No-Dig). Foringen omfatter hovedledninger, punktreparationer, stikledninger og overgangsprofiler.

Det forventede årlige omfang er 7 - 10 000 000 DKK.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er mulighed for, at rammeaftalen kan forlænges, således at den samlet varer i op til 6 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil prækvalificere 3-5 ansøgere pr. delaftale til at afgive tilbud.

I tilfælde af at der er flere end 5 ansøgere, som er egnet til deltagelse, vil Ordregiver vælge de 5, som efter Ordregivers skøn har de bedste referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der er tale om en partneringkontrakt.

Partnering er en samarbejdsform, hvor entreprenøren indgår i et tæt samarbejde med Ordregiver som sparringspartner, og hvor både entreprenør og Ordregiver aktivt deltager i forberedelsen af opgavernes udførelse.

Hovedformålet med partnering er, at samarbejdet skal foregå på vilkår, der indebærer et incitament for både entreprenør og Ordregiver til hele tiden at forbedre udførelsen af de omhandlede opgaver, herunder ved at forbedre kvalitet eller opnå besparelser.

De opnåede økonomiske fordele skal deles mellem entreprenøren og Ordregiver, således at der er et økonomisk incitament for at opnå de opstillede mål.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år: Begrundelsen for, at der i dette udbud gives mulighed for en rammeaftale med længere varighed end 4 år i henhold til udbudsloven § 95, stk. 2, 2. pkt. er, at samarbejdet kan indebære betydelige investeringer ikke mindst organisatorisk, hvilket kan medføre et behov for at forlænge kontraktperioden for at opnå de fulde gevinster ved samarbejdet.
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/05/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Klager over indgåelse af en rammeaftale skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2018

Send til en kollega

0.103