23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 045-098808
Offentliggjort
06.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/64

Indlevering af tilbud

Til
02.05.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/64

Udbyder

Assens Rensning A/S

Opdateringer

Rettelse
(30.03.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 18-04-2018
Læses:
Dato: 02-05-2018

IV.2.7
I stedet for:
Dato: 18-04-2018
Læses:
Dato: 02-05-2018

Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af renseanlæg og administrationsbygning


Assens Rensning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Assens Forsyning A/S
32285724
Skovvej 2B
Assens
5610
Danmark
Kontaktperson: Michael Dissing Nielsen
E-mail: MDN@assensforsyning.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.assensforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Assens Rensning A/S
35256504
Skovvej 2B
Assens
5610
Danmark
Kontaktperson: Michael Dissing Nielsen
E-mail: MDN@assensforsyning.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.assensforsyning.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/64
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/64
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed og spildevand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af renseanlæg og administrationsbygning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte kontrakt omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af et nyt renseanlæg samt tilhørende administrationsbygning i Assens Kommune.

Bygherrerådgivningen omfatter alle relevante rådgivningsydelser i forbindelse med planlægning, koordinering, myndighedsbehandling, arealklargøring og overordnet tilsyn i forbindelse med opførelse af renseanlægget, der opføres som totalentreprise. Bygherrerådgivningen omfatter endvidere gennemførelse af udbud af totalentreprisen, herunder tilbudsevaluering og kontrahering med totalentreprenøren.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000
71248000
71520000
71540000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Assens.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af et nyt renseanlæg samt tilhørende administrationsbygning i Assens Kommune. Rådgivningsydelsen vedrører følgende hovedelementer:

- Opførelse af renseanlægget bestående af vand- og slambehandlingsdel med en kapacitet på ca. 100 000 PE, inkl. modtageanlæg til septisk slam og industrispildevand og biogasanlæg med udnyttelse af biogas til el- og varme fra slam og industrispildevand,

- Opførelse af administrations-/mandskabsbygning med kontorfaciliteter til ca. 50 medarbejdere, mødelokaler, kantine samt ren og beskidt omklædning, og bad til vand-, genbrugs- og spildevandsmedarbejdere.

Bygherrerådgivningen omfatter alle relevante rådgivningsydelser i forbindelse med planlægning, koordinering, myndighedsbehandling, arealklargøring og overordnet tilsyn i forbindelse med opførelse af renseanlægget, der opføres som totalentreprise. Bygherrerådgivningen omfatter endvidere gennemførelse af udbud af totalentreprisen, herunder tilbudsevaluering og kontrahering med totalentreprenøren.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitative kriterier (1. Projektorganisation og kompetencer 50%, og 2. Proces- og kvalitetssikringsbeskrivelse 50%) / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivere skal opfylde følgende mindstekrav:

— Positiv egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår (regnet fra tidspunkt for afgivelse af tilbuddet),

— Soliditetsgrad på minimum 20% i det senest afsluttede regnskabsår.

For det senest afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende:

Tilbudsgivers egenkapital, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.4.

Tilbudsgivers soliditetsgrad i %, jf. ESPD'ets, pkt. IV.B.4.

Tilbudsgiver skal endvidere på tidspunktet for kontraktens indgåelse opfylde følgende mindstekrav:

Leverandøren har forsikringsmæssig dækning af sit produkt-, person- og erhvervsansvar i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab dækkende tingsskade og/eller tab på minimum 10 000 000 DKK ekskl. moms og personskade på minimum 12 500 000 DKK pr. år.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende tilbudsgivers senest godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre Ordregiver kan tilgå disse oplysninger fra en offentligt tilgængelig kilde (cvr.dk. eller lignende). Tilbudsgiver skal endvidere på anmodning fremsende dokumentation for forhåndstilsagn om, at tilbudsgiver på tidspunktet for kontraktindgåelse har tegnet professionel rådgiveransvarsforsikring. Eventuelle underrådgivere skal være omfattet af forsikringen, alternativt skal underrådgiveren dokumentere samme forsikringsforhold.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mind-stekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Såfremt en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte kontrakt.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiverne skal opfylde følgende mindstekrav:

— Tilbudsgiver skal have udført mindst én tilsvarende bygherrerådgivningsopgave inden for de seneste tre år (regnet fra tidspunktet for afgivelse af tilbuddet).

Med "tilsvarende opgave" forstås udførsel af en bygherrerådgivningsopgave, jf. Kravspecifikationen afsnit 4, der:

— som minimum har en kontraktsum på 3 000 000 DKKK, og,

— vedrører bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af et større rensningsanlæg (minimum volumen 20 000 PE).

Tilbudsgiver skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

— Referencer med oplysning om tilbudsgivers betydeligste erfaring med tilsvarende opgaver udført inden for de seneste tre år, jf. ESPD'et, pkt. IV.C.1b.

Referencerne skal indeholde: Beskrivelse af bygherrerådgivningsopgaven, størrelsen af rensningsanlægget (volumen angivet i PE), kontraktsum, tidspunkt for udførelsen (dato for opstart og afslutning) og modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet.

Bemærk: Tilbudsgiver må maksimalt anføre 5 referencer. Angiver tilbudsgiver mere end 5 referencer, vil Ordregiver alene tage de første 5 referencer i ESPD'et i betragtning. Angivelse af mere end 5 referencer vil ikke medføre, at tilbuddet betragtes som ukonditionsmæssigt.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Rådgiveren ifalder en bod for manglende overholdelse af aftalte milepæle. Boden udgør 1 000 DKK pr. arbejdsdag den aftalte milepæl overskrides.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/04/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

ESPD:

Tilbudsgivere skal udfylde og aflevere standardformularen "Det fælles europæiske udbudsdokument" ("ESPD"). ESPD'et fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelses-grund, samt som bevis for, at tilbudsgiver opfylder de fastsatte mindstekrav til egnethed.

ESPD'et er tilgængeligt for tilbudsgivere, som en del af udbudsmaterialet via TenderKonnect (https://tender.konnect.dk/invite/64).

Tilbudsgivere skal ved tilbudsafgivelsen udfylde og aflevere ESPD'et i TenderKonnect (https://tender.konnect.dk/invite/64) via funktionen ”Udfyld ESPD” i overensstemmelse med Ordregivers anvisninger i udbudsbekendtgørelsen.

Dokumentet kan gemmes undervejs ved at klikke på ”Gem ESPD” – bemærk, at dette ikke afleverer til-buddet. For yderligere vejledning om udfyldelse og aflevering af ESPD'et i TenderKonnect, se vejledningen https://support.konnect.dk/hc/da/article_attachments/360000541705/Vejledning_Tender_Tilbudsgiver.pdf.

For yderligere generelle oplysninger om ESPD'et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning https://www.bedreudbud.dk/det-faelles-europaeiske-udbudsdokument-espd.

Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Udbudsmaterialets pkt. 2.8 indeholder tilsvarende vejledning til udfyldelse af ESPD'et.

Udelukkelsesgrunde:

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter den 1.3.2018.

Andre enheders kapacitet:

Tilbudsgivere, som beror sig på andre enheders kapacitet, vil som en del af dokumentationen, blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Såfremt en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte kontrakt.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klager over udbuddet eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III, herunder en virksomheds klage over ikke at være blevet tildelt en kontrakt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2018

Send til en kollega

0.188