23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 032-069417
Offentliggjort
15.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/57

Indlevering af tilbud

Til
16.03.2018 Kl. 12:00

Udbyder

VIA University College

Vindere

EU-udbud af inventar til naturfagslokaler for VIA University College

(20.04.2018)
MMA Møbler A/S
Gillelejevej 28 B, Esbønderup
3230 Græsted

EU-udbud af inventar til naturfagslokaler for VIA University College


VIA University College

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
VIA University College
30773047
Hedeager 2
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Mathias Grøn
E-mail: mjg@tohv.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.via.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://www.via.dk/om-via/leverandoer

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/57
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Professionshøjskole
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud af inventar til naturfagslokaler for VIA University College

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
39180000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

VIA University College ønsker at indgå en kontrakt med én (1) leverandør på levering af inventar til naturfagslokaler til VIA University Colleges læreruddannelse i henholdsvis Nørre Nissum og Skive.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

Nørre Nissum: Svinget 5, 7620 Lemvig.

Skive:Dalgas Alle 20, 7800 Skive.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

VIA University College ønsker at indgå en kontrakt med én (1) leverandør på levering af inventar til naturfagslokaler til VIA University Colleges læreruddannelse i henholdsvis Nørre Nissum og Skive.

Initialt skal der henholdsvis indrettes 3 lokaler i Nørre Nissum samt 1 lokale i Skive. Denne ordre er den valgte leverandør garanteret. Herudover skal der som option afgives pris på indretning af 2 yderligere lokaler i Nørre Nissum i afdelingen ”Studiegården. Det er valgfrit for VIA University College om denne ønsker at benytte sig af optionen på ”Studiegården”.

Den valgte leverandør skal forestå levering, montering, nødvendige tilslutninger/installationer og installationskontrol af det leverede inventar.

VIA University College har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. VIA University College har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet kontrakt kan opnås mere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet kontrakt, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder – herunder SMV – mulighed for at afgive tilbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Indretningsløsning / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der skal som option afgives pris på indretning af 2 yderligere lokaler i afdelingen ”Studiegården. Det er valgfrit for VIA University College om denne ønsker at benytte sig af optionen på ”Studiegården”.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende en udfyldt udgave af Bilag 1 — Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) jf. nedenfor. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 2.2. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder kriterierne medhensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktø;

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske repræsentanter;

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme;

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger;

— Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet”.

Tilbudsgiver skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

— Nr. 1: ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88;

— Nr. 2: tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren er hjemhørende;

— Nr. 3: ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens eller tilbudsgiverens integritet;

— Nr. 4: ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning;

— Nr. 5: ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion;

— Nr. 6: ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiveren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ingen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceliste indeholdende en oplistning af de op til tre (3) referencer, som er udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb jf. Bilag 1 — Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) del lV, punkt C.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan fremvise en (1) reference på levering af inventar til naturfagslokaler for minimum1 mio. DKK inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb, herunder montering, tilslutning/installationer og installationskontrol af det leverede inventar.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/03/2018
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

VIA University College opfordrer tilbudsgiver til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle henvendelser og spørgsmål sendes via spørgsmål & svarfunktionen i TenderKONNECT i henhold til tidsfristerne i udbudsbetingelsernes punkt 1.8 – Vejledende tidsplan.

Spørgsmål modtaget inden tidsfristerne vil blive besvaret i TenderKONNECT senest 6 dage inden udløbet af henholdsvis tilbudsfristen. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for VIA University College at besvare spørgsmålet 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden tidsfristerne vil ikke blive besvaret.

Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende blive offentliggjort i TenderKONNECT. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt i anonymiseret form. Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajourført med materialet på hjemmesiden.

Tilbudsgiver og enheder som tilbudsgiver baserer sig på, skal på VIA UCs opfordring, og inden tildeling af kontrakten jf. udbudsbetingelsernes punkt 3.6, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens §§ 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i Bilag 1 – Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD).

Hvis tilbudsgiver eller enheder som tilbudsgiver baserer sig på er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Politiet (Kriminalregistret), hvorfor tilbudsgiver og enheder som tilbudsgiver baserer sig på skal udfylde og underskrive en samtykkeerklæring, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af Serviceattesten. For oplysninger om hvordan serviceattesten bestilles, henvises der til følgende hjemmesiden:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmodning_om_serviceattest_-_ny.

Serviceattesten må maksimalt være 12 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af VIA UC i opfordringsskrivelsen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. 2 uger fra bestilling af Serviceattesten er modtaget.

Hvis tilbudsgiver eller enheder som tilbudsgiver baserer sig på ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til e-Certis kan hentes under følgende link: https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf.

Såfremt tilbudsgivers eller enhedernes hjemland ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan disse erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres. Det følger af svar fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, jf. http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne.

VIA UC er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiveren eller enheder som tilbudsgiver baserer sig på om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12. maj 2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21. december 2010, lov nr. 618 af 14. juni 2011, lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 511 af 27. maj 2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven) samt lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

(1) en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen;

(2) Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

(2.1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

(2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

(2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

(2.4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/02/2018

Send til en kollega

0.125