23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 044-096843
Offentliggjort
03.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://www.projectweb.dk/Public/tender

Anmodning om deltagelse

Til
06.04.2018 Kl. 12:00

Addresse
Rambøll Danmark A/S
Kontaktperson: Benjamin Kjelkvist Larsen
E-mail: bkl@ramboll.com

Udbyder

Hadsten Varmeværk A M B A

Vindere

Valgt firma

(10.10.2018)
Arcon-Sunmark A/S
Skørping

Hadsten Varmeværk - Entreprise A, Solvarmeanlæg


Hadsten Varmeværk A M B A

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Hadsten Varmeværk A.m.b.A.
67750411
Toftegaardsvej 30A
Hadsten
8370
Danmark
Kontaktperson: Palle Laugesen
Telefon: +45 86981155
E-mail: pl@hadstenvarmevaerk.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hadstenvarmevaerk.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.projectweb.dk/Public/tender
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Rambøll Danmark A/S
35128417
Olof Palmes Alle 22
Aarhus
8200
Danmark
Kontaktperson: Benjamin Kjelkvist Larsen
Telefon: +45 51615982
E-mail: bkl@ramboll.com
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ramboll.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Hadsten Varmeværk — Entreprise A Solvarmeanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09332000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omfatter etablering af ca. 24 200 m2 solvarmeanlæg og 6 000 m³ akkumuleringstank som supplement til varmeproduktionen. Solvarmeanlægget samt vekslerbygning og akkumuleringstank placeres på Toftegaardsvej 15, Hadsten.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45251000
45351000
09331100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Toftegaardsvej 15, 8370 Hadsten.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprise A omfatter projektering og komplet levering, montering samt tilslutning af ca. 24 200 m2 solvarmeanlæg i totalentreprise med alle tilhørende arbejder omfattende bl.a. forberedende jordarbejder, rør i terræn herunder forsyningsledning, vekslerbygning, rør-, pumpe- og vekslerinstallation, akkumuleringstank, samt el-arbejder og styring.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 10
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der indkommer flere egnede ansøgere end de ønskede 6, jf. ovenfor, vil ordregiver ved udvælgelsen af de 6 ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, ud fra et sagligt og objektivt skøn, lægge vægt på de økonomiske og tekniske oplysninger, som beskrevet under pkt. III.1.2 og III.1.3, ved en vurdering af:

— De bedste og mest relevante tilsvarende referencer vurderet på grundlag af de i ESPD-dokumentet angivne referencer, med særlig vægt på referencer angående levering af bygge- og anlægsarbejder omfattende levering af tilsvarende anlæg i totalentreprise indeholdende solvarmeanlæg, akkumuleringstank, vekslerinstallation, vekslerbygning og forsyningsledning,

— Den bedste økonomiske kapacitet, vurderet på baggrund af ansøgers omsætning og egenkapital, som angivet i ESPD-dokumentet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et ”fælles europæisk udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD-dokumentet”), hvori ansøger skal afgive erklæringer om, hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i:

— Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde mv.), erklæringerne herom skal også omfatte, hvorvidt medlemmer af ansøgers bestyrelse, direktion mv. er omfattet af disse udelukkelsesgrunde, jf. § 135, stk. 2, og,

— Udbudslovens § 136, nr. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og,

— Udbudslovens § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 7 (ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger), og,

— Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer).

Erklæringerne SKAL afgives i ESPD-dokumentet. Ordregiver kan IKKE tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end via ESPD-dokumentet.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD-dokument, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder indenfor samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD-dokument som omfatter ovennævnte erklæringer.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et ”fælles europæisk udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD-dokumentet”), hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Ansøgers samlede omsætning i de tre seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed),

— Ansøgers egenkapital i de tre seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed).

Ved anmodning fra konsortier og anmodning med underleverandører:

Der vil ved vurdering af omsætning og resultat efter skat, ikke ske en sammenligning af enten konsortiedeltagernes eller hovedleverandøren eller dennes underleverandørs økonomiske tal med henblik på at beregne en gennemsnitlig omsætning og/eller et gennemsnitligt resultat efter skat for konsortiet i sin helhed/ hovedleverandøren og underleverandøren samlet.

Vurderingen vil derimod ske på basis af dels en vurdering af den enkelte konsortiedeltager, dels konsortiet i sin helhed. Vurderingen af hovedleverandøren og dennes underleverandør vil ske ved en vurdering dels af hovedleverandøren og underleverandøren og disse samlet set.

Erklæringerne SKAL afgives i ESPD-dokumentet. Ordregiver kan IKKE tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end via ESPD-dokumentet.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD-dokument, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen (f.eks. enheder indenfor samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD-dokument som omfatter ovennævnte erklæringer. Bemærk, at det kræves, at den pågældende enhed hæfter solidarisk med ansøgeren for kontraktens gennemførelse, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 79, stk. 2.

Det forventes, at kontrakten vil indeholde vilkår om, at det er et krav fra Hadsten Varmeværk, at den vindende tilbudsgiver sikrer, at ansatte, som den vindende tilbudsgiver og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på udførelse af de udbudte opgaver, har løn og ansættelsesvilkår, der gælder i henhold til kollektive overenskomster for arbejder af samme art, på den egn hvor arbejdet skal udføres.

