23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 041-089754
Offentliggjort
28.02.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Rigspolitiet

Opdateringer

Rettelse
(07.04.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 11-04-2018
Time: 10:00
Læses:
Dato: 16-04-2018
Time: 12:00

Annullering
(28.11.2018)

Efter tilbudsfristen er Rigspolitiet blevet opmærksom på, at der er behov for at ændre i kontrakten og kravspecifikationen, hvorfor udbuddet annulleres. Nyt revideret udbudsmateriale forventes offentliggjort snarest muligt.

Begrænset udbud af kontrakt om levering af trafiksikkerhedsestimater


Rigspolitiet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Rigspolitiet
17143611
Polititorvet 14
København V
1780
Danmark
Kontaktperson: Signe Groth Kisby
E-mail: SKI006@POLITI.DK
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.politi.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=198500&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=198500&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Begrænset udbud af kontrakt om levering af trafiksikkerhedsestimater

Sagsnr.: J.nr. 2017-3300-114
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rigspolitiet udbyder kontrakt om levering af trafiksikkerhedsestimater.

Rigspolitiet ønsker således fastlæggelse af overordnede sammenhænge mellem indsats og effekt på følgende områder:

— For høj hastighed,

— Spiritus-, medicin- og narkokørsel,

— Uopmærksomhed.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 100 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000
71600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rigspolitiet udbyder kontrakt om levering af trafiksikkerhedsestimater.

Rigspolitiet ønsker fastlæggelse af overordnede sammenhænge mellem indsats og effekt på følgende områder:

— For høj hastighed,

— Spiritus-, medicin og narkokørsel,

— Uopmærksomhed.

Behovet er, at der udarbejdes så præcise kvantitative sammenhænge som muligt med henblik på at kunne opstille præcise operative mål for politiets færdselsindsats.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 26/06/2018
Slut: 30/06/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere vurderes egnede, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt de egnede ansøgere. Ordregiver vil foretage udvælgelsen på baggrund af de i ESPD'et angivne referencer.

Ved udvælgelsen blandt egnede ansøgere lægges der vægt på ansøgerens erfaring med levering af tjenesteydelser, som svarer til den udbudte opgave. I vurderingen vil der særligt blive lagt vægt på, at:

- referencen har færdselsfaglig indsigt. Herunder at kunderne på referencerne har efterspurgt opgaver, der kræver færdselsfaglige og videnskabelige kompetencer,

- referencen demonstrerer betydelig indsigt i og erfaring med forskningsmetoder, herunder indsamling af videnskabelig litteratur samt bearbejdning og opsamling heraf, design af undersøgelser, håndtering af store datamængder, kvantitative analyser, rapportskrivning,

- referencen har erfaring med levering af opgaver med et operativt anvendeligt sigte til lignende kunder,

- referencen illustrerer brug af kvantitative analysemetoder og design og gennemførelse af evaluerings- og/eller effektvurderingsundersøgelser på færdselssikkerhedsområdet,

- antallet af relevante tidligere opgaver (referencer) er højt, dog max. otte (8) referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Såfremt ansøger støtter sig på andre enheders formåen for opfyldelse af krav om økonomisk og finansiel formåen, kræver Rigspolitiet, at den/de enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et angive egenkapitalen for de seneste tre (3) disponible regnskabsår. Tallene angives i danske kroner. Såfremt tallene ikke foreligger for hele perioden, udfyldes felter ”Etablering af virksomhed”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøgeren har haft en positiv egenkapital de seneste tre (3) disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et beskrive op til 8 af de betydeligste leverancer, der er udført inden for de seneste tre år fra ansøgningsfristens udløb med relevans for den udbudte opgave. Ved betydeligste leverancer forstås leverancer, som har enten forskningsmæssigt niveau og indhold, der relaterer sig til evaluering eller effektmåling, eller færdselsmæssigt indhold eller begge dele.

Referencebeskrivelsen angivet i ESPD’et bedes indeholde følgende oplysninger:

- Start- og slutdato: Kontraktens varighed;

- Modtager: Navn på kunden (virksomheden/organisationen);

- Beskrivelse: Kort beskrivelse af leverancen;

- Beløb: Værdien af den samlede kontrakt.

Bemærk, at ansøger maksimalt kan angive 8 referencer. Hvis ansøger er et konsortium eller hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, kan der maksimalt angives 8 referencer i alt for alle deltagende enheder. Angives der flere end 8 referencer, vil der udelukkende blive lagt vægt på de første 8 referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger har 2 referencer, som vedrører leverancer, der har enten forskningsmæssigt niveau (det vil sige er publiceret i et anerkendt peer reviewed forskningstidsskrift) og indhold, der relaterer sig til evaluering eller effektmåling, og/eller færdselssikkerhedsmæssigt indhold.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/04/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger skal med sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1,nr.1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Rigspolitiet har valgt at bringe de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 137, stk. 1, nr. 2 og 137, stk.1,nr. 7 i anvendelse i dette udbud.

Ansøgeren/tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren/tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 137, stk. 1, nr. 2 og 137, stk. 1, nr. 7, medmindre ansøger/tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/02/2018

Send til en kollega

0.171