23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 046-100104
Offentliggjort
07.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
05.04.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Region Nordjylland

Fagentrepriser vedrørende tagarbejder


Region Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Nyt Aalborg Universitetshospital
Hospitalsbyen 1
Gistrup
9260
Danmark
Kontaktperson: Mia Rosengaard Hansen
E-mail: mia.hansen@rn.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.ibinder.com/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.ibinder.com/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Nyt Aalborg Universitetshospital. Fagentrepriser vedr. tagarbejder

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45215140
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbudsbekendtgørelse omhandler fagentrepriseudbud vedr. tagopbygning / isolering og tagdækning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisearbejderne under denne kontrakt vedrører tagarbejder for bygningsafsnit d01, d02, d03, d07. Tagarealet udgør ca. 12 500m2.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

I relation til de obligatoriske udelukkelsesgrunde skal tilbudsgiver udfylde ESPD’en del III A, del III B og del III C for så vidt angår interessekonflikter, forudgående rådgivning eller inddragelse i øvrigt i forberedelsen af udbudsproceduren samt afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller manglende mulighed for at fremsende den supplerende dokumentation, som ordregiver kan anmode om.

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, nr. 1, 2, 3, 4 og 6. Erklæring herom sker ved tilbudsgiversudfyldelse af ESPD’en afsnit III C.

Se Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD:

http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Vindende tilbudsgiver skal fremsende endelige dokumentation for, at erklæringerne afgivet i ESPD’en er korrekte.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Positiv egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiverens reviderede årsregnskaber skal have udvist positiv egenkapital de seneste 2 regnskabsår.

Erklæring herom sker ved tilbudsgivers udfyldelse af ESPD’en afsnit IV α.

Se Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD:

http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Vindende tilbudsgiver skal fremsende endelige dokumentation for, at erklæringerne afgivet i ESPD’en er korrekte.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I henhold til AB-92 med tilføjelser og præciseringer, som fremgår med udbudsmaterialet retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Er ansøger en sammenslutning eller et konsortium hæfter deltagerne solidarisk.

Andre særlige vilkår:

Entreprisen er omfattet af social klausul vedrørende krav om beskæftigelse af praktikanter/lærlinge. Entreprisen er endvidere omfattet af arbejdsklausul vedrørende løn og ansættelsesvilkår. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 118 af 6.2.2013 om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri.

Yderligere specifikationer vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, herunder kontraktudkast.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/04/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Tilbud skal afleveres elektronisk og oploades til udbudsportalen.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

— Udbuddet udbydes gennem udbudsportal,

— Der lukkes for afleveringsmulighed efter ovenstående tidspunkt,

— Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud,

— Offentliggørelse af tilbud vil ligeledes ske på iBinder på licitationsdagen.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Nærværende udbud udbydes gennem udbudsportalen Ibinder.

Registrering af tilbudsgiver og download af udbudsmaterialet sker via flg. link:

- E606 - https://www.ibinder.com/Binders/IndexPage.aspx?id=539858&tid=0.

Rettelsesblade og evt. andre supplerende udbudsdokumenter vil blive gjort tilgængelige i samme mappe og underretning om offentliggørelse af rettelsesblade og evt. andre supplerende udbudsdokumenter vil blive sendt pr. mail til de personer, der har registreret sig på udbuddet.

For vejledning til brug af systemet henvises til udbudsmappen eller se videovejledning på: http://www.nau.rn.dk/Om-byggeriet/Byggeriet/Digital-udbudsproces.

Kontaktperson i forbindelse med adgang til udbudsmaterialet er:

Region Nordjylland.

Mia Rosengaard Hansen.

Niels Bohrs Vej 30.

9220 Aalborg Øst

Tlf.: +45 20221092.

E-mail: mia.hansen@rn.dk

Ved spørgsmål til anvendelse af iBinder, kontakt da iBinder Support på tlf. 70 20 32 14 eller support@iBinder.dk.

Der afholdes besigtigelses- og orienteringsmøde om projektet og de udbudte entrepriser.

Mødet afholdes på adr. Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup.

Tidspunkt og tilmelding fremgår af udbudsbrev.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der findes ikke i DK et organ med ansvar for mæglingsprocedure
Der findes ikke i DK et organ med ansvar for mæglingsprocedure
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager overudbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2018

Send til en kollega

0.146