23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 025-053714
Offentliggjort
06.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.udbud.info

Indlevering af tilbud

Til
13.03.2018 Kl. 13:00

Udbyder

Nomi4s i/s

Vindere

Valgt firma

(18.05.2018)
Lemvig Beton A/S
Fabriksvej 3
7620 Lemvig

Indsamling af storskrald, haveaffald og genanvendelige materialer mv. i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive kommuner


Nomi4s i/s

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Nomi4s i/s
Hjermvej 19
Holstebro
7500
Danmark
Kontaktperson: Gitte Bak
E-mail: gba@nomi4s.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://nomi4s.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.udbud.info
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling af storskrald, haveaffald og genanvendelige materialer mv. i Holstebro, Lemvig, Struer og Skive kommuner

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Indsamling og transport af storskrald og haveaffald samt genanvendelige affaldsfraktioner m.v. og miljøbokse til farligt affald fra private husstande, boligforeninger og institutioner.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511100
90511200
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

Holstebro, Skive, Struer og Lemvig Kommuner.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Indsamlingsopgaven omfatter følgende overordnede ydelser:

- Indsamling af storskrald fra ca. 300 private adresser pr. år og haveaffald fra ca. 450 private adresser pr. år i Lemvig Kommune,

- Indsamling af storskrald fra ca. 125 private adresser pr. år og haveaffald fra ca. 100 private adresser pr. år i Ulfborg-Vemb-området,

- Indsamling af storskrald fra ca. 1 500 private adresser pr. år og haveaffald fra ca. 3 500 private adresser pr. år i Holstebro-området,

- Indsamling af storskrald fra ca. 350 private adresser pr. år og haveaffald fra ca. 500 private adresser pr. år i Struer- og Vinderup-området,

- Indsamling af storskrald fra ca. 1 000 private adresser og haveaffald fra ca. 2 500 private adresser i Skive-området,

- Tømning af storskrald, haveaffald, genanvendelige materialer, elektronik-affald og farligt affald i løs vægt, affaldsbeholdere og minicontainere samt miljøbokse m.v. ved boligforeninger og institutioner med samlet ca. 80 000 afhentninger/-tømninger pr. år.

Indsamling af storskrald og haveaffald ved private husstande er baseret på en tilkalde-ordning, hvor hver enkelt privat husstand kan få afhentet storskrald og haveaffald 6. gan-ge pr. år.

Indsamling af storskrald, haveaffald og genanvendelige materialer i forskelligt opsam-lingsmateriel ved boligforeninger og institutioner er baseret på faste ruteindsamlinger og som en tilkaldeordning ved tømning af store containere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2018
Slut: 31/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Forlængelse af kontraktperioden på uændrede vilkår ad en eller flere omgange i et vilkårligt antal måneder på op til 2 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af kontraktens løbetid som angivet i del II.2.7).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til kontraktudkastet i udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/03/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/07/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/03/2018
Tidspunkt: 13:05
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Deer vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der udfyldes og underskrives et ESPD som en del af tilbuddet.

Hvis flere ønsker at byde i forening (f.eks. joint venture eller konsortium), eller hvis ansøger baserer sig på andres kapacitet for at kunne opfylde mindstekravene eller kvalificere sig i forhold til udvælgelseskriteriet, skal disse andre firmaer også udfylde og underskrive deres egen ESPD, der ligeledes vedlægges tilbuddet.

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 anvendelse på nærværende udbud. ESPD skal udfyldes for så vidt angår del II, del III A, B og C, del IV B, C og D samt del VI.

Generel vejledning vedrørende ESPD kan findes her: http://www.kfst.dk/media/2325/espd-saadan-virker-det.pdf.

Det samlede udbudsmateriale downloades fra http://www.udbud.info og gemmes lokalt på computeren hos ansøgeren. Herefter kan der åbnes en on-line formular på denne adresse: https://ec.europa.eu/tools/espd.

Når ansøger har valgt »Jeg er en økonomisk aktør«, vælges »Importere ESPD« og under »Upload dokument« browses frem til udbudsmaterialet og den forberedte ESPD-formular som XML-fil (ESPD som PDF-fil er kun medtaget til orientering). Herefter kan formularen udfyldes online. Til sidst (eller undervejs) kan formularen gemmes på egen computer som XML-fil, der så kan arbejdes videre med på et senere tidspunkt. Når formularen er færdigudfyldt, vælges i bunden af formularen »Oversigt«, der giver adgang til at udskrive (eller gemme) en pdf-fil. Formularen printes og vedlægges tilbuddet.

Senest i forbindelse med eventuel kontrakttildeling vil der blive krævet dokumentation vedrørende udelukkelsesgrunde, regnskabsoplysninger og uddybning af de oplistede referencer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer.

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/02/2018

Send til en kollega

0.121