23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 043-093235
Offentliggjort
02.03.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
06.04.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ziyazlwoul

Udbyder

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Vindere

Valgt totalentreprenør

(25.10.2018)
JFP A/S

Totalentreprise - Betty III

(05.12.2018)
Jørgen Friis Poulsen A/S
Sluseholmen 2, 4. sal
2450 København SV

Opdateringer

Opdatering
(13.04.2018)

De prækvalificerede:


- Enemærke & Petersen A/S


- B. Nygaard Sørensen A/S


- G.V.L. Entreprise A/S


- Jørgen Friis Poulsen A/S

Totalentreprise - Betty III


Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Betty III afd. 3135-1 v/Frederiksbergs Forenede Boligselskaber
Finsensvej 141
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Nanna Nielsen
Telefon: +45 27253462
E-mail: nhn@wissenberg.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ffb-bolig.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ziyazlwoul
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ziyazlwoul
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprise - Betty III

 

Sagsnr.: 3135-1
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opførelse af et nyt plejecenter, der indeholder 115-125 stk. 1-rumsboliger hvoraf fordelingen kan være, at ca. 40 boliger er 60 m2, ca. 60 boliger er 65 m2 og ca. 20 boliger er 70 m2, svarende til et bruttoetageareal for hele plejecentret på ca. 7 700 m2, hvortil der kan lægges op til 20,49% til servicearealer. Hertil kommer sekundære arealer, eventuelt placeret i kælderplan.

Totalentreprenøren skal indgå i tildannelsen af det nye byrum i regi af en udvidet byudvikling og samlet landskabsplan for området, herunder etablering af bedre forbindelsesveje via byrummet. Totalentreprenøren skal i tilbuddet ved skitser anskueligøre anlæg af byrummet, men alene færdigprojektere og realisere plejecentret og de tilknyttede udearealer.

Det vindende tilbud skal danne grundlag for udarbejdelsen af en ny lokalplan for området, som derfor først udformes efter, at vinderprojektet er fundet.

Det er valgt at udbyde opgaven i totalentreprise på grundlag af et samlet udbudsmateriale.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Betty Nansens allé 16, 2000 Frederiksberg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Totalentrepriseudbuddet gennemføres som udbud med forhandling jf. udbudslovens § 61-66.

Arkitektur.

På Frederiksberg skal alle nye byggeprojekter indgå i en bymæssig historie. Helt fra starten får projektet noget foræret i form af den kontekst, byggeriet indgår i. Nye bygninger forventes derfor også tilsvarende at give noget tilbage til byen i form af f.eks. øget kvalitet, smukkere byrum eller bedre tilgængelighed.

Det skal derfor allerede fra de første skitser overvejes, hvordan projektet indgår i det bymæssige fællesskab på Frederiksberg.

Alle byggeprojekter i Kommunen skal således forholde sig til de 12 Frederiksbergkriterier, der er beskrevet i Arkitekturpolitik for Frederiksberg.

Plejecentret.

Plejecentret skal være et by-plejecenter, hvor man drager gavn af at have byens funktioner lige ude foran sin egen hoveddør, hvilket mange borgere vil kunne genkende fra deres tidligere dagligdag.

Det nye plejecenter får en unik placering på Betty Nansens Allé, hvor der er gode muligheder for at etablere et byggeri, der bidrager til at skabe et attraktivt byrum, og hvor der skabes rammer for et nyt byliv og interaktion mellem målgrupper.

Plejecentret skal bidrage positivt til ”Generationernes Byrum” og understøtte den byrumsstrategi, Bystrategisk Analyse og Keingarts landskabsprojekt foreslår.

Plejecentret skal aktivt drage nytte af de aktiviteter og funktioner, der allerede er, eller på sigt vil blive placeret omkring byrummet og samtidig aktivt tilbyde byrummet og de omkringliggende institutioner nogle af de funktioner, der mangler i området.

