23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 023-048568
Offentliggjort
02.02.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
05.03.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Vindere

Lundtofte Skole og Kulturcenter

(10.07.2018)
Kant Arkitekter
2200 København N

Lundtofte Skole og Kulturcenter


Lyngby-Taarbæk Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Lyngby-Taarbæk Kommune
CVR-nummer: 11 71 53 11
Lyngby Torv 17
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Christine Brockenhuus-Schack
E-mail: cbs@ltk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ltk.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Lundtofte Skole og Kulturcenter

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Lundtofte Skole skal i fremtiden anvendes til flerkulturelle formål. Bygningerne forandres og transformers til et lokalt kultur-og læringscenter for klubber, foreninger, mikrobibliotek samt en moderne ramme for den nuværende skoleundervisning.

Opgaven udbydes af Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Arealer og Ejendomme (herefter betegnet bygherre).

Den udbudte opgave omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende arkitekt, landskabsarkitekt- og ingeniørarbejder (totalrådgivning) i forbindelse med renovering og ombygning samt tilbygning af Lundtofte Skole, Nøjsomhedsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby til Lærings- og kulturcenter Lundtofte.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet for nærmere gennemgang af den udbudte opgave.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Lundtofte Skole, Nøjsomhedsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Lundtofte Skole skal i fremtiden anvendes til flerkulturelle formål. Bygningerne forandres og transformers til et lokalt kultur-og læringscenter for klubber, foreninger, mikrobibliotek samt en moderne ramme for den nuværende skoleundervisning.

Opgaven udbydes af Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Arealer og Ejendomme (herefter betegnet bygherre).

Den udbudte opgave omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende arkitekt, landskabsarkitekt- og ingeniørarbejder (totalrådgivning) i forbindelse med renovering og ombygning samt tilbygning af Lundtofte Skole, Nøjsomhedsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby til Lærings- og kulturcenter Lundtofte.

Den udbudte opgave er opdelt i to faser.

Fase 1 omfatter udarbejdelse af dispositionsforslag inkl. opstilling af et styrende budget. Fasen omfatter bl.a. udarbejdelse af dispositionsforslag til et niveau, der giver grundlag for det styrende budget samt adresserer opmærksomhedspunkterne fra byggeprogrammet med henblik på at optimere projektet.

Totalrådgiveren skal bidrage med tegninger og oplysninger til kommunens udarbejdelse af lokalplan for området.

Totalrådgiveren skal endvidere vurdere, hvorvidt byggefasen kan opdeles i etaper med henblik på, helt eller delvist, at undgå genhusning under byggeriet.

Fase 2 omfatter de resterende faser frem til afslutning af projektet.

Opgaven omfatter i hovedtræk: udarbejdelse af projektforslag, for-/myndighedsprojekt og hovedprojekt, udbud, byggeledelse, fagtilsyn, projektopfølgning, aflevering og 1-års eftersyn samt økonomistyring, jf. bilag 1.4 Opgave- og ydelsesbeskrivelse for totalrådgiver.

Herudover skal Totalrådgiveren sikre, at der foretages de nødvendige miljøundersøgelser og øvrige forundersøgelser i tilknytning til projektet.

Totalrådgiveren honoreres med en fast honorarprocent på 11% af de honorarbærende byggeudgifter, som forventes at være ca. 56 mio. kr. ekskl. moms.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Bygherre har option på forlængelse af totalrådgiveraftalen i op til 12 måneder.

Honoraret for en eventuel forlængelse fastsættes med baggrund i de tilbudte timepriser.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere egnede ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af fremlagte referencer.

I vurderingen af referencerne vil bygherre lægge vægt på, at referencerne viser:

- at ansøger har erfaring med ombygning og renovering, hvor formålet ikke alene er istandsættelse af bygningen, men også transformation af bygningens brug og formål,

- at ansøgers referencer viser et højt arkitektonisk niveau, hvor forandringen af bygninger er udført med overbevisende forståelse for begrænsninger og muligheder i den eksisterende arkitektur,

- at ansøger har erfaring fra skolebyggerier, hvor der har været fokus på, at de fysiske rammer understøtter indlæringen,

- at ansøger har erfaringer med inddragelse af forskellige brugergrupper med spredning i aktiviteter, alder og organisering,

- at ansøger har erfaring med kommunalt byggeri,

- at ansøgers referencer er fra projekter med en entreprisesum på mindst 40 mio. DKK,

- at ansøger har erfaring som totalrådgiver.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive følgende regnskabsoplysninger for de tre seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed:

- Årlig omsætning,

- Egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav årlig omsætning: Ansøgers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 10 000 000 DKK.

Mindstekrav egenkapital: Ansøgers egenkapital skal være positiv i hvert regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge en referenceliste over de mest betydelige sammenlignelige arbejder udført inden for de seneste tre år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav:

Mindst én reference, hvor opgaven vedrører totalrådgivning i forbindelse med tilbygning og/eller ombygning og/eller renovering af en offentlig skole med en projektsum på mellem 40 og 80 mio. kr. OG.

Mindst én reference, hvor opgaven vedrører et projekt med en brugergruppe sammensat af mindst tre forskellige interessentgrupper.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Aftale mellem bygherre og den vindende tilbudsgiver vil blive indgået på baggrund af bilag 1.7 Totalrådgiveraftale, som vedlagt udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikation gennemføres via RIB-Byggeweb: www.rib-software.dk Det samlede udbudsmateriale kan rekvireres ved gratis at oprette en bruger, logge på ovennævnte hjemmeside og søge efter nærværende udbud med TN-nummer TN467726A fra RIB-Byggeweb.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne.

Klager over tildeling af kontrakt skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/01/2018

Send til en kollega

0.106