23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 045-099514
Offentliggjort
06.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://sundogbaelt.dk/udbud/

Anmodning om deltagelse

Til
10.04.2018 Kl. 10:00

Udbyder

Sund & Bælt Holding A/S

Vindere

Rådgivning vedrørende mekaniske og elektriske installationer

(13.07.2018)
ÅF Infrastructure Planning A/S
2730 Herlev

Rådgivning vedrørende mekaniske og elektriske installationer


Sund & Bælt Holding A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Sund & Bælt Holding A/S
15694688
Vester Søgade 10
København V
1601
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
Telefon: +45 33416242
E-mail: udbud@sbf.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sundogbaelt.dk

I.1) Navn og adresser
A/S Øresund
15807830
Vester Søgade 10
København V
1601
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
Telefon: +45 33416242
E-mail: udbud@sbf.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sundogbaelt.dk

I.1) Navn og adresser
A/S Storebælt
10634970
Vester Søgade 10
København V
1601
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
Telefon: +45 33416242
E-mail: udbud@sbf.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sundogbaelt.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://sundogbaelt.dk/udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Infrastrukturejer

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rådgivning vedrørende mekaniske og elektriske installationer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71321000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale om rådgivning vedrørende ordregivers mekaniske og elektriske installationer.

Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse af rammeaftalen ligesom udbudsmaterialet indeholder en mere.

Detaljeret beskrivelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71323100
71321300
71315000
71316000
71318100
71321400
71333000
71337000
71800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Rådgivning skal ydes i København og Halsskov.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold af mekaniske og elektriske installationer til Storebæltsforbindelsen samt på Øresundsforbindelsens danske landanlæg. Ordregiverne søger en rådgiver, som skal kunne assistere driftsledelsen med specialviden indenfor mekaniske og elektriske anlæg og generelt i forbindelse med løsning af rådgiveropgaver i forbindelse med nyanlæg, reinvesteringer og reparationsarbejder. Det forudsættes, at rådgiver såvel som evt. underrådgivere yder uvildig rådgivning. Rådgivningen skal således være uafhængig af fabrikater og mærker og skal være en rådgivning om markedets bedste løsning for Ordregiver. Rådgivningen forventes bl.a. at omfatte assistance i forbindelse med større sikringsløse mellem- og lavspændingssystemer herunder nødstrømsanlæg, lysteknik og belysningsanlæg, nødtelefonanlæg, pumpeanlæg, HVAC anlæg, alarm- og ITV-systemer samt drift og vedligehold af større EDB-netværk.

Arbejdsopgaver.

Rådgivning i forbindelse med nyanlæg, reinvesteringer og reparationsarbejder:

- Forprojekt,

- Hovedprojekt,

- Udbudsmateriale inkl. specifikationer etc,

- Byggeledelse,

- Fagtilsyn,

- Dokumentation.

Det forventes, at rådgiveren på specialistniveau, under rammeaftalens løbetid, kan yde rådgive om følgende fagområder:

- Elforsyningsanlæg,

- Lys teknik,

- Pumpeteknik,

- HVAC,

- Svagstrøm,

- ITV.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Nøglepersoner / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges med op til to gange. Begge gange med hver op til 2 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de ydelser, som rammeaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4). Det er ikke afgørende, at den økonomiske aktør har ydet rådgivning under en rammeaftale. Det væsentlige er, at den økonomiske aktør har ydet rådgivning, der indholdsmæssigt kan sammenlignes.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver har besluttet ikke at opdele rammeaftalen, da dette nødvendigvis vil forhøje prisen.

Opgørelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.5) og punkt II.2.6) er beregnet for 8 år.

Yderligere oplysninger omkring udbuddet fremgår af udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på hjemmesiden sundogbaelt.dk/udbud/.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ordregiver skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil ikke gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.

Oplysningerne om udelukkelsesgrunde anføres i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del III ”udelukkelsesgrunde” i følgende afsnit;

Del III.A: ”Grunde vedrørende straffedomme”.

Del III.B: ”Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger”.

Del III.C: ”Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet” - kun for så vidt angår følgende 3 punkter:

Feltet vedrørende en interessekonflikt som følge af tilbudsgivers deltagelse i udbudsproceduren.

Feltet vedrørende tilbudsgivers rådgivning eller anden involvering i forberedelsen af udbudsproceduren.

Feltet vedrørende tilbudsgivers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation.

Der henvises endvidere til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD) om korrekt udfyldelse af formularen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det fælles europæiske udbudsdokum0ent (ESPD) skal indeholde oplysninger om ansøgerens.

1) egenkapital i det seneste disponible regnskabsår;

2) omsætning i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår.

Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) del IV B 4.

Hvis ansøger baserer sin økonomiske kapacitet på andre:

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og

disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som deltagernes samlede omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske kapacitet (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underrådgiver) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøger og disse andre. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal dette anføres i ESPD’et, Del II, afsnit C.

Derudover skal den eller de andre enheder, som ansøger støtter sig på, afgive selvstændige versioner af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders økonomiske kapacitet.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske kapacitet, se ESPD del II, C, skal den virksomhed, som ansøgeren baserer sig på underskrive en støtteerklæring, se vedlagte bilag, som skal indgå i ansøgerens prækvalifikationsanmodning.