Det nye plejecenter skal være en attraktiv arbejdsplads med fokus på en effektiv plejedrift. Etableringen og indretningen af plejecentret skal sikre valgmuligheder mellem kendte driftsformer i forhold til den fremtidige plejefaglige drift af plejecentret.

En væsentlig pointe er således at udvikle de tilstedeværende aktører, således at de komplimenterer/supplerer – og ikke dublerer – hinanden.

Plejecentret vil derfor indgå i en større sammenhæng, hvori der allerede forefindes flere relevante funktioner, og vil samtidig selv bidrage med nye funktioner, der kan medvirke til at aktivere byrummet, som vil kunne komme de andre aktører i området til gode.

Lokalområdet.

Det modernistisk planlagte område, hvor plejecentret placeres, har i dag flere udfordringer.

Det gælder blandt andet i forhold til at skabe tydelige stiforbindelser, så det føles nemt og sikkert at færdes i området, og i forhold til udearealer, som flere steder virker utrygge og mangler funktioner, som indbyder til ophold, leg og aktivitet.

Derfor er en ny landskabsplan og etablering af nye udearealer og stier afgørende for, at det nye plejecenter vil kunne indgå i et unikt samspil med det omkringliggende nærområde.

Realiseringen af det nye byrum er udfordret af, at det vil skulle anlægges i etaper i takt med, at bygningsarbejder i området afsluttes. Primo 2018 færdiggøres 120 nye ungdomsboliger på 1. sal af Domus Vista, sideløbende pågår renovering af Betty I, der afsluttes medio 2018. Renovering af Betty II forventes afsluttet primo 2019, og opførelse af Betty III forventes igangsat primo 2020.

Dette fordrer en sammenhængende og et velbeskrevet landskabs/byrumsdesign, som blandt andet rummer bud på, hvorledes parkeringsforholdene løses for det samlede område.

For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet på:

Offentligt link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ziyazlwoul.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 05/09/2018
Slut: 01/04/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer. Ved bedømmelsen vægtes relevansen af referencerne i forhold til den udbudte totalentreprisekontrakt.

Ved bedømmelsen af referencer lægges særligt vægt på følgende:

a) at så mange referencer som muligt ligger over en entreprisesum på 75 000 000,00 DKK ekskl. moms. Hvis ansøgers referencer angår blandet byggeri, foretages vurderingen for den del af bebyggelsen, der er bolig- og plejecenterbyggeri;

b) at så mange referencer som muligt indeholder elementer af totalentreprise med opførelse af alment byggeri;

c) at så mange referencer som muligt angår opførelse af plejecentre med deraf afledt kendskab til velfærdsteknologi og plejedrift;

d) at så mange referencer som muligt indeholder elementer af indpasning af nybyggeri i eksisterende byområde herunder landsskabsbearbejdning;

e) at referencer vedrører udbud med forhandling og/eller gennemførelse af opgaver med tæt dialog med bygherre og bygherrerådgiver vedrørende projektets tilrettelæggelse og udførelse.

Kriterierne a)-e) vægter lige, og bedømmelsen foretages samlet.

Referencer skal vedlægges ansøgningen, som et særskilt bilag. Ansøgningen inkl. bilag uploades på IBinder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

I udbudsmaterialet fremgår arbejder, som bygherre kan vælge til som optioner.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

FFB er bygherre på tre byggerier på Betty Nansens Alle – i daglig tale kaldet Betty I, II og III.

Totalentreprenøren og dennes rådgivere skal under tilbudsudarbejdelsen skitsere både på plejecentret med tilknyttede udearealer (byggefeltet) og på øvrige arbejder indenfor konkurrenceområdet.

Men der indgås kun totalentreprisekontrakt på realisering af plejecentret og de tilknyttede udearealer.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ordregiver vil udelukke en ansøger/tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis vedkommende er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven § 135.

Ordregiver vil endvidere udelukke ansøgere som ikke opfylder de 3 frivillige udelukkelses grunde jf. Udbudslovens § 137, 1), 2) og 4).

