23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 060-131942
Offentliggjort
27.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Danske Lotteri Spil A/S

Opdateringer

Annullering
(17.08.2018)

Udbudsproceduren er afbrudt på grund af fejl i udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet indeholder uklarheder og mangler, der vil føre til, at en bedømmelse af de modtagne tilbud og efterfølgende tildeling af rammeaftalen ikke vil være i overensstemmelse med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2. Der vil blive igangsat et nyt udbud snarest muligt.

Skrivefag


Danske Lotteri Spil A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Danske Lotteri Spil A/S
64011715
Korsdalsvej 135
Brøndby
2605
Danmark
Kontaktperson: Andreas Andersen-Mølgaard
Telefon: +45 36720011
E-mail: aamo@danskespil.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=208185&B=DS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=208185&B=DS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spillevirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Skrivefag

II.1.2) Hoved-CPV-kode
39170000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Danske Lotteri Spil ønsker at etablere en rammeaftale om at producere og levere skrivefag til Danske Spils forhandlere i Danmark. Herudover indeholder aftalen også udvikling af nye skrivefag, såfremt Danske Lotteri Spils behov skulle ændre sig inden for rammeaftalens løbetid. Skrivefagene, der er opbygget af moduler, er opstillet hos Danske Spils forhandlere.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39000000
39120000
39133000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Brøndby.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Danske Lotteri Spil ønsker at etablere en rammeaftale om at producere og levere skrivefag til Danske Spils forhandlere i Danmark. Herudover indeholder aftalen også udvikling af nye skrivefag, såfremt Danske Lotteri Spils behov skulle ændre sig inden for rammeaftalens løbetid. Skrivefagene, der er opbygget af moduler, er opstillet hos Danske Spils forhandlere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser: Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et »fælles europæisk udbudsdokument« (også kaldet ESPD-dokumentet), hvori tilbudsgiver skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.), og,

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136, (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og,

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrørende konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignendesituationer).

Tilbuddet kan alene tages i betragtning, såfremt ovennævnte erklæringer er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 148, stk. 3. Erklæringerne kan således ikke afgives på anden vis.

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD-dokument, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD-dokument, der omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et ”fælles europæisk udbudsdokument” (også kaldet ESPD), hvori tilbudsgiver skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Tilbudsgivers samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår ekskl. moms.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/05/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/05/2018
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Dette udbud afvikles som et elektronisk udbud via udbudssystemet »EU-supply«.

Tilbudsgiver får fri, direkte og elektronisk adgang til udbudsmaterialet på www.eu-supply.com/ds.asp.

Tilbud skal uploades via EU-Supply www.eu-supply.com/ds.asp.

Tilbud kan ikke afgives andetsteds eller på anden vis.

Hver tilbudsgiver kan alene afgive 1 tilbud for hver delaftale.

Til punkt III.1:

— En tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens (UBL)§§ 135-136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i UBL §137, stk. 1, nr. 2, finder anvendelse, medmindre UBL giver mulighed for at undlade at udelukke tilbudsgiveren (jf. UBL § 138),

— Ordregiver kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren anmode tilbudsgiver om at fremlægge (endelig) dokumentation for de forhold, der er blevet erklæret i ESPD-dokumentet jf. UBL § 151, stk. 2. Ordregiver kan anmode tilbudsgiver om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation. I så fald skal den efterspurgte dokumentation fremsendes inden en kortere tidsfrist, der fastsættes af ordregiver. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse af den pågældende tilbudsgiver fra udbudsproceduren.

Følgende dokumentation vil blive krævet:

For opfyldelse af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i UBL § 135, stk. 1 — 3 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 2:

For danske virksomheder:

- Serviceattest,

- Såfremt der er udenlandske medlemmer af bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd i virksomheden, er disse ikke p.t. dækket af serviceattesten. Som supplement skal der derfor indleveres:

- Straffeattest for de pågældende personer (normalt vil en dansk ”privat straffeattest” kunne anvendes), og.

- Tro og love erklæring fra de pågældende personer om, at de ikke er dømt for forhold omfattet af § 135, stk. 1 i de seneste 4 år.

For udenlandske virksomheder:

- Uddrag fra relevant register, certifikat eller tilsvarende dokument(er) udstedt af kompetent myndighed.

(hvis sådanne ikke findes, så kan der afgives en erklæring der opfylder kravene i UBL § 153, stk. 2).

Såfremt ovenstående dokumentation ikke omfatter (alle) medlemmer af virksomhedens bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd, skal der indleveres dokumentation for, at de pågældende personer ikke er dømt for forhold omfattet af § 135, stk. 1 i de seneste 4 år. Dette kan fx. være ved en straffeattest (normalt vil en straffeattest udstedt i virksomhedens hjemland kunne anvendes) og/eller en erklæring der opfylder kravene i UBL § 153, stk. 2. Følgende dokumentation vil blive krævet ifht. konsortier: Erklæring om konsortiedannelse. Erklæring er vedlagt udbudsmaterialet og kan anvendes som dokumentation hvis relevant.

Følgende dokumentation vil blive krævet ifht. støtteerklæring fra underleverandører, jf. UBL §144, stk. 2, hvis relevant:

— Støtteerklæring om økonomisk og finansiel kapacitet.

Disse erklæringer er vedlagt udbudsmaterialet og kan anvendes som dokumentation hvis relevant.

Ordregiverne skal udelukke en tilbudsgiver, hvis denne afgiver groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2018

Send til en kollega

0.107