23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 069-152366
Offentliggjort
10.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.05.2018 Kl. 10:00

Addresse
https://app.byggeprojekt.dk/public/1366-Teglvaerksbyen_etape_4

Udbyder

Boligselskabet Akb-København

Vindere

Valgt totalentreprenør

(11.01.2019)
Teglholmen ApS c/o FB-gruppen A/S
Grønttorvet 6, 1. sal
2500 Valby

Totalentreprisekontrakt - Teglværksbyen etape 4


Boligselskabet Akb-København

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
AKB København v. KAB Teglværksbyen etape 4
Vester Voldgade 17
København
1552
Danmark
Kontaktperson: Morten Mandrup Hylleberg
E-mail: mmh@kab-bolig.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kab-bolig.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1366-Teglvaerksbyen_etape_4
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Holteprojekt Bygherrerådgivning
Nørgaardsvej 5
Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Salli Bergman
E-mail: sb@holteprojekt.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.holteprojekt.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1366-Teglvaerksbyen_etape_4
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt - Teglværksbyen etape 4

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

AKB København "Teglværksbyen etape 4 (herefter »Ordregiver«) ønsker at indgå totalentrepriseaftale om nyopførelse af byggeri i form af almene boliger (omfattende ungdoms- og familieboliger), i alt ca. 3 500 m2 samt udenomsareal. Det forventes, at det nye byggeri skal stå klar ultimo 2019. Der henvises herudover i det hele til udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
71200000
71300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Teglholmen.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten udbydes i et offentligt udbud, omvendt licitation. Udbuddet gennemføres på baggrund af et arkitektprojekt på projektforslags-niveau ledsaget af byggeprogram og byggesagsbeskrivelse.

Der er tale om projektering og opførelse af almene boliger med 15 parkeringspladser i terræn. Byggeriet opføres oven på en kælder, som opføres af en privat bygherre, således at byggemodning, fundament m.v. ikke er indeholdt i entreprisen. Ordregivers forventning til omfang er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Byggeriet ligger som en del af en samlet karrebygning med lodret og vandret opdeling. Den øvrige karrébygning opføres af en private bygherre FB Gruppen.

Som en del af totalentrepriseaftalen påtager den vindende totalentreprenør således at opføre byggeriet parallelt med og i koordinering med det tilstødende byggeri herunder grænsefladeprojektering. For mere herom henvises der udbudsmaterialet.

Foruden at besidde den tilstrækkelige kapacitet til at varetage en sådan entrepriseopgave, skal totalentreprenøren råde over de fornødne arkitekt- og ingeniørfaglige kompetencer til at projektere på baggrund af arkitektens projektforslag samt det øvrige udbudsgrundlag.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgere skal som led i ansøgningen udfylde og via Byggeprojekt uploade den af ordregiver udarbejdede skabelon for ESPD, der er gjort tilgængelig som xml-fil.

Ansøgerne skal downloade filen og derefter importere og udfylde den via hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da

Vejledning findes på http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbud skal indeholde aflevering af det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD). Skabelon til ESPD er gjort tilgængelig via Byggeprojekt. I forhold til ESPD'et skal ansøgeren indsætte følgende:

1) Oplysning om ansøgervirksomhedens navn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kontaktperson samt oplysninger om virksomhedens selskabsform udfyldes i de relevante dele af ESPD'ets del II;

2) I relation til de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, 136 og 137 skal ansøger udfylde ESPD'ets del III A, B og C. Af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 gøres 1), 2) og 3) gældende.

Hvis tilbud afgives af et konsortium eller lignende sammenslutning af virksomheder mv.skal der afgives ESPD for hver enkelt deltager i konsortiet/sammenslutningen. Samtidig skal sammenslutningen(f.eks. et konsortium) afgive erklæring om fælles befuldmægtiget, som kan forpligte gruppen samt om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse overfor ordregiver for ansøgernes deltagelse i udbudsforretningen og udførelse af den kontrakt som sammenslutningen måtte blive tildelt. Skabelon til en sådan erklæring er gjort tilgængelig via Byggeprojekt.

Hvis tilbudsgiver baserer sin økonomiske/finansielle (afsnit III.1.2) og/eller tekniske og faglige kapacitet (afsnitIII.1.3) på andre virksomheders ressourcer skal ESPD del II.C udfyldes, og der skal desuden indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved som del af tilbuddet at vedlægge støtteerklæring for disse andre enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I det i iBinder uploadede materiale, indgår skabelon til en sådan støtteerklæring.

Se herudover Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD (juni 2017):

https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til det i udbudsmaterialet indeholdte kontraktudkast.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/05/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/05/2018
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke offentlighed vedr. åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet findes på Byggeprojekt via linket: https://app.byggeprojekt.dk/public/1366-Teglvaerksbyen_etape_4

For at få adgang til materialet, skal man følge ovenstående link og registrere sig som bruger på Byggeprojekt (dette kan gøres gratis). Hvis man har brug for hjælp, kan Byggeprojekt-support kontaktes på tlf +45 43 90 1470 (tast 2).

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar — i god tid og indenfor afleveringsfristen— at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af tilbud.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Byggeprojekt.Interesserede bedes holde sig orienteret på udbudshjemmesiden (Byggeprojekt) via ovennævnte link.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 32291095
E-mail: klfu@naevneshus.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2018

Send til en kollega

0.114