23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 048-106395
Offentliggjort
09.03.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
23.03.2018 Kl. 09:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6612b90e-7ab2-4271-8b32-e1ff37df7409/homepage

Udbyder

Evonet A/S

Vindere

Indkøb af energibesparelser

(12.05.2018)
SE Rådgivning A/S
Birkemose Allé 11
6000 Kolding

Levering af dokumenterede realiserede energibesparelser


Evonet A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Evonet A/S
25154150
Edison Park 1
Esbjerg N
6715
Danmark
Kontaktperson: Jacob Andreasen
E-mail: jacob@evonet.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.evonet.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6612b90e-7ab2-4271-8b32-e1ff37df7409/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6612b90e-7ab2-4271-8b32-e1ff37df7409/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6612b90e-7ab2-4271-8b32-e1ff37df7409/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Distribution af elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af energibesparelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71314200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rammeaftalen omhandler levering af dokumenterede realiserede energibesparelser, som er tilvejebragt i overensstemmelse med kravene i energisparebekendtgørelsen og energispareaftalen. Tilbudsgiver opsamler, på vegne af Evonet, energibesparelser til indfrielse af Evonet’s årlige energisparemål. Tilbudsgiver skal som en del af sin ydelse forestå samtlige arbejder forbundet med realisering af energibesparelserne, herunder forestå indberetningen af realiserede energibesparelser, dokumentationsarbejdet, kvalitetssikringen samt audit. Tilbudsgiver skal endvidere varetage enhver kommunikation og interaktion med Energistyrelsen og slutbruger, herunder håndtere udbetaling af tilskud. De tilbudte energibesparelser skal leve op til de enhver tid gældende lovkrav og de til enhver tid gældende krav i henhold til energispareaftalen i aftaleperioden.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71314200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

DK.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte rammeaftale omfatter levering af dokumenterede realiserede energibesparelser til opfyldelse af Evonet’s energisparemål i aftaleperioden. Rammeaftalen løber frem til den 31.12.2019. Rammeaftalen er frivillig, hvilket indebærer, at Evonet ikke er forpligtet til at foretage indkøb på rammeaftalen, ligesom Evonet er berettiget til at foretage indkøb af energibesparelser ved siden af rammeaftalen. Det er Evonets hensigt, at rammeaftalen skal anvendes til indfrielse af Evonets årlige energisparemål i 2018 og 2019, som forventes at ligge i niveauet 110 GWh pr. år.

Samtidig med udbuddet af rammeaftalen forpligter Evonet sig til at foretage første træk på rammeaftalen. Henset til det sene tidspunkt på året for udbuddet og den deraf følgende begrænsede tidshorisont for realisering af energibesparelser i 2018, omfatter det første træk på rammeaftalen alene en leverance på 50 GWh. Såfremt den vindende tilbudsgiver i kontraktperioden ser sig i stand til at levere yderligere energibesparelser i 2018, er det dog Evonets ønske og forventning, at foretage yderligere træk på rammeaftalen i 2018 med henblik på at indfri Evonets energisparemål. Der henvises i øvrigt til kontrakten for en nærmere beskrivelse af den udbudte ydelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der er mere end 7 egnede ansøgere, foretager Evonet en udvælgelse af de 7 ansøgere på baggrund af ansøgers totale mængde realiserede, indberetningsberettiget energibesparelser i GWh i de seneste 3 år i forbindelse med opgaver/tjenesteydelser vedrørende indberetningsberettiget energibesparelser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Evonet A/S skal som ordregiver kræve, at ansøger benytter sig af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Ansøger skal derfor ved sin prækvalifikationsanmodning udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument. Ansøger skal udfylde ESPD del II-VI.

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, samt § 136 er afskåret fra at afgive tilbud.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136.

Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A og B.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/03/2018
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Evonet forbeholder sig ret til at tildele rammeaftalen på grundlag af de indledende tilbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/03/2018

Send til en kollega

0.1