23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 030-064579
Offentliggjort
13.02.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Lejerbo Vejle, afd. 956-2

Vindere

(13.02.2018)
CASA A/S
Havnen 5
8700 Horsens

Totalentreprisekontrakt vedrørende opførelse af almene boliger i projektområdet »Skudehavnen« i Vejle, Danmark


Lejerbo Vejle, afd. 956-2

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Lejerbo Vejle, afd. 956-2
26771900
Gl. Køge Landevej 26
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Georg Schmidt
Telefon: +45 30845255
E-mail: ges@lejerbo.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.lejerbo.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt vedrørende opførelse af almene boliger i projektområdet »Skudehavnen« i Vejle, Danmark

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211340
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontrakten indgås som led i, at Lejerbo Vejle, afd. 956-2 køber et grundstykke med en tilhørende byggeret på i alt 5 383,00 m2 bruttoetageareal, som skal udnyttes ved opførelse af 54 almene familieboliger.

CASA A/S skal i forbindelse med opførelsen af byggeriet agere udbudsbefuldmægtiget for Lejerbo Vejle, afd. 956-2 og derved sikre, at bygge- og anlægsarbejderne udbydes i henhold til udbudsloven.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 65 012 800.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Vejle.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se venligst beskrivelsen under pkt. II.1.4.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Som led i udviklingen af området, som er omfattet af Vejle Kommunes lokalplan nr. 1247, »Boligområde ved Ibæk Strandvej«, har Vejle Kommune givet Lejerbo Vejle, afd. 956-2 foreløbigt støttetilsagn til opførelse af de ovenfor nævnte almene familieboliger.

CASA A/S har erhvervet det for byggeriet nødvendige grundstykke og de hermed forbundne byggeretter på i alt 5.383,00 m2 bruttoetageareal. Med henblik på opførelse af almene boliger er Lejerbo Vejle, afd. 956-2 derfor nødsaget til at indgå aftale med CASA A/S. CASA A/S er indstillet på at overdrage det nævnte grundstykke med tilhørende byggeretter til Lejerbo Vejle, afd. 956-2, men alene under forudsætning af, at parterne indgår en aftale om opførelse af byggeri i henhold til den delegerede bygherremodel. Dette indebærer, at CASA A/S, med respekt af udbudsloven, forestår opførelsen af boligerne, herunder foretager udbud i fornødent omfang af de til projektet tilknyttede bygge- og anlægsarbejder.

Lejerbo Vejle har vurderet, at indgåelse af aftalen er i overensstemmelse med udbudsloven, forudsat, at CASA A/S udbyder bygge- og anlægsarbejderne efter udbudslovens regler, og således løfter udbudspligten på vegne af Lejerbo Vejle, afd. 956-2. Der henvises til EU-Domstolens dom af 12-07-2001 i sag C-399/98 (Ordine degli Architetti m.fl. mod Comune di Milano).

Lejerbo Vejle har i den forbindelse tillagt det betydning, at Vejle Kommune har en særlig byplanmæssig interesse i, at der etableres almene boliger. Således vedtog kommunen i 2004 en langsigtet udviklingsplan for Vejle Havns arealer, som omfattede projektområdet »Skudehavnen«. Udviklingsplanen indebærer omdannelse af det tidligere industriområde, med en attraktiv beliggenhed tæt på det centrale Vejle, til boligformål. Kommunen ønsker nu planen realiseret. Dertil findes der ikke andre umiddelbart attraktive, praktisable alternativer for den planlagte etablering af almene boliger, når der henses til Lejerbo Vejles formål om, som almen boligorganisation, at stille passende boliger, af god og tidssvarende stand, til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje, sammenholdt med udviklingen i Vejle By, som projektet i »Skudehavnen« er en vigtig del af, samt nettostigningen i kommunens befolkningstal.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
09/02/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
CASA A/S
29205272
Havnen 5
Horsens
8700
Danmark
Telefon: +45 75627900
E-mail: info@casa-as.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse:http://casa-as.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 65 012 800.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2018

Send til en kollega

0.122