23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 027-059570
Offentliggjort
08.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.byggeweb.dk

Indlevering af tilbud

Til
15.03.2018 Kl. 10:00

Udbyder

Aalborg Kommune

Rammeaftale - Jord- og rørarbejder ifm. etablering af fjernvarmeledninger i Aalborg Kommune


Aalborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Varme A/S
37271616
Nefovej 50
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Annejette Aaby Nielsen
E-mail: annejette.aaby@aalborg.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale. Jord- og rørarbejder ifm. etablering af fjernvarmeledninger i Aalborg Kommune i perioden 7.5.2018 til 29.2.2020

 

Sagsnr.: 2018-005083
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45231100
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Jord- og belægningsarbejder samt rørarbejde i forbindelse med nyanlæg, reparation og renovering af fjernvarmeledninger i Aalborg Kommune i perioden 7.5.2018 til 29.2.2020.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 57 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231110
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Varme A/S´ forsyningsområde iht. udbudsmaterialets vedlagte kortbilag.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen udbydes i hovedentreprise omfattende hhv. en jord- og rørentreprise. Kun jordentreprenøren accepteres som hovedentreprenør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 57 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i 6 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er mulighed for forlængelse af rammeaftalen jf. punkt II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.Der fremsættes mindstekrav til både hoved - og underentreprenør. I tilfælde af, at hovedentreprenør råder over egen smedeafdeling, vil der til denne afdeling være samme krav som til underentreprenøren i forhold til referencer samt teknisk og personalemæssig kapacitet, som beskrevet i udbudsbrevet. Udfyldt ESPD skal afleveres for både hoved- og underentreprenør.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal tilbudsgiver angive dette i ESPD del II.A. Herudover skal de øvrige virksomheder, der deltager i sammenslutningen, hver udfylde og fremsende et særskilt ESPD i overensstemmelse med udbudsbrevet.

Endvidere skal tilbudsgiver, hvis der er tale om et konsortium, udfylde og vedlægge »Konsortieerklæring« (bilag til udbudsbrevet), hvorved parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 236-491112
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/03/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/03/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

 

Aalborg Varme A/S, Nefovej 50, 9310 Vodskov, mødelokale 313, 2, sal.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Adgangsberettigede personer er de bydende samt de, der måtte ønske at være til stede.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan udelukkende tilgås via ByggeWeb på hjemmesiden: www.byggeweb.dk med angivelse af ByggeWeb.nr.: TN340832.

Materialet kan hentes fra 9.2.2017 kl. 9:00.

Det bemærkes, at ansøger skal anvende ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3).

ESPD'et findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på www.byggeweb.dk

ESPD´et udfyldes i henhold til følgende vejledning fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen: http://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2017/20172606-espd-dokumentation-og-ecertis/

Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD'er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet.

Når ESPD'et er udfyldt, skal det 1) udskrives som PDF samt 2) eksporteres og gemmes.

ESPD'et skal afleveres fysisk, dateret og underskrevet, samt elektronisk på en USB i pdf og xml format.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen.

Med andre (ESPD del II.A).

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 — 3 og §136, jf. implementeringsbekendtgørelse § 10 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, jf. implementeringsbekendtgørelse § 10 (ESPD del III, afsnit C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave. Kun de tilbudsgivere, der opfylder de i ESPD´et nævnte mindstekrav, bliver vurderet efter tildelingskriteriet med de fastsatte underkriterier.

I henhold til punkt IV.2.4 skal tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbud omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud.

Inden 6 måneder efter, at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver.

Har underrettet de berørte tilbudsgivere. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud,

Skal klager skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives og om - hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand-still perioden, skal klager tillige angive, hvorvidt der.

Begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager:

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35

By: Valby Postnummer: 2500 Land: Danmark (DK)

Telefon: +45 41715000

Mailadresse: kfst@kfst.dk

Internetadresse: (URL) http://www.kfst.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/02/2018

Send til en kollega

0.144