23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 025-054104
Offentliggjort
06.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
07.03.2018 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=203726&B=KALUNDBORG

Udbyder

Kalundborg Kommune

Vindere

Valgt virksomhed

(25.04.2018)
HedeDanmark A/S
Kirkebjergvej 7
4180 Sorø

Vedligeholdelse af bådvandløb i Kalundborg Kommune


Kalundborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Kalundborg Kommune
29189595
Klosterparkvej 7
Kalundborg
4400
Danmark
Kontaktperson: Jacques Weirauch
Telefon: +45 59535136
E-mail: jawe@kalundborg.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kalundborg.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193882

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=203726&B=KALUNDBORG
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=203726&B=KALUNDBORG
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vedligeholdelse af bådvandløb i Kalundborg Kommune

 

Sagsnr.: 326-2017-38378
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45246000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Entreprisen omfatter vandløbsvedligeholdelse fra båd i Kalundborg Kommune og dækker alle de vandløb, som er udlagt til vedligeholdelse fra båd. Vandløbsvedligeholdelsen omfatter grødeskæring, oprydning, kantskæring, oprensning og bortskaffelse af grøde.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77200000
77310000
77314000
77341000
90700000
90720000
90722000
98390000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Kalundborg Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter vandløbsvedligeholdelse fra båd i Kalundborg Kommune og dækker alle de vandløb, som er udlagt til vedligeholdelse fra båd. Vandløbsvedligeholdelsen omfatter grødeskæring, oprydning, kantskæring, oprensning og bortskaffelse af grøde.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 71
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse i op til 24 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Mulighed for forlængelse i op til 24 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit ”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”):

- Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

- Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

- Tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3,

- Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Tilbudsgiver skal angive den samlede årsomsætning, den specifikke årsomsætning for forretningsområdet samt egenkapital for de sidste 3 år. Samtlige af disse tal skal være positive. Virksomheder som er ny-etableret eller som har påbegyndt forretning indenfor området de sidste 3 år, fremsender de oplysninger der er til rådighed.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Referenceliste over minimum 2 af de betydeligste, sammenlignelige opgaver, der er udført i løbet af de sidste 3 år, eller så længe tilbudsgivers virksomhed har eksisteret, hvis det er mindre end 3 år.

Referencerne skal indeholde en beskrivelse af leverancerne, samt de anvendte metoder til vandløbsvedligeholdelse.

Endvidere skal indeholde kundens navn, opgavens type og omfang, udførelses-år samt navn og telefonnummer på kundens kontaktperson,

- Beskrivelse af virksomhedsprofil med angivelse af den juridiske person, udbyder i givet fald indgår aftale med. I virksomhedsprofilen beskrives organisationen og ejerforhold, antal ansatte, samt personalets faglige kvalifikationer.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/03/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 07/09/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/03/2018
Tidspunkt: 23:59
Sted:

 

Kalundborg Kommune.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud", lbk nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer.

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/02/2018

Send til en kollega

0.126