23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 044-095323
Offentliggjort
03.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
04.04.2018 Kl. 10:00

Addresse
http://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi

Vindere

Kloakering af kommunale kolonihaver i Aarhus Kommune, etape 3

(03.10.2018)
Brdr. Møller A/S
8220
Brabrand

Kloakering af kommunale kolonihaver i Aarhus Kommune, etape 3

(03.10.2018)
Cowi A/S
2800
Kongens Lyngby

Kloakering af kommunale kolonihaver i Aarhus Kommune, etape 3


Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi
55133018
Grøndalsvej 1C
Viby J
8260
Danmark
Kontaktperson: Henning Skaarup
Telefon: +45 29208106
E-mail: heska@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Bisgaard|Ejsing ApS
37875538
Rosenkrantzgade 23, 4. sal
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Morten Toftegaard Hansen
Telefon: +45 22799149
E-mail: morten@bisgaardejsing.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kloakering af kommunale kolonihaver i Aarhus Kommune, etape 3

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter projektering og udførelse af kloakering af syv kommunale kolonihaveforeninger. De syv haveforeninger er beliggende i Aarhus V og Aarhus C.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232400
71320000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus V og Aarhus C.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter projektering og udførelse af kloakering af syv kommunale kolonihaver: Haveforeningen Trillegården, Haveforeningen Charlottehøj, Haveforeningen Skovlunden, Haveforeningen Solvangen, Haveforeningen Oldjorden, Haveforeningen Frydenlund, Haveforeningen Oldhøjen. De syv haveforeninger er beliggende med henholdsvis 6 haveforeninger i Aarhus V og 1 haveforening i Aarhus C. De syv haveforeninger består af tilsammen 809 haver og 2 fælleshuse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 39
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere, der er afleverer et udfyldt ESPD-dokument og opfylder mindstekravene vil der blive udvalgt 5 tilbudsgivere. Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til at skabe en god konkurrencesituation for ordregiver. Ved vurderingen af referencerne vil der blive lagt særlig vægt på, i hvilket omfang ansøgeren dokumenterer erfaring med udførelse af lignende arbejder som det udbudte.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal oplyse årlig omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår. Oplysninger skal angives i ESPD-dokumentet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

a) Ansøgers årlige omsætning skal være mindst 20 mio. DKK for hvert af de seneste 3 regnskabsår.

b) Ansøgers seneste opgjorte egenkapital skal være positiv.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgere skal kunne dokumentere mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet. Oplysninger skal angives i ESPD-dokumentet.

Det bemærkes at totalentreprenørens referencer vægter højere end referencer fra underrådgivere.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal som minimum kunne fremlægge 1 og maksimalt 5 referencer, der vedrører udførelse af tilsvarende opgaver (f.eks. kloakering af kolonihaver, kloakering af sommerhusområder, kloakering i åbent land). De anførte referencer skal være afsluttet inden for de seneste 5 år.

Såfremt ansøgeren anvender underentreprenører med specialkompetencer, og ønsker at disse indgår i den samlede bedømmelse af ansøgningen, skal ligeledes afgives minimum 1 og maksimalt 5 referencer for underentreprenøren.

Ansøgeren skal som minimum kunne fremlægge 1 og maksimalt 3 referencer, der vedrører projektering af tilsvarende opgaver (f.eks. kloakering af kolonihaver, kloakering af sommerhusområder, kloakering i åbent land).

Referencelisten skal indeholde oplysninger om projektnavn, udførelsessted, ordregiver, entreprisesum, udførelsestidspunkt og kort beskrivelse af projektets omfang og indhold.

Ansøgeren skal være autoriseret kloakmester, hvilket skal bekræftes i ESPD-dokumentet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Oplysninger om kontraktudførelsesvilkår, betingelser for ABT93 med Aarhus Kommunes tillæg og fravigelse mv., fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/04/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/09/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan findes på www.rib-software.dk/udbudsportal/, udbudsnummer TN300442, hvor der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for ansøgning om prækvalifikation.

Eventuelle spørgsmål vedrørende prækvalifikationen skal fremsendes via udbudsportalens spørgsmål-/svar modul.

Spørgsmål vil ligeledes blive besvaret via udbudsportalens spørgsmål-/svar modul, efterhånden som spørgsmålene indløber.

Sidste frist for fremsættelse af spørgsmål er den 27.3.2018 ved udløb af dagens sidste time. Besvarelse af spørgsmål forventes udsendt umiddelbart herefter og senest den 29.3.2018.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Ingen
Ingen
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over ikke at blive tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om at ordregiver har indgået en kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/03/2018

Send til en kollega

0.173