23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 058-128251
Offentliggjort
23.03.2018
Udbudstype
Konkurrencepræget dialog

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk/TN678176

Anmodning om deltagelse

Til
24.04.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk/TN678176

Udbyder

Hillerød Kommune

Vindere

Valgt totalrådgiver

(13.03.2019)
Christensen & Co Arkitekter A/S
Bragesgade 10
2200 København N

Totalrådgivning i forbindelse med udførelse af ny- og tilbygning til Skævingehallen (konkurrencepræget dialog)


Hillerød Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Jan Ulrich Brandt
E-mail: jabr@hillerod.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hillerod.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.RIB-software.dk/TN678176
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.RIB-software.dk/TN678176
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af totalrådgivning i forbindelse med udførelse af ny- og tilbygning til Skævingehallen (konkurrencepræget dialog)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71200000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Hillerød Kommune (Ordregiver) udbyder i konkurrencepræget dialog total rådgivningskontrakt i forbindelse med udførelse af ny- og tilbygning til Skævinge idræts- og kulturhus. Opgaven omhandler en nytænkning af Skævinge Idrætshal. Den traditionelle idé om en idrætshal skal udfordres, så der skabes rum til meget andet end idrætsaktiviteter. Husets udformning skal understøtte den særlige relation og det velfungerende samarbejde der eksisterer mellem foreningsidrætten og foreningskulturen i Skævinge. Fællesskabet og foreningslivet er husets og nærområdets omdrejningspunkt, og det er vigtigt, at huset fremstår åbent, inviterende og fuldt tilgængeligt for alle brugere. Også de personer, der ikke udøver idrætslige aktiviteter, men anvender de sociale opholdszoner eller opsøger kulturelle og kreative aktiviteter.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Hillerød Kommune, Skævinge.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omhandler en nytænkning af Skævinge Idrætshal. Den traditionelle idé om en idrætshal skal udfordres, så der skabes rum til meget andet end idrætsaktiviteter. Husets udformning skal understøtte den særlige relation og det velfungerende samarbejde der eksisterer mellem foreningsidrætten og foreningskulturen i Skævinge. Fællesskabet og foreningslivet er husets og nærområdets omdrejningspunkt, og det er vigtigt, at huset fremstår åbent, inviterende og fuldt tilgængeligt for alle brugere. Også de personer, der ikke udøver idrætslige aktiviteter, men anvender de sociale opholdszoner eller opsøger kulturelle og kreative aktiviteter. Som det lokale aktivitets- og mødested skal huset kunne tilbyde aktivitets- og udfoldelsesmuligheder for mange forskellige typer brugergrupper. Samtidig skal faciliteterne dog også målrettes udvalgte brugergrupper.

Udbudsprocessen er opdelt i 3 faser:

A) Prækvalifikationsfase,

B) Dialogfase,

C) Tilbudsfase.

Efter tilbudsfasen tildeles kontrakten til en totalrådgiver.

Ad A) Prækvalifikationsfasen.

I prækvalifikationsfasen afgiver ansøgerne anmodning om prækvalifikation, jf. prækvalifikationsbetingelserne.

Ad B) Dialogfasen:

I dialogfasen afholdes to dialogmøder. Ved dialogmøde 1 er det tilbudsgiver, der beslutter hvilket indhold mødet skal have. Dialogmøde 2 vil omhandle tilbudsgivers projekt, kontraktvilkår, samarbejds- og procesbeskrivelsen samt den tilbudte bemanding og organisation. Dialogmøde 2 tilrettelægges af Ordregiver. I dialogfasen kan tilbudsgiverne udfordre alle dele af udbudsmaterialet. De krav og beskrivelser, der fremgår af byggeprogrammet er således alene et udtryk for hvad brugerinddragelsen har vist.

Tilbudsgiver må gerne komme med andre forslag til løsning af opgaven end hvad der fremgår af det beskrivende dokument. Dialogfasen er nærmere beskrevet i det beskrivende dokument.

Ad C) Tilbudsfasen:

Efter afholdelse af dialogmøderne udsender Ordregiver et endeligt udbudsmateriale. I det endelige udbudsmateriale forbeholder Ordregiver sig ret til at ændre krav i udbudsmaterialet til mindstekrav, som dermed ikke kan fraviges i det endelige tilbud. Det forventes, at overholdelse af den økonomiske ramme for projektet vil blive ændret til et mindstekrav i forbindelse med endelige udbudsmateriale.

Ordregiver kan endvidere præcisere og/eller ændre krav i det foreløbige udbudsmateriale i forbindelse med udsendelse af det endelige udbudsmateriale. Tilbudsgiver har derved gennem dialogfasen mulighed for at påvirke det endelige udbudsmateriale.

Opmærksomheden henledes på, at Ordregiver ikke vil kunne ændre allerede fastsatte mindstekrav eller tildelingskriterierne i forbindelse med udarbejdelsen af det endelige udbudsmateriale, jf. Udbudslovens §70, stk. 2. Tilbudsfasen er nærmere beskrevet i det beskrivende dokument.

Ordregiver har valgt at anvende en tidlig inddragelse af en totalentreprenør. Det betyder, at der kort tid efter tildelingen af kontrakten til rådgiveren vil blive foretaget et udbud af udførelsen af byggeriet. Udbuddet vil blive gennemført på baggrund af det endelige tilbud, som den vindende rådgiver har afleveret. Den tidlige inddragelse består således i nærværende udbud i, at totalentreprenøren på tidspunktet for overgangen til myndighedsprojektet "adopterer" totalrådgiverteamet, således at ansvaret for overholdelse af tid, økonomi, kvalitet og projektets bygbarhed, overgår til totalentreprenøren på dette tidspunkt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" defineres som værende referencer, der omfatter totalrådgivning udført i forbindelse med opførelse af multifunktionelle bygninger, herunder idrætsbygninger, kulturhuse, institutioner og byggeri med relation til foreningsliv, og hvor byggeriet understøtter de lokale aktiviteter som et samlet lokalt samlingspunkt.

"Relevante referencer" defineres som værende referencer, der dokumenterer ansøgerens evne til at skabe sammenhænge inde og ude, og hvor der et stærkt landskabsarkitektonisk greb.

"Relevante referencer" er endvidere referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer med brugerinddragelse i forbindelse med byggeri, der giver mulighed for idræts,- møde- og klubfaciliteter såvel som sociale og kulturelle aktiviteter og kulturelle aktiviteter.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Opmærksomheden henledes på, at totalrådgiver vil blive overdraget til totalentreprenør i forbindelse med tidlig indragelse af totalentreprenøren, jf. iøvrigt det beskrivende dokument.

Arbejdsklausul:

Der henvises til totalrådgivningsaftalens punkt 13 for en nærmere beskrivelse af den af Ordregiver anvendte arbejdsklausul.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/05/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbuddet gennemføres iht. udbudslovens §§67-72 om konkurrencepræget dialog. Ordregiver reducerer ikke antallet af løsninger undervejs i processen. Der udbetales vederlag til deltagerne, jf. det beskrivende dokument punkt 8.8. Ordregiver har planlagt et enkelt dialogforløb, som er tilpasset opgavens omfang og kompleksitet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/03/2018

Send til en kollega

0.12