23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 067-148268
Offentliggjort
06.04.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
08.05.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/83261428.aspx

Udbyder

Roskilde Kommune

Vindere

Valgt entreprenør

(14.09.2018)
Per Aarsleff A/S
Hasselager Alle 5
8260 Viby J

Stormflodssikring - Anlægsarbejder vedr. Jyllinge Nordmark


Roskilde Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Jeremy Dennis
E-mail: jeremyad@roskilde.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/83261428.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.roskilde.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/83261428.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/83261428.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Stormflodssikring - Anlægsarbejder vedr. Jyllinge Nordmark

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Hovedentreprisen benævnt ”Stormflodssikring Jyllinge Nordmark” omfatter arbejder for etablering af stormflodssikring for området Jyllinge Nordmark.

Entreprisen er beliggende i Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord på Sjælland.

I hovedtræk består entreprisen af etablering af diger, af vandingsarbejder, etablering af en ny sluse, spunsarbejder, betonarbejder, jordarbejder, samt jordstabilisering af blødbundsområder.

I samme projektområde udføres desuden pumpestation, denne leveres som en selvstændig fagentreprise (Efterdelydelsesreglen) og er således ikke inkluderet i nærværende udbud.

Tryk her https://permalink.mercell.com/83261428.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
NUTS-kode: DK021
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

På baggrund af de senere års store stormflodsskader i boligområdet ved Jyllinge Nordmark har Roskilde Kommune og beboere i Jyllinge Nordmark igangsat et projekt til sikring af området mod oversvømmelser.

Stormflodssikringen af Jyllinge Nordmark opnås ved at etablere diger, en slusekonstruktion samt en pumpestation ved udløbet af Værebro Å i Roskilde Fjord, som skal sikre, at det tilstrømmende vand fra Værebro Å ikke oversvømmer området, når slusen er lukket. Digerne benævnes fjorddiget, fløjdiget og østdiget. Samletomfatter projektet:

— - Fjorddige mod Roskilde Fjord med top i kote +2,4 og en længde på 700 meter,

— - Fløjdige ved udmundingen af Værebro Å i Roskilde Fjord med top i kote +3,0. Diget etableres på hver side af Værebro Å og skal sammen med spuns dæmninger og sluse beskytte mod oversvømmelser ved åens udløb. Diget har en udstrækning på ca. 50 meter syd for åen og ca. 100 meter nord for åen,

— - Sluse hvor fløjdigets forløb krydser Værebro Ås udmunding i Roskilde Fjord. Slusen etableres som en dobbeltsluse med to slusekamre og sidehængslede sluseporte,

— - Spunsdæmninger på hver side af slusen til fastgørelse af kammer for sluse. Spunsdæmningerne etableres ien bredde på 6,5 meter og udføres med grus på toppen,

— - Gangbro på tværs af slusen for adgang til den nordlige side,

— - Fundament til etablering af pumpestation med tilhørende sedimentationsbassin placeret bag ved spunsdæmning for udpumpning af vand fra åen. Pumpestationen projekteres til pumpning af op til 6 000 l/s. Levering af pumpestation er ikke en del af det udbudte projekt,

— - Teknikbygning indeholdende transformerrum for hovedforsyning og tavle- og installationsrum for forsyning af primært pumpestation og sluse,

— - Østdige placeret langs med Værebro Ås sydlige side med top i kote + 1,5. Diget får en længde på ca. 1 530 meter. I nærværende entreprise gøres der opmærksom på, at der kun skal etableres ca. 270 m østdige, da denøvrige strækning er udført forud for projektet,

— - Afvandingssystem inkl. 3 stk. pumpebrønde placeret bag fjorddiget til håndtering af vand over og under diget i en højvands-/stormflodssituation. Systemet etableres til at kunne håndtere 2 l/s pr. m. Systemet vil i det dagligevia gravitation bortlede overfladevand. Systemet etableres som drænledninger (topslidsede rør),

— - Afvandingssystem placeret bag østdiget til håndtering af primært regnvand fra boligområdet i normalsituationen og vand, der strømmer under diget i en højvands-/stormflodssituation. Systemet etableres som åbne grøfter. I nærværende entreprise gøres der opmærksom på, at der primært skal etableres rørgennemføringer af diget, da største delen af grøfterne er udført forud for projektet.

Deltagere i udbuddet begrænses til max. 5 ansøgere, som udvælges igennem nærværende annoncering om prækvalifikation. Ansøgere i prækvalifikationen skal udfylde det elektroniske fælles europæiske udbudsdokument (ESPD).

Bygherren afholder orienteringsmøde i forbindelse med prækvalifikation for entreprisen, som følger:

Dato og tid:

12.4.2018 kl. 10.00-12.00

Sted:

Roskilde Kommune.

Mødelokale 2a (henvendelse skal ske i receptionen).

Rådhusbuen 1.

4000 Roskilde

Såfremt den bydende ønskes tilmeldt orienteringsmødet skal tilmelding fremsendes til phk@ramboll.dk senestd. 10.4.2018 kl. 14.00.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der vil blive udvalgt max. 5 tilbudsgivere blandt de ansøgere, som opfylder mindstekravene og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde.

Udvælgelsen sker ud fra en helhedsvurdering af, hvorledes ordregiver får de mest attraktive tilbud. I helhedsvurderingen indgår følgende forhold i prioriteret orden:

A) en vurdering af ansøgers tekniske kapacitet vurderet ud fra referencerne jf. del. III.1.3).

Ved vurderingen af ansøgerens tekniske kapacitet, vil bygherren lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med større anlægsopgaver i fag- eller hovedentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som fag- eller hovedentreprenør;

b) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til entreprisesum og omfang;

c) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til arbejdets karakter.

Kriterierne a-c vægter lige og bedømmelsen foretages samlet.

B) en vurdering af ansøgers økonomiske nøgletal krævet i del. III.1.2). Det vil blive vurderet om ansøgerens økonomiske kapacitet og stabilitet er optimal til den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- drift og vedligehold af pumper, pumpeinstallationer og -styring for de 3 stk. pumpebrønde bag fjorddiget i en10-årig periode,

- drift og vedligehold af slusen, herunder bl.a. lukkemekanisme, installationer og styring i en 10-årig periode,

- Udførelse af delstrækning for østdige og højvandsmur samt grøft og diverse rørgennemføringer for afvandingbag diget m.m.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §§ 135-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøgere og eventuelle underrådgivere laver en erklæring vedr. udelukkelsesgrunde ved udfyldelse ESPD del III.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger om ansøgers omsætning og egenkapital for de sidste 3 regnskabsår, dog for bydende, der har været etableret i mindre end 3 år, for så lang en periode som muligt.

Oplysninger skal udfyldes i ESPD del IV, B hvor egenkapital anføres under »Finansielle nøgletal«. Hvisansøgers regnskab er halvårlig (f.eks. 2016/2017) kan der ved udfyldelse af ESPD'en angives.

Det sidste halvår (f.eks. 2017).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekravet er en gennemsnitlig omsætning på 80 000 000 DKK set over de seneste 3 år samt en egenkapital som er min. 5% af den årlige omsætning, beregnet som et gennemsnit over de seneste 3 år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal dokumentere erfaring med jordstabilisering, spuns- og pæle-ramning samt ledningsarbejder (afvanding).

Til dokumentation af den tekniske formåen skal tilbuddet indeholde:

- Ansøgeren skal oplyse op til 5 referencer for tilsvarende arbejder udført inden for de sidste 5 år,

- Hvis der påtænkes anvendt væsentlige underentreprenører ved opgavens løsning, oplyses dette. I så fald dokumenteres disses formåen med referencer for tilsvarende arbejder/opgaver udført inden for de sidste 5 år. Underentreprenørens referencer skal være indeholdt i de maksimalt 5 reference som afleveres ved tilsvarende arbejder forstås arbejder hvori ovennævnte arbejder er udført, dog ikke nødvendigvis på samme projekt.

Ved væsentlige underentreprenører/underrådgivere forstås:

Underentreprenører/underrådgivere der varetager opgaver vedrørende jordstabilisering, spuns- og pæleramning.

5 / 7

Samt ledningsarbejder (afvanding) følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger;

2) Udførelsestidspunkt;

3) Entrepriseform;

4) Entreprisesum;

5) Kort projektbeskrivelse, herunder størrelse på opgaven, opgavens omfang og entreprisesummen opdelt i egenproduktion og underentreprise;

6) Ansøgers rolle og ansvar i projektet.

Oplysninger skal udfyldes i ESPD del IV, C med følgende vejledning:

— beskrivelse af referencen,

— omfang/størrelse på referencen indsættes under »Beløb« eller under »Beskrivelse«,

— sluttidspunkt (evt. forventet) angives under »Dato«,

— kunde angives under »Modtagere«.

Grundet den elektroniske ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for levering af billeddokumentation, kan ansøger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag som vil blive tage i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt være enslydende i tekstens indhold. Ved eventuelle modstridende oplysninger i hhv. ESPD og bilag, er oplysninger i ESPD gældende jf. afsnit II.2.9) vil der ved begrænsning af antallet af ansøgere blive lagt vægt på relevansen og kvaliteten af de oplyste referencer vurderet i forhold til sammenlignelighed med den udbudte opgave.

Derfor opfordres ansøger til tydeligt at angive sammenligneligheden under beskrivelsen af referencen eller alternativt under ESPD'ens del V.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal som minimum aflevere 1 reference, som dokumenterer erfaring med jordstabilisering (alternativtarbejder udført ifm. blødbundsområder) og jordarbejder.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten for hovedentreprisen vil i det væsentligste være baseret på principperne i AB 92. Til opfyldelse af kontrakten skal entreprenøren yderligere sikre, at mindst 5 800 timer, besættes af personer i erhvervsuddannelsespraktik der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/05/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgningen skal afleveres digitalt på https://permalink.mercell.com/83261428.aspx jf. afsnit I.3) og skal bestå af:

— Evt. et kort følgebrev med angivelse af navn på hovedansøger og eventuelle underentreprenører,

— ESPD i form af en XML-fil fra ansøger og særskilte filer fra eventuelle underentreprenører, pdf-fil af den elektroniske ESPD må gerne vedlægges,

— Evt. bilag med en gengivelse af de referencer der er anført i ESPD'en plus billedmateriale.

Brug af den elektroniske ESPD:

Ordregiver har oprettet en ESPD XML-fil som ansøger skal downloade fra https://permalink.mercell.com/83261428.aspx og gemme på ansøgers egen computer. Ansøger skal derefter åbne XML-filen gennem hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Fra denne hjemmeside kan ESPD'en udfyldes og til sidst gemmes som en XML-fil på egencomputer. Denne XML-fil og gerne en udgave i pdf skal afleveres på https://permalink.mercell.com/83261428.aspx

Der henvises i øvrigt til http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Vejledninger hvor der ligger envejledningi udfyldelse af den elektroniske ESPD.

Spørgsmål til prækvalifikation:

Spørgsmål til prækvalifikationen kan stilles og vil blive besvaret på https://permalink.mercell.com/83261428.aspx

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/04/2018

Send til en kollega

0.104