23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 061-134043
Offentliggjort
28.03.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://projekttorvet.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
16.04.2018 Kl. 10:00

Addresse
Boligforeningen AAB
Svend Aukens Plads 9
2300 København S

Mærke
" Prækvalifikation - AAB, Afd. 55, Rækkehusene"

Udbyder

Boligforeningen AAB, afdeling 55

Vindere

Valgt team

(30.07.2018)
Q Construction, Rønslev og RUM

Totalentreprise - nybyggeri, Rækkehusene Vejleåparken Ishøj

(21.12.2018)
Q-Construction
Rosenkrantzgade 12d
8000 Aarhus C

Totalentreprise - nybyggeri, Rækkehusene Vejleåparken Ishøj


Boligforeningen AAB, afdeling 55

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligforeningen AAB, afdeling 55
Svend Aukens Plads 9
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Max Møller, Mangor & Nagel A/S
E-mail: mm@mangornagel.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://aab.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://projekttorvet.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Boligforeningen AAB
Svend Aukens Plads 9
København S
2300
Danmark
E-mail: mm@mangornagel.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://aab.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprise - nybyggeri, Rækkehusene Vejleåparken Ishøj

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 - IA01
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

AAB afdeling 55 ønsker at opføre 6 rækkehusstænger bestående af 3 bolig typer (A,B,C). Byggeriet skal opføres i 1 plan. Alle boliger har privat parkeringsplads, terrasse og tilhørende skur. Totalentreprisen omfatter også udearealer og parkeringspladser, samt landskaber. Totalentreprisen omfatter opførelse af 58 rækkehuse (ca. 4 405 m2) fordelt på 3 boligtyper blandet beliggende i 6 byggefelter.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 57 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Ishøj Boulevard og Ishøj Søvej, 2635 Ishøj.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der udbydes en Totalentreprisekontrakt med én totalentreprenør, der skal bistå Bygherre med projektering og opførelse af 58 nye rækkehuse.

Udbudsmaterialet er udtryk for et med Bygherre gennemarbejdet forslag for projektet. Der har forud for udbuddet været gennemført en grundig bearbejdning af de funktionelle og fysiske forhold, og disse skal tilgodeses i det færdige projekt.

Der skal udføres et bygningsanlæg, der arkitektonisk er i harmoni med, og som indgår i en smuk og naturlig sammenhæng med den nære beliggenhed med omkringliggende bebyggelser. Bygningernes funktionelle og tekniske standard ønskes udført i henhold til de i udbuddet definerede krav.

Totalentreprisekontrakten udbydes efter proceduren Udbud med forhandling. Bygherre forventer at gennemføre et forhandlingsforløb, hvor alle tilbudsgiverne på baggrund af indleveret indledende tilbud inviteres til forhandlingsmøde af 2-3 timers varighed, hvorefter der skal afleveres endeligt tilbud. Bygherre forbeholder sig dog at tildele totalentreprisekontrakten på baggrund af en evaluering af de indledende tilbud uden afholdelse af yderligere forhandlinger. Tilbudsgiver skal indrette sit indledende tilbud herefter. Yderligere oplysninger om forhandlingsforløbet fremgår af udbudsmaterialet.

Bygherre forventer følgende tidsplan under forløbet (hovedtidspunkter angivet - yderligere tidspunkter fremgår af udbudsmaterialet:

Frist for ansøgning om prækvalifikation: 16.4.2018.

Meddelelse om PQ og opfordring til afgivelse af tilbud: ca. 1.5.2018.

Frist for indledende tilbud: 1.6.2018.

Forhandlingsrunde: 1. - 15.6.2018.

Tilbudsfrist endeligt bud: 22.6.2018.

Forventet meddelelse om tildeling: 29.6.2018.

Indgåelse af totalentreprisekontrakt: uge 28/2018.

Skema B skal indsende primo juli 2018.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 20
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er mere end 4 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.3 anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 4 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes 1) at have de for opgaven mest relevante tilsvarende erfaringer set i forhold til den udbudte opgave og 2) ud fra Bygherres ønske om at skabe en optimal konkurrence.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD del IV, afsnit B, "Gennemsnitlig årsomsætning": Ansøger skal i ESPD angive sin gennemsnitlige årlige omsætning for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

ESPD del IV, afsnit B, "Finansielle nøgletal": Ansøger skal angive sin egenkapital for det seneste tilgængelige regnskabsår.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (f.eks. moderselskab, søsterselskab eller underrådgiver/underentreprenør) skal ansøgeren som en del af ansøgningen godtgøre at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelsen af kontrakten ved som en del af ansøgningen at fremsende en støtteerklæring fra de støttende enheder. Se udbudsmaterialet for yderligere oplysninger og skabelon for støtteerklæring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøgeren over de seneste 3 år i gennemsnit har haft en minimumsomsætning på 100 000 000 DKK pr. år.