Hvis støtteerklæringen vedrører økonomisk og finansiel formåen, påtager undertegnede virksomhed sig solidarisk hæftelse over for ordregiver ved rammeaftalen underskrift på de vilkår, der nærmere fremgår af udbudsmaterialet. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring.

Dokumentation:

Før beslutning om tildeling af kontrakterne skal dokumentationen for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152.

Ansøgeren kan godtgøre opfyldelsen af mindstekravene ved at fremlægge årsrapport for de seneste 3 disponible regnskabsår eller ved fremlæggelse af revisorerklæring. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår;

2) en omsætning på mindst 7 000 000 DKK i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) skal indeholde oplysninger om ansøgerens udførelse af tjenesteydelser, der er sammenlignelige med opgaven, jf. beskrivelsen under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4). Ansøger bør udfylde alle relevante felter i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del IV, afsnit C, Teknisk og faglig formåen, under punktet ” For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”.

Ansøger kan vælge at vedlægge en referenceliste i stedet for ESPD’et afsnit del IV, afsnit C eller som supplement til ESPD’et.

Hvis ansøger baserer sin tekniske kapacitet på andre:

Såfremt ansøger ikke selv har relevante referencer, kan ansøger basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underrådgiver) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøger og disse andre. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske formåen, skal dette anføres i ESPD’et, Del II, afsnit C. Derudover skal den eller de andre enheder, som ansøger støtter sig på, afgive selvstændige versioner af det fælles europæiske udbudsdokument. (ESPD). I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på de andre enheders tekniske kapacitet.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske/faglige formåen, se ESPD del II, C, skal den virksomhed, som ansøgeren baserer sig på underskrive en støtteerklæring, se vedlagte bilag, som skal vedlægges som en del af ansøgerens prækvalifikationsanmodning.

Hvis støtteerklæringen vedrører teknisk og faglig formåen, skal undertegnede virksomhed anvendes som underrådgiver (se ESPD’et, del II, D) ved opgavens udførelse. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring.

Dokumentation:

Ansøgeren skal ikke fremlægge yderligere dokumentation for referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kontakte de enheder, der er angivet som modtager af leverancerne med henblik på at verificere det i det fælles europæiske udbudsdokument angivne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves, at ansøgeren har mindst én reference, som indeholder rådgivning inden for nedenstående fagområder, og som er udført inden for de seneste 3 år. Ansøger kan vedlægge så mange referencer, som ansøger vurderer nødvendigt. Det er et mindstekrav, at referencen eller referencerne til sammen vedrører alle seks (6) nedenstående fagområder:

- Elforsyningsanlæg,

- Lys teknik,

- Pumpeteknik,

- HVAC,

- Svagstrøm,

- ITV.

Hvis ansøger er i tvivl om, hvad Ordregiver mener med ovenstående 6 fagområder, opfordres ansøger til at gennemgå dokumentet ”08 – Ydelsesbeskrivelse”. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det ikke er et krav, at ansøger skal have referencer på alle de punkter, som Ydelsesbeskrivelsen oplister under de enkelte fagområder. Ansøger skal blot kunne dokumentere én reference inden for hvert fagområde.

Det skal endvidere bemærkes, at det alene er på baggrund af beskrivelsen i feltet ”beskrivelse” i ESPD’en del IV afsnit C eller ved fremlæggelse af en referenceliste, at ordregiver kan vurdere, om ansøger har mindst én reference, som er sammenlignelige med opgaven. Ansøger opfordres derfor til at udarbejde en udførlig beskrivelse. Følgende bør angives:

- Udførlig beskrivelse af referencerne, herunder om den/de har omfattet,

- Elforsyningsanlæg,

- Lys teknik,

- Pumpeteknik,

- HVAC,

- Svagstrøm,

- ITV,

- Kontraktssum,

- Ordregiver,

- Dato/periode for udførelse.

Det skal bemærkes, at ordregiver ikke kræver, at tilbudsgiver/prækvalifikationsansøger har erfaring med arbejder nær vej og jernbane.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen eller såfremt der er tale om en sammenslutning af virksomheder, er det tilstrækkeligt, at der samlet set er mindst 1 reference, som er sammenlignelige med opgaven, jf. beskrivelsen under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4).

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Bygherren kan kræve dagbod. De nærmere bestemmelser fremgår af udkast til rammeaftale.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Se udkast til rammeaftale.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktvilkårene fremgår af udkast til rammeaftale, der er en del af udbudsmaterialet. Se nærmere i.

Udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 025-055050
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/04/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

8 måneder før udløbet af den eksisterende rammeaftale.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum.

Eventuelle spørgsmål og svar i forbindelse med udbuddet vil blive offentliggjort på:

www.sundogbaelt.dk/udbud/

Interesserede opfordres til løbende at holde sig orienteret på hjemmesiden.

I udbudsmaterialet er angivet, hvordan og i hvilket tidsrum, der kan stilles spørgsmål.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i forsyningsvirksomhedsdirektivets.

Artikel 76, stk. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ansøgning om prækvalifikation kan ikke afgives på e-mail.

Punkt III.2.3) ”Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse” skal først oplyses ved afgivelse af tilbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er ikke noget organ med ansvar for mæglingsprocedurene i Danmark
x
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister m.m. for indgivelse af klager fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud, lovbekendtgørelse 2.6.2016 nr 593. Det skal i den forbindelse nævnes, at senest samtidig med en klage indgives til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Klage over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715001

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2018

Send til en kollega

0.182