23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 060-132582
Offentliggjort
27.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.kk.dk/udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.05.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Drift, Affald og Genbrug

Opdateringer

Rettelse
(18.04.2018)

II.2.7
I stedet for:
Kontrakten kan forlænges med op til 2 gange 1 år, dvs. i perioden fra 1.9.2023 til 31.8.2025.
Læses:
Kontrakten kan forlænges med op til 2 gange 1 år, dvs. i perioden fra 1.9.2024 til 31.8.2026.

II.2.7
I stedet for:
Dato: 31-08-2023
Læses:
Dato: 31-08-2024


Yderligere oplysninger
Kommunen har valgt at forlænge kontraktperioden fra 5 til 6 år af hensyn til sikre, at Kommunens chancer for at modtage flere og økonomisk bedre tilbud på den udbudte opgave øges, herunder henset til de investeringer leverandøren skal foretage i kontraktperioden..

Indsamling af husholdningsaffald med kran i Københavns Kommune


Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Drift, Affald og Genbrug

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Drift, Affald og Genbrug
Islands Brygge 37
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Iben Carlsen
E-mail: ibcarl@tmf.kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kk.dk/affald

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.kk.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
Parallelvej 2
Kongens Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Mette Norengaard
E-mail: meno@cowi.com
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://cowi.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af indsamling af husholdningsaffald med kran i Københavns Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Krantømning af kuber, beholdere og nedgravede systemer med husholdningsaffald og genanvendelige fraktioner med tilhørende ydelser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der skal foretages tømning i fast rute og efter bestilling af 4-hjulede 800-900 l beholdere med glas samt 2,0 - 3,5 m3 kuber med glas og papir. P.t. udføres der i alt ca. 43 000 tømninger pr. år af glas i beholdere og kuber samt ca. 3 000 tømninger pr. år af papir i kuber. I kontraktperioden kan der blive tale om, at der skal foretages tømning af andre fraktioner opsamlet i materiel, som tømmes med kran og bundtømmes (f.eks. metal i kuber). I entreprisen indgår også tømning af 2,5 - 5 m3 nedgravede containere med restaffald, bioaffald, glas, papir, metal, pap, og plast. Pr. 27.2. 2018 er der etableret i alt ca. 100 nedgravende containere i Københavns Kommune med 2- eller 3-krogssystem, men Kommunen forventer at antallet i kontraktperioden vil stige betydeligt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2018
Slut: 31/08/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges med op til 2 gange 1 år, dvs. i perioden fra 1.9.2023 til 31.8.2025.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den i pkt. II.1.5 og pkt. II.2.6 angivne værdi er anslået og dækker den samlede kontraktperiode inkl. eventuel udnyttelse af option på forlængelser af kontrakten (i alt 7 år).

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

 

Der kræves tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12.11.2012 om godskørsel.

 

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Renovatøren er forpligtet til at overtage de medarbejdere, der på tidspunktet for opgavens overtagelse forestår opgaven, jf. pkt. 5.1.1 i Udkast til kontrakt samt Kontraktens Bilag 3, 3.1, 3.2 og 3.3 i Udbudsmaterialet. Medarbejderne skal overtages efter reglerne i lov nr. 111 af 21.3.1979 om medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med senere ændringer.

Renovatøren skal endvidere overholde særlige vilkår om »Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder« i forbindelse med arbejde udført for Kommunen, »Kontraktklausul for beskæftigelse af praktikanter« og »Renovatørens samfundsansvar (CSR)«. Vilkårene fremgår af Bilag 4.1, 4.2 og bilag 4.3 til Udkast til kontrakt i Udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Svensk, Norsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/05/2018
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der må ikke være personer til stede under åbningen af bud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Opgaverne overtages fra de nuværende Renovatører fra og med d. 1.8.2018. Renovatøren er forpligtet til uden særskilt vederlag at medvirke i en opstartsperiode fra kontraktunderskrivelsen til d. 31.8.2018.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på Københavns Kommunes hjemmeside http://www.kk.dk/udbud, hvor også eventuelt supplerende materiale, rettelser samt svar på eventuelle spørgsmål vil blive offentliggjort. Eventuelle tilbudsgivere, der downloader udbudsdokumenterne, bedes venligst meddele dette skriftligt til COWI A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby, att: Mette Norengaard, e-mail: meno@cowi.dk.

Spørgsmål og svar i anonymiseret udgave, såvel som eventuelle ændringer eller tilføjelser til Udbudsmaterialet vil blive offentliggjort på www.kk.dk/udbud Det påhviler tilbudsgiverne selv med regelmæssige mellemrum at kontrollere, om der er kommet supplerende materiale.

Såfremt svarene indeholder rettelser til Udbudsmaterialet, vil der blive udarbejdet rettelsesblade. Eventuelle rettelsesblade vil indgå som Bilag til Kontrakten.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Eventuel klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud af 12.5.2010 med senere ændringer.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2018

Send til en kollega

0.112