23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 032-069125
Offentliggjort
15.02.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
16.03.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=zenvmstobz

Udbyder

Odsherred Forsyning A/S

Sommerhuskloakering ved Sejerøbugten - Udbud af rammeaftale vedrørende totalentreprise med partnering


Odsherred Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odsherred Spildevand A/S
31762332
Hovedgaden 39
Grevinge
4571
Danmark
Kontaktperson: Maj-Britt Greve
E-mail: mbg@odsherredforsyning.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odsherredforsyning.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=zenvmstobz
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=zenvmstobz
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ibinder.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Sommerhuskloakering ved Sejerøbugten - Udbud af rammeaftale vedrørende totalentreprise med partnering

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Odsherred Forsyning skal gennemføre kloakering af sommerhusområderne ved Sejerøbugten. Derfor udbydes rammeaftale vedrørende udførelse og projektering af kloakeringsarbejderne i totalentreprise med partnering. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, jf udbudsloven §§ 61-66. Rammeaftalen forventes at træde i kraft pr. 1. august 2018 og har en løbetid på op til 6 år, idet aftalen dog til enhver tid kan opsiges af Odsherred Forsyning med et varsel på 3 måneder.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 140 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45230000
45231110
45231100
45231300
45232100
45232130
45232410
45232411
45232400
45232440
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Odsherred.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette udbud omhandler rammeaftale vedrørende totalentrepriser i partnering i forbindelse med en samlet kloakering af sommerhusområderne Vig Lyng, Hønsinge Lyng og Ellinge Lyng underlagt Odsherred Spildevand A/S. Formålet med partneringsamarbejdet er i samarbejde at udarbejde og bearbejde ideer og visioner med henblik på optimering af den økonomiske del af arbejderne samt at udvikle materialer og metoder omkring kloakering af sommerhusområder m.m.

Odsherred Forsyning ønsker således at effektivisere arbejdsgange omkring kloakering, særligt med fokus på at alle områderne i rammeaftalen har særlige udfordringer med grundvandet. Dette er baggrunden for at udbyde totalentreprisen for flere områder i én og samme rammeaftale, som et projekt i partnering. Herved forventer Odsherred Spildevand, at der gennem viden og erfaring af arbejdet med grundvandsløsninger kan genanvendes tekniske løsninger. Derudover forventer forsyningen at opnå synergieffekter, dels ved tidlig inddragelse af totalentreprenørens viden og idéer til såvel projektering som udførelsesproces, - dels ved at totalentreprenøren får fleksible mulighed for at tilrettelægge sit arbejde i et større volumen af anlægsarbejder.

Den udbudte rammeaftale forventes at træde i kraft 1. august 2018 og har en løbetid på op til 6 år, idet aftalen dog til enhver tid kan opsiges af Odsherred Spildevand A/S med et varsel på 3 måneder.

Finansieringen af arbejdet er fordelt over en 6-årig periode. Muligheden for at opnå den krævede effektiviseringsgevinst gennem langsigtet planlægning og optimerede samarbejds- og udførelsesprocesser vurderes alene muligt at opnå til fulde, såfremt rammeaftalen dækker den samlede sommerhuskloakering i de berørte geografiske områder, hvorfor rammeaftalen har en varighed på 6 år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 140 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer vedrørende sommerhuskloakering, tryksystemer, vacuum systemer, borgerkontakt og partneringsamarbejder eller længerevarende samarbejder af lignende karakter.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Såfremt ordre tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse og ansvar og udpege en fælles befuldmægtiget.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I henhold til udbudsmaterialets kontraktudkast. Kontrakten indeholder sociale klausuler og en opsigelsesbestemmelse fra Odsherred Forsynings side med 3 måneders varsel.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år: Se pkt. II.2.4. Beskrivelse af udbuddet
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder, https://www.ibinder.com. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen skal disse sendes til ligd@cowi.com.

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i eESPD-skemaet. Det elektroniske ESPD-dokument tilgås ved upload af udbudsmaterialets XML-fil, til denne webside:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome (Vejledning findes på: https://www.bedreudbud.dk/). Det bemærkes, at referencer kan uploades som et særskilt dokument.

Ad IV.1.1) Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, dog med forbehold for tildeling på baggrund af det indledende tilbud. Hvis der gennemføres forhandling vil dette blive gennemført som beskrevet i udbudsmaterialet. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbuddet.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/02/2018

Send til en kollega

0.11