23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 030-064346
Offentliggjort
13.02.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
12.03.2018 Kl. 08:00

Udbyder

Helsingør Kommune og Den selvejende almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk c/o OK-Fonden

Vindere

Hornbæk Plejehjem Udbud i Hovedentreprise

(13.09.2018)
Anker Hansen & Co. a/s
Kalvøvej 3
3600 Frederikssund

Hornbæk Plejehjem Udbud i Hovedentreprise


Helsingør Kommune og Den selvejende almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk c/o OK-Fonden

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Helsingør Kommune og Den selvejende almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk c/o OK-Fonden
14268235
Frederiksberg Alle 104
Frederiksberg
1820
Danmark
Kontaktperson: Mikkel Jeppesen
Telefon: +45 23712976
E-mail: mje@ok-fonden.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ok-fonden.com/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lxzfabaepk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
JJW Arkitekter
19372375
Finsensvej 78
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Peter Sager
Telefon: +45 21208023
E-mail: psa@jjw.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.jjw.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Drift af plejecentre og psykiatriske bo- og behandlingssteder

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Hornbæk Plejehjem Udbud i Hovedentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45210000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Plejehjemmet indeholder i alt 51 boliger, herunder 47 normalplejeboliger, 1 ægteparbolig og 3 aflastningsboliger. Til det fælles boligareal hører fællesarealer som opholds- og spisestuer, 1 gæsteværelse samt servicefunktioner til personale og drift.

Bebyggelsen opføres i Helsingør Kommune på Sauntevej 106, på matr. Nr. 1b Stenstrup By.

Bebyggelsen består af tre gårdhavehuse, der omslutter hver sin indre gårdhave. Bebyggelsen opføres i henholdsvis en og to etager. Hvert gårdhavehus består af fire længer, der udføres som selvstændige volumener med saddeltag og fritstående gavle. Bygningskroppene forbindes af en bygningsstruktur med flade grønne tage. Herudover etableres der i plejehjemmet et Forsamlingshus der indeholder Café, aktivitets- og samlingsrum. Andre bygninger indeholder henholdsvis administration, træningscenter, wellnessfaciliteter og produktionskøkken.

Det samlede areal er 5 080 m2 (3 297 m2 boliger og 1 783 m2 serviceareal) samt 507 m2 kælder. Targetpris er 97,5 mio. DKK.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 97 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45215213
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Helsingør kommune ved Sauntevej på matr. Nr. 1b Stenstrup By.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

1. Byggeplads:

1.1 BSB Byggesagsbeskrivelse,

1.2 Byggepladsbeskrivelse,

1.3 PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed.

2. Bygningsarbejder:

2.1 Jordarbejder,

2.2 Beton, generelt og pladsstøbt,

2.3 Jordarbejder for ledninger,

2.4 Stålarbejder,

2.5 Betonelementleverance,

2.6 Betonelementmontage,

2.7 Badekabiner,

2.8 Facade- og taglukning inkl. Tagrender m.v.,

2.9 Tømrerarbejder inkl. Inventar,

2.10 Murerarbejder,

2.11 Malerarbejder.

3. Installationsarbejder:

3.1 VVS-arbejder inkl. Afaldssug,

3.2 Ventilationsarbejder,

3.3 Bygningsautomation (CTS),

3.4 Teknisk Isolering,

3.5 El-arbejder,

3.6 Afløb i jord,

3.7 Sprinkling,

4. Landskabsarbejder:

4.1 Befæstelser,

4.2 Beplantning,

5 Produktionskøkken.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 97 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Såfremt der opstår forhold der berettiger til tidsfristforlængelse jf. AB 92 §24 og 25, kan kontaktens varighed ændres.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere, som overholder udbuddets mindstekrav, og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, vil ordregiver udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers tekniske og faglige formåen set i forhold til den udbudte opgave, dokumenteret ved de mest relevante arbejder i forhold til de ydelser, det volumen og den bygningsfunktion, som den udbudte opgave omfatter. Afsluttede arbejder vægtes højere end igangværende arbejder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgere skal udfylde ESPDen med angivelse af følgende oplysninger:

— Samlet årsomsætning: Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive for de tilgængelige øvrige regnskabsår,

— Øvrige økonomiske og finansielle krav: Ansøgeren skal angive sin egenkapital for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive for de tilgængelige disponible regnskabsår.

ESPD bedes afleveret underskrevet i PDF-format.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Virksomhedens balance eller uddrag heraf i de seneste 3 disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Baserer en virksomheden sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre, skal virksomheden i forbindelse med dokumentation af oplysninger i ESPD dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøgeren eller tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske formåen. Det skal dokumenteres, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren eller tilbudsgiveren.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Omsætning: Minimum årlig omsætning p.a. for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår 150 000 000 DKK.

Egenkapital: Det er et mindstekrav, at ansøgerens egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår er positiv.

For såvel omsætnings- og egenkapitalkravet gælder, at såfremt ansøgeren er et konsortium gælder, at mindstekravene for såvel omsætnings- og egenkapital skal være opfyldt af det samlede konsortium i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger kan vedlægge op til 5 sammenlignelige referencer, som ansøger har udført i løbet af de sidste 10 år inden ansøgningsfristen. Maksimumtallet på 5 inkluderer referencer fra eventuelle økonomiske aktører, som ansøger støtter sig på. Vedlægger ansøger flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Følgende oplysninger bør fremgå af referencerne:

— Kort beskrivelse af referenceopgaven, gerne med fotos eller lignende,

— Kunde (inkl. kontaktdata),

— Størrelse (bruttoareal samt anlægssum ekskl. moms),

— Oplysning om egne ydelser i forbindelse med projektet,

— Udførelsesperiode (status, herunder om projektet er afleveret til bygherre).

Referencerne vedlægges som pdf.

Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen (f.eks. en underleverandør), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over den pågældendes ressourcer under et eventuelt kontraktforløb (eksempelvis ved en støtteerklæring). Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes senest inden kontraktindgåelse. Det vil ikke være muligt at udskifte den pågældende underleverandør uden ordregivers forudgående skriftlige tilladelse.

Referencer anses for dokumenteret ved angivelse i referenceliste og vil ikke blive krævet yderligere dokumenteret. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Entreprenøren tilbydes en kontakt, der er betinget af Helsingør Kommunes godkendelse af skema B, som er bygherres endelige godkendelse af anlægssummen.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/03/2018
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder, jf. punkt I.3), hvor der er indsat link dertil. For at få adgang til udbudsmaterialet skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen eller tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder. Eventuelle spørgsmål til udbuddet vil blive besvaret senest 6 dage inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristen. Det er ansøgers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder.

Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan iBinders support kontaktes på mail,

support@ibinder.dk, eller telefon, (+45) 89 88 78 30.

Ansøger skal med sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Xml-filen kan kun åbnes via eESPD-hjemmesiden(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome).

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 5, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Projektet udbydes med forhandling. Alle tilbudsgivere, som har afleveret et konditionsmæssigt tilbud vil blive inviteret til et forhandlingsmøde. Se i øvrigt udbudsbrev.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf.§ 153. Ordregiver påregner at indhente oplysninger fra alle de prækvalificerede tilbudsgivere umiddelbart efter prækvalifikationen, jf. herved udbudslovens § 151, stk. 2.

Ad punkt II.1.5) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum.

Ad punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger alene kan indgive 1 ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Opgavens omfang og vilkår er uddybende beskrevet i det samlede udbudsmateriale, som er fuldt tilgængeligtog kan hentes på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lxzfabaepk.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171,stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41711500
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2018

Send til en kollega

0.114