23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 063-140070
Offentliggjort
30.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
01.05.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Herlev Kommune

Opdateringer

Rettelse
(04.04.2018)

II.2.6
I stedet for:
Læses:
3 000 000,00 DKK

Rammeaftale om bygherrerådgivning


Herlev Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Herlev Kommune
63640719
Herlev Bygade 90
Herlev
2740
Danmark
Kontaktperson: Caroline Offenbach Møller
E-mail: com@mowe.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.herlev.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/82858520.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om bygherrerådgivning

 

Sagsnr.: 105110
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Formålet med udbuddet af rammeaftalen er,

1) at sikre aflastning af Herlev Kommunes interne ressourcer, herunder særligt ressourcerne hos Herlev Kommunes projektledere;

2) at Herlev Kommune får leveret indledende teknisk rådgivning i forbindelse med byggeprojekter, og

3) at Herlev Kommune får leveret rådgivning i forbindelse med byggeriets udførelsesfase, herunder byggeledelse og bistand i forbindelse med byggeriets aflevering og eftersyn.

Arbejdsopgaverne under rammeaftalen vil variere, men vil tage udgangspunkt i Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning, 2013, afsnit 7.1-7.9, 7.24 og 7.25, 7.29, 7.34, 7.45-7.48, 7.52, 7.54, 7.56 og 7.60 og Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og planlægning, 2012, afsnit 1.1 og 1.2, 3.1 og 3.2, 4 og 5.1-5.2.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
71500000
71600000
71700000
71210000
71310000
71320000
71220000
71530000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbudsformen er begrænset udbud efter udbudslovens §§ 58-60. Herlev Kommune vil prækvalificere seks ansøgere til at afgive tilbud på rammeaftalen.

Tildelingskriteriet er ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Herlev Kommune kan forlænge rammeaftalen med yderligere 2 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Herlev Kommune modtager ansøgninger fra mere end seks egnede ansøgere, vil Herlev Kommune udvælge seks ansøgere til at afgive tilbud.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af relevansen af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte rammeaftale.

Ved vurderingen vil Herlev Kommune lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med rådgivning i forbindelse med opførelse og/eller renovering af daginstitutions-, idræts- og skolebyggerier samt etablering af landskabsarealer.

b) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med teknisk rådgivning i forbindelse med byggerier på eller i tilknytning til bygninger i drift.

Kriterierne a og b vægter lige, og bedømmelsen foretages samlet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet tildelt rammeaftalen skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at Herlev Kommune har indgået rammeaftalen regnet fra dagen efter den dag, hvor Herlev Kommune har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 2, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/03/2018

Send til en kollega

0.108