Ansøgeren skal afkrydse felterne herom i det fælleseuropæiske udbudsdokument, ESPD. Bemærk at ansøger i ESPD'en skal bekræfte med et "ja", at man ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137.

En økonomisk aktør udelukkes dog ikke, hvis denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at den pågældende er pålidelig, jf. Udbudsloven § 138.

Teknisk dokumentation til brug for udvælgelse.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger og dokumentation til brug for udvælgelsen blandt egnede ansøgere:

Oplysning om, hvorledes totalentreprenøren har organiseret sig, herunder hvilke ingeniør-, arkitekt- og landskabsarkitektfirmaer, der anvendes som underrådgiver(e) samt eventuelt oplysninger om tilknyttede underentreprenører.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgers økonomiske formåen.

For at sikre at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaver under totalentreprisekontrakten, er det et krav:

a) at ansøgers egenkapital ifølge seneste årsregnskab udgør mindst 15 000 000,00 DKK ekskl. moms;

b) at ansøgers gennemsnitlige nettoomsætning for de seneste tre afsluttede regnskabsår udgør mindst kr. 100 000 000,00 DKK ekskl. moms;

c) at ansøgers soliditetsgrad i det seneste regnskabsår er mindst 15 pct;

d) at ansøger erklærer, at der ikke er sket væsentlige ændringer i ansøgerens egenkapital, netoomsætning og soliditetsgrad siden erlæggelsen af erklæring eller årsregnskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger og dokumentation til brug for udvælgelsen blandt egnede ansøgere:

I alt ti referencer fra totalentreprenøren og dennes rådgivere på løsning af tilsvarende opgaver.

Ved forståelsen af betegnelsen "tilsvarende opgaver" henvises der til kriterierne for bedømmelsen af referencerne, angivet i II.2.9.

Referencer kan fordeles på:

- 3-5 referencer fra totalentreprenøren,

- 3-5 referencer fra arkitekt og landskabsarkitekt,

- 2-3 referencer fra ingeniørfirma.

Oplysningerne skal gives for såvel ansøgeren som de tilknyttede rådgivere. Såfremt ansøgeren er et konsortium, skal oplysningerne gives for samtlige virksomheder i konsortiet.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1. Navn på bygherre og kontaktperson;

2. Bebyggelsens art i form af f.eks. opførelse af nye, almene boliger samt plejecentre med tilknyttede servicearealer;

3. Kort projektbeskrivelse, herunder byggeriets fysiske udformning i form af højde og bruttokvadratmeter, geografisk placering, indpasning i byrum samt indarbejdelse af velfærdsteknologi;

4. Opførelsestidspunkt;

5. Entrepriseform;

6. Entreprisesum;

7. Ansøgers rolle og ansvar i projektet.

Bygherren forbeholder sig retten til at kontakte bygherre, angivet i referencerne, for at bede om uddybende oplysninger.

Ansøgere må maksimalt vedlægge ti referencer, der hver højst må fylde to A4-sider.

Vedlægger ansøgeren mere end ti referencer, medtages alene de ti første referencer ved vurderingen af ansøgningen. Fylder en reference mere end to A4-sider, medtages alene de første to A4-sider ved vurderingen af ansøgningen. Referencerne må ikke være ældre end fem år, regnet fra byggeriets aflevering.

Referencer, som er ældre end fem år, vil ikke blive taget i betragtning.

Særligt om dokumentation fra støttende underleverandører.

Baserer ansøger sig på tredjemands referencer, godtgør ansøgeren i en støtteerklæring fra tredjemand at råde over tredjemands tekniske formåen til brug for opfyldelse af entreprisekontrakten.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet på:

Offentligt link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ziyazlwoul.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Anmodning om prækvalifikation uploades jf. pkt. I.3 på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ziyazlwoul.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af arbejderne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud indenfor 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til ansøgerne, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde til beslutningen.

Andre klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter at bekendtgørelsen er offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2018

Send til en kollega

0.11