Hadsten Varmeværk kan kræve dokumentation herfor.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav:

- At ansøger har en omsætning på minimum 120 000 000,00 DKK i gennemsnit de seneste 3 regnskabsår inden for entreprise/byggearbejder,

- at ansøger har en egenkapital på minimum 5 000 000,00 DKK i seneste regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et ”fælles europæisk udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD-dokumentet”), hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

Liste med de 5 mest relevante og betydeligste tilsvarende bygge- og anlægsarbejder, som ansøger har udført indenfor de seneste 5 år. Der lægges vægt på erfaring med levering af bygge- og anlægsarbejder i totalentreprise i forbindelse med solvarmeanlæg, akkumuleringstank, vekslerinstallation, vekslerbygning og forsyningsledning (jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. II.2.9), hvorfor dette bør fremgå af referencerne. Der gøres særligt opmærksomhed på, at ansøger ved udfyldelsen af sine referencer i ESPD-dokumentet skal sørge for, at beskrivelsen af de enkelte referencer er fyldig og fyldestgørende, således at ordregiver kan vurdere, i hvilket omfang referencerne er udtryk for tilsvarende bygge- og anlægsarbejder. Hver reference bør indeholde følgende:

- Kundens navn,

- Kontaktperson ved kunden, inkl. dennes kontaktoplysninger,

- Tidspunkt for opgavens udførelse,

- Opgavens værdi (beløb for kontraktsum),

- Udførlig beskrivelse af opgavens art og omfang. Der lægges vægt på erfaring med levering af bygge- og anlægsarbejder i totalentreprise omfattende solvarmeanlæg, akkumuleringstank, vekslerinstallation, vekslerbygning og forsyningssledning, hvorfor dette bør fremgå af referencerne.

Erklæringerne SKAL afgives i ESPD-dokumentet Referencerne kan yderligere afleveres som pdf-dokumenter og ved uoverensstemelser er det ESPD’en, der har forrang. Ordregiver kan IKKE tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end via ESPD-dokumentet.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD-dokument, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders teknisk/faglige formåen (f.eks. enheder indenfor samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD- dokument som omfatter ovennævnte erklæringer.

Bemærk, hvis ansøger baserer sig på en anden enheds uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af bygge- og anlægsarbejdet, SKAL de konkrete dele af bygge- og anlægsarbejdet udføres af den enhed, som ansøgeren eller tilbudsgiveren baserer sig på, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 79, stk. 2. Det bør derfor angives klart i anmodningen, hvilken teknisk og faglig formåen, underleverandøren stiller til rådighed.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1 relevant reference.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Se punkt III.1.1, III.1.2, III.1.3.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Eventuelle krav til sikkerhedsstillelse og garantier vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget, som Hadsten Varmeværk med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftale med.

Det skal tydeligt fremgå af prækvalifikationsanmodningen, at der er tale om en sammenslutning.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Fristen i pkt. IV.2.2 er fristen for modtagelse af anmodning om prækvalifikation. Fristen for modtagelse af:

A) Tilbud, fremgår af udbudsmaterialet.

B) Hver ansøger kan alene indsende én anmodning om prækvalifikation.

C) Udbudsmaterialet er stillet frit, direkte og elektronisk til rådighed på Projectweb-Udbudsportal under "Offentligt udbudsmateriale" via det link, der er angivet i udbudsbekendtgørelsens pkt. I.3. For download af materialet gøres følgende:

1) Indsæt URL adresse (se pkt. 1.3) i browser = adgang til Projectwebs udbudsprotal;

2) Under punktet "Offentligt udbudsmateriale": Klik på link til Hadsten Solvarme – Prækvalifikation - Udbudsmateriale;

3) Angiv mail-adresse og få tilsendt login til udbudsmaterialet;

4) Klik på tilsendte link = adgang til udbudsmaterialet;

5) For download af udbudsmaterialet: Følg Guide_Udbud i mappen ”Vejledning”;

D) Anmodning om prækvalifikation skal sendes elektronisk (pr. mail) til mailadressen angivet i udbudsbekendtgørelsen pkt. I.3;

E) Til udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.1: En ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven §§ 135-136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, finder anvendelse, med mindre Udbudsloven giver mulighed for at undlade at udelukke ansøgeren (jf. herunder lovens § 138);

G) Til udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1: Ordregiver kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren anmode ansøger om at fremlægge (endelig) dokumentation for de forhold, der er blevet erklæret i ESPD-dokumentet, jf. Udbudslovens § 151, stk. 2. Dokumentation vedrørende udelukkelsesgrunde, der ved ordregivers anmodning, skal fremsendes til ordregiver, fremgår af udbudsbetingelserne. Ordregiver kan endvidere anmode ansøger om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation. Den efterspurgte dokumentation skal fremsendes inden en kortere tidsfrist, der fastsættes af ordregiver. Ordregiver skal udelukke en ansøger, hvis ansøger afgiver groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter;

H) Såfremt ansøgning indgives af en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal konsortiet påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere, som Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå totalentrepriseaftale med.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
DK - 8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Der gælder visse lovbestemte frister for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Klage over udbud, der ikke vedrører prækvalifikation, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
DK - 2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/02/2018

Send til en kollega

0.17