23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 024-051746
Offentliggjort
03.02.2018
Udbudstype
Kvalifikationsordning

Udbyder

Vandmiljø Randers A/S

Kvalifikationsordning Entreprenører - Kloaksaneringsprojekter i bynære områder


Vandmiljø Randers A/S

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Vandmiljø Randers A/S
32285708
Tørvebryggen 12
Randers C
8900
Danmark
Kontaktperson: Lotte Bonde
Telefon: +45 38411271
E-mail: lobo@vmr.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/79367424.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.spildevand.randers.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/79367424.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/79367424.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kvalifikationsordning Entreprenører - Kloaksaneringsprojekter i bynære områder

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232400
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45230000
45231000
45231100
45231110
45231111
45231112
45231113
45231300
45232000
45232100
45232130
45232431
45232450
45232451
45232452
45232453
45232454
45233142
45233200
45233220
45233222
45233252
45236000
45252000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Randers.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Anlægsopgaverne omfatter primært sanering af eksisterende afløbssystemer i bynære områder. Hovedparten af opgaverne er således typisk at ændre eksisterende fællessystemer til separatsystemer og ændringerne forventes gennemført ved opgravning.

Formålet med kvalifikationsordningen er at etablere en liste over kvalificerede entreprenørvirksomheder, der kan udføre anlægsopgaver for Vandmiljø Randers.

Kvalifikationsordningen løber fra den 1.3.2018 til den 30.4.2022.

For yderligere beskrivelse, herunder oplysning om ansøgning om optagelse på kvalifikationsordningen, se dokumentet Vejledning vedr. kvalifikationsordning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.8) Kvalifikationsordningens varighed
Start: 01/03/2018
Slut: 30/04/2022
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.9) Adgang til ordningen
Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

 

Ansøgning om optagelse på kvalifikationsordningen består af ESPD-dokumentet samt Bilag A – Fordeling af opgaver ift. omsætning.

Se dokumentet Vejledning vedr. kvalifikationsordning for yderligere beskrivelse af, hvad ansøgning om optagelse på kvalifikationsordningen skal bestå af samt hvilke krav der er hertil.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Optagelse på kvalifikationsordningen er ikke ensbetydende med, at virksomheden er garanteret opgaver. Optagelse på ordningen medfører, at virksomheden kan blive inviteret til at afgive tilbud på konkrete opgaver. Hvilke virksomheder, der inviteres til at afgive tilbud, afgøres på baggrund af en konkret vurdering fra opgave til opgave ud fra de oplysninger, som virksomheden har afgivet i forbindelse med ansøgningen.

Tilbud under kvalifikationsordningen skal afgives via Mercell og må forventes at skulle være på dansk ligesom arbejdssproget i forbindelse med udførelse normalt vil være dansk.

Vandmiljø Randers forventer for hver etape/konkrete opgave at anmode 5-7 virksomheder, som er optaget på kvalifikationsordningen, til at afgive tilbud.

Den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele den konkrete opgave, vil i henhold til udbudslovens § 152 forinden tildeling blive afkrævet dokumentation for rigtigheden af de i ESPD-dokumentet afgivne oplysninger.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden,

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/02/2018

Send til en kollega

0.107