23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 022-046937
Offentliggjort
01.02.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://sundogbaelt.dk/udbud/

Anmodning om deltagelse

Til
05.03.2018 Kl. 10:00

Udbyder

A/S Storebæltsforbindelsen

Vindere

Valgte entreprenører

(29.06.2018)
Barslund A/S med Zøllner A/S

Opdateringer

Opdatering
(22.03.2018)

De prækvalificerede:


- Barslund A/S med Zøllner A/S
- MJ Eriksson A/S
- MT Højgaard A/S
- Munck Havne & Anlæg A/S med Munck Ìslandi
- Per Aarsleff A/S med VG Entreprenører A/S

Klimasikring på Sprogø


A/S Storebæltsforbindelsen

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
A/S Storebælt
Vester Søgade 10
København V
1601
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
Telefon: +45 33416242
E-mail: udbud@sbf.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sundogbaelt.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://sundogbaelt.dk/udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Infrastrukturejer

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Klimasikring på Sprogø

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45240000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Formålet med projektet er at forstærke kystbeskyttelsen og digerne rundt om tunnel-portalen på Sprogø for at øge beskyttelsen mod oversvømmelser af jernbanetunnelen. Anlægsarbejderne er nødvendiggjort af de igangværende havstigninger.

Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse af entreprisen ligesom udbudsmaterialet indeholder en mere detaljeret beskrivelse af entreprisen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45243300
45243500
45246400
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Arbejderne udføres på Sprogø.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Formålet med projektet er at forstærke kystbeskyttelsen og digerne rundt om tunnel-portalen på Sprogø for at øge beskyttelsen mod oversvømmelser. Anlægsarbejderne er nødvendiggjort af de igangværende havstigninger.

Den eksisterende kystbeskyttelse skal forstærkes i to områder, Zone A og Zone B.

I zone A skal kronen af digerne samt servicevejen på en ca. 1 km strækning hæves fra kote +5,0 m til +6,5 m. Vejen skal desuden belægges med beton for at øge styrken overfor ekstreme bølgeoverskyl. Bagsiden af diget mod land skal sikres bedre mod ekstreme bølgeoverskyl med en stensætning, hvor stenene skal udlægges med tættest mulig pakning.

Entreprenøren skal forlænge en eksisterende culvert således, at den nye stensætning ikke kompromitterer udligningen af vandspejlet mellem Dybsø og Fladsø i forbindelse med stormflod og bølgeoverskyl. Erosionsbeskyttelsen genetableres på begge sider af culverten.

Entreprenøren skal udlægge ral langs bredden af Dybsø for at stabilisere skråningerne langs ubeskyttede dele af søbredden, hvor der gennem årene er sket mindre erosion.

I Zone B forstærkes beskyttelsen over en strækning på ca. 260 m, hvor kronen af stendiget forhøjes fra kote +4,0 til +5,0 m. Desuden opføres et jorddige længere inde i land med en kronekote op til +6,0 m.

Jorddiget vil bestå af den jord, som opgraves i forbindelse med anlæg af erstatningsnatur i form af udvidelse af