23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 025-052383
Offentliggjort
06.02.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
09.03.2018 Kl. 11:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nmovexljxk

Udbyder

Kolding Kommune

Vindere

Valgt firma

(14.01.2019)
Anton Knudsen Egtved A/S
Brudesøvej
6040 Egtved

Udvidelse og ombygning af Vonsild skole og Specialcenter i totalentreprise


Kolding Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Udvidelse og ombygning af Vonsild skole og Specialcenter
Catolhavegyden 21
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Michael Pagaard Madsen
Telefon: +45 79791335
E-mail: micp@kolding.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nmovexljxk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nmovexljxk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nmovexljxk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udvidelse og ombygning af Vonsild skole og Specialcenter i totalentreprise

 

Sagsnr.: 17/12264
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udvidelse og ombygning af Vonsild Skole og Specialcenter. Den udvidede Vonsild skole skal fremover kunne rumme en fuld udbygget skole fra 0. – 9. årgang i 3 spor herunder med SFO og kapacitet til glidende overgang og Specialcenter Vonsild skal udvides til at kunne rumme Specialcenter Brændkjær. Almen skole og specialcenter ses som én enhed. Udbuddet sker i totalentreprise i omvendt licitation. Tilbudsgiverne skal tilbyde Kolding Kommune det samlede bedsteprojekt ud fra tildelingskriterierne: »Omfang«, »Funktion«, »Arkitektur« og »Energi/Byggeteknik«. Konkurrencen gennemføres med mulighed for forhandling. Der tilknyttes en arkitektfagdommer i bedømmelsesprocessen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 49 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Catolhavegyden/Hoppesvej, 6000 Kolding.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kolding Kommune har besluttet at udvide Vonsild skole samt Specialcenter Vonsild. Vonsild skole skal udvides til en 3 sporet almen folkeskole og Specialcenter Vonsild skal sammenlægges med Specialcenter Brændkjær på adresserne Catolhavegyden 21 og Hoppesvej 23, begge 6000 Kolding. Området er i dag omfattet af lokalplan 0412-71, Ved Hoppesvej i Vonsild – et offentligt område af 12.9.2011.

Udvidelsen er opdelt på ovenstående adresser ud fra følgende opdeling:

— Catolhavegyden 21, Vonsild Skole,

— Hoppesvej 23: Specialcenter Vonsild.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt mere end 5 ansøgere opfylder Kolding Kommunes krav til egnethed, udvælger Kolding Kommune de 5 ansøgere, som vurderes at være bedst egnet til at løse den udbudte opgave. Der vil blive lagt vægt på, at ansøger dokumenterer tilstrækkelig erfaring med den udbudte opgaves område eller lignende opga-ver. I den forbindelse vil der blive lagt vægt på:

— Udvidelse af og tilbygning til eksisterende institutioner/skoler i drift,

— Opførelse af institutions/skolebyggeri i totalentreprise. Det vægtes positivt at referencerne har en størrelse på mindst 3 000 m2 eller en entreprisesum på mindst 30 000 000 DKK eksklusiv moms.

Ovennævnte udvælgelseskriterier vægter lige.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten indeholder en række optioner, som fremgår af tilbudslistens position H. Optionerne indebærer en række til- og fravalg, Ordregiver kan foretage, i det omfang der er behov for justering af projektet med henblik på at tilpasse den endelige løsning til den økonomiske ramme for projektet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Totalentreprisekontraktens omfang og de nærmere vilkår for opgaven er uddybende beskrevet i det samlede udbudsmateriale, som er fuldt tilgængeligt på iBinder, som kan tilgås via linket:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nmovexljxk

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

— Der stilles ingen krav til deltagernes egnethed i form af krav om optagelse i relevante faglige registre/ handelsregistre. ESPD del IV, afsnit A skal således ikke udfyldes,

— Ansøgeren skal have nedskrevne miljø- og kvalitetsstandarder. Ansøgeren bedes bekræfte dette i ESPD'ets afsnit V. Der stilles ikke krav om certificering.

Dokumentation: Den vindende tilbudsgiver skal kunne dokumentere miljø- og kvalitetsledelsesstandarder ved fremlæggelse af ansøgerens skriftlige retningslinjer herfor.

Mindstekrav: Ansøgeren skal være i besiddelse af nedskrevne miljø- og kvalitetsledelsesstandarder.

— Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk eller frivillig udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-138, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt. Oplysninger om udelukkelsesgrunde skal angives i ESPD del III, afsnit A-C.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder sociale klausuler samt bodsbestemmelser. Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/03/2018
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

I henhold til udbudsloven skal standardformularen »Det fælles europæiske udbudsdokumentet« (»ESPD«) benyttes. ESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt som bevis for, at ansøger opfylder de fastsatte krav til egnethed.

Ordregiver kan afvise tilbud, der ikke indeholder ESPD som foreløbigt bevis. Ansøger skal derfor udfylde og vedlægge ESPD i overensstemmelse med Ordregivers anvisninger i udbudsbekendtgørelsen, samt nedenstående. Der skal ikke vedlægges anden/supplerende dokumentation end det, som efterspørges i ESPD-dokumentet.

For yderligere oplysninger vedrørende udfyldelse af det elektroniske ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens »Det elektroniske ESPD — Sådan virker det«. http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/ Udbud/Udbudsregler/ESPD

Bemærk: Inden Kontrakten tildeles, skal den »vindende tilbudsgiver« (dvs. den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt Kontrakten), fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-dokumentet, jf. udbudslovens § 151.

Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (f.eks. underleverandører), skal der indgives særskilt ESPD-dokument for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren, jf. ESPD-dokumentet, pkt. II.A, C og D.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud indeholder frister for indgivelse af klager over udbud. Det følger heraf, at ved udbud med udbudsformen udbud med forhandling skal klager over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregivers offentliggørelse af bekendtgørelse om indgåede kontrakter.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: erst@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/02/2018

Send til en kollega

0.165