23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 045-098440
Offentliggjort
06.03.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
04.04.2018 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206059&B=SSI

Udbyder

Statens Serum Institut

Vindere

Valgt totalrådgiver

(30.08.2018)
Ramboll Denmark A/S
Hannemanns Allé 53
2300 Copenhagen S

Opdateringer

Rettelse
(21.03.2018)

III. 1. 2)
I stedet for:
Det er et mindstekrav, at:
— Ansøger har en samlet årsomsætning på mindst 10 000 0000,00 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.
Læses:
Det er et mindstekrav, at:
— Ansøger har en samlet årsomsætning på mindst 10 000 000,00 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Totalrådgivning til opførelse af verinær beredskabsbygning


Statens Serum Institut

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Statens Serum Institut
46837428
Artillerivej 5
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Maria Matzen
Telefon: +45 30777972
E-mail: Maria.matzen@twobirds.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ssi.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206059&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=206059&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af totalrådgivning til opførsel af verinær beredskabsbygning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Statens Serum Institut ønsker at indgå aftale om totalrådgivning til opførsel af en veterinær beredskabsbygning. Bygningens formål er at sikre og understøtte et velfungerende, hurtigt og effektivt veterinært beredskab, når der er mistanke om eller udbrud af en alvorlig smitsom produktionsdyrsygdom. I sådan en situationer er det afgørende, at beredskabet hurtigt kan undersøge og afklare sygdommen på en sikker og konsekvent måde, hvorfor bygningen skal leve op til det beredsskabsniveau, der kaldes Bio SafetyLevel 3+. Bygningen skal indeholde en række laboratorier, hvori der sikkert kan arbejdes med forskellige typer af farlige sygdomme inden for produktionsdyrbrug, blandt andet mund- og klovsyge og svinepest samt andre alvorligesmitsomme sygdomme. Bygningen vil blive opført som 2 hovedentrepriser – en bygningsentreprise og en installationsentreprise – inkl.indbygning af en række bygherreleverancer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71210000
71221000
71242000
71245000
71246000
71247000
71248000
71312000
71315000
71315100
71315210
71317000
71317210
71520000
71521000
71540000
71541000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

DK-2300 Købehavn S.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der ønskes en totalrådgiverydelse, hvor totalrådgiveren er ansvarlig for projektering af projektforslag, myndighedsprojekt samt hovedprojekt baseret på bygherrens dispositionsforslag, til udbud i 2 hovedentrepriser: en bygningsentreprise og en installationsentreprise. Totalrådgivningsydelsen skal omfatte al koordinering, styring og mødeafholdelse forbundet hermed, og være ansvarlig for gennemførelse af udbuddene i samarbejde med Bygherres juridiske rådgivere. Den præcise ydelse fremgår af udbudsmaterialet.

Da byggeriet kræver en del inventar og udstyr, som skal sammenbygges med og være en del af indeslutningsbarrieren, skal totalrådgiveren i samarbejde med bygherren fastlægge krav samt omfang heraf, hvorefter totalrådgiveren vil være ansvarlig for projektering samt efterfølgende koordinering af disse bygherreleverancer.

BEMÆRK: I nærværende udbud vil der være en række dokumenter, som kræver underskrivelse af fortrolighedserklæring, førend disse kan gøres Tilbudsgiver bekendt.

Proceduren for adgang til disse dokumenter er, at Tilbudsgiver i eSourcingsystemet EU-supply opretter en besked og fremsender denne til Ordregiver. Herefter fremsender Ordregiver en fortrolighedserklæring, som kræver Tilbudsgivers behørige underskrift. Ved modtagelsen af den underskrevne fortrolighedserklæring tilsendes Tilbudsgiver de omfattede dokumenter uden ugrundet ophold.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 27
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer fra de seneste 10 år set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4).

Ordregiver har udvidet referencerammen på de sædvanlige 3 år til 10 år for at sikre tilstrækkelig konkurrence, da der findes meget få referencer på sammenlignelige byggerier inden for de seneste 3 år. I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge størst vægt på, at ansøgerne påviser erfaring med udførsel af nedenstående ved ansøgers besvarelse i ESPD del IV.C samt evt. del V:

Totalrådgivning i forbindelse med BSL 3 og BSL 3+(Ag) eller OIE 4 eller GMO 2 bygning.

Byggeledelse i forbindelse med BSL 3 og BSL 3+(Ag) eller OIE 4 eller GMO 2 bygning.

Totalrådgivning i forbindelse med byggerier med tilsvarende og sammenlignelig høj detaljeringsgrad i projekteringen.

Projektering af ventilationsanlæg samt specialstyring af trykforhold.

Projektering med tilrettelæggelse af gasning samt Kill-anlæg.

Der vil blive lagt vægt på hvor mange af de 5 referencer, der omhandler byggerier der allerede er opført, ligesom der lægges vægt på størrelsen og kompleksiteten heraf.

Endvidere vil der blive lagt stor vægt på, at ansøger kan påvise erfaringer med kombination af flere af ovenstående områder på samme projekt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.

Ad pkt. II.2.6) Opgørelsen af kontraktens værdi udgør et skøn og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, hvor afsnit IV.B er udfyldt som beskrevet nedenfor. Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142:

— Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Resultat før skat i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Ansøger skal i ESPD'et afsnit IV.B desuden oplyse forsikret beløb i ansøgers gyldige erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at:

— Ansøger har en samlet årsomsætning på mindst 10 000 0000,00 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger har et positivt resultat før skat i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Ansøger har en gældende og gyldig erhvervsansvarsforsikring på DKK 12 500 000,00 DKK,- ved personskade uden selvrisiko, og DKK 5 000 000,00 DKK,- ved ting- og/eller formueskade med en selvrisiko på maks.100 000,00 DKK,- af en hver ting og/eller formueskade.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, hvor afsnit IV.C er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Ansøgers betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og kontraktværdien.

Konkret efterspørges referencer, der påviser erfaring med både totalrådgivning og byggeledelse i forbindelse med BSL 3 og BSL 3+(Ag) eller OIE 4 eller GMO 2 bygninger, byggerier med tilsvarende høj detaljeringsgrad, projektering af ventilationsanlæg samt specialstyring af trykforhold og projektering med tilrettelæggelse af gasning samt Kill-anlæg.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør.

En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 første angivne referencer i anmodningen.

Ordregiver har udvidet referencerammen på de sædvanlige 3 år for at sikre tilstrækkelig konkurrence, da der findes meget få referencer på sammenlignelige byggerier inden for de seneste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst en relevant reference indenfor de seneste fem år, hvor der er udført projektering af ventilationsanlæg samt specialstyring af trykforhold.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 247-518886
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/04/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det bemærkes, at ansøger skal anvende Statens Serum Instituts ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3). ESPD'et findes på EU-supply.

Vejledning om udfyldelse af ESPD kan findes på følgende web-adresse: https://bedreudbud.dk/espd-dokumentation-og-e-certis.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre som et konsortium eller lignende (ESPD del II.A).

Ansøger skal oplyse, om ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet for at udvælge kravene til økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen (ESPD del II.C).

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135, stk. 1 — 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2 (ESPD del III, afsnit C). Ansøger kan i del V oplyse, hvorfor de i del IV.C anses for at være særligt relevante for den udbudte opgave. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget hos Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget hos Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/03/2018

Send til en kollega

0.094