Det er et mindstekrav, at ansøgerens egenkapital i det seneste regnskabsår er positiv.

Ved sammenslutning af virksomheder ses der på den samlede omsætning/den samlede egenkapital for sammenslutningen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD del IV, afsnit C, "For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type": Ansøger skal fremsende referenceliste over tilsvarende projekter udført indenfor de seneste 5 år før ansøgningsfristens udløb. Projekterne skal vedrøre boligbyggeri og være igangværende, dog skal udførelse være påbegyndt, eller være gennemført. Projekterne skal have en med den udbudte opgave sammenlignelig størrelse og kompleksitet.

Ansøger må maks. vedlægge 5 referencer for tilsvarende projekter.

For hver reference skal oplyses følgende:

1) Kunde og kontaktperson;

2) Beskrivelse af projektet og ansøgers rolle;

3) Entreprisesum inkl. moms;

4) Areal;

5) Dato for projektets afslutning eller oplysning om projektets stade.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet (f.eks. moderselskab, søsterselskab eller underrådgiver/underentreprenør) skal ansøgeren som en del af ansøgningen godtgøre at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelsen af kontrakten ved som en del af ansøgningen at fremsende en støtteerklæring fra de støttende enheder. Se udbudsmaterialet for yderligere oplysninger og skabelon for støtteerklæring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at hver reference er færdiggjort inden for de seneste 5 år eller igangværende, hvor udførelse er påbegyndt.

Det er et mindstekrav, at hver reference vedrører boligbyggeri.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten vil være baseret på ABT 93 med Bygherres tilføjelser, fravigelser og præciseringer. Yderligere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
Hasteprocedure
Begrundelse:

 

Der er tale om støttet byggeri. Opgaven har tidligere været udbudt i hovedentreprise uden at dette udbud resulterede i acceptable bud. Ishøj Kommune har sat en seneste frist for indsendelse af Skema B til primo juli 2018. Dette kræver, at udbud er afholdt forinden, hvorfor det ikke er muligt at overholde de almindelige frister for prækvalifikation og afgivelse af tilbud.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/04/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/05/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/09/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det samlede udbudsmateriale vil samme dag som offentliggørelsen af nærværende udbudsbekendtgørelse være offentligt tilgængeligt via http://projekttorvet.dk.

Adgang til udbudsmaterialet gives via et login til www.projekttorvet.dk, som fås ved henvendelse til Max Møller, Mangor & Nagel på mm@mangornagel.dk.

Ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes i 2 eksemplarer til Boligforeningen AAB, Svend Aukens Plads 9, 2300 København S inden den 16.4.2018 kl. 10:00.

Ansøgning skal afleveres i lukket kuvert mærket: " Prækvalifikation - AAB, Afd. 55, Rækkehusene".

Ansøger skal udfylde og medsende ESPD (det fælles europæiske udbudsdokument) ved ansøgning om prækvalifikation.

Hvis ansøger er et konsortium skal der afgives ESPD for hver deltager i konsortiet.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underrådgiver/underentreprenør) angående økonomisk og finansiel formåen og/eller teknisk kapacitet, skal ansøger medsende ESPD også for den støttende enhed samt en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller den tekniske kapacitet. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet og bedes benyttet.

Oplysningerne afgivet i ESPD benyttes som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder de anførte mindstekrav. Til verificering af de afgivne oplysninger skal de udvalgte tilbudsgivere efter prækvalifikation fremlægge dokumentation i form af serviceattest eller lignende dokumentation udstedt af relevante myndigheder. Af tidsmæssige hensyn skal oplysninger afgivet af ansøger i ESPD straks kunne dokumenteres på bygherres anmonding herom, dvs. indenfor 1 dag.

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §§135-136 eller 137, stk. 1, nr. 1-4 nævnte udelukkelsesgrunde. Der henvises til ESPD del III, hvor ansøgerne skal oplyse, hvorvidt de er omfattet af nogen af de nævnte bestemmelser.

For yderligere information om prækvalifikationen henvises til udbudsbetingelserne.

Ansøgerne har selv ansvaret for at holde sig orienteret om udbuddet på http://projekttorvet.dk.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor bygherre har afsendt underretning til ansøgerne.

Klage over tildeling af totalentreprisekontrakt skal indgives inden 45 kalenderdage efter at Bygherren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Bygherren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Bygherre om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2018

Send til en kollega

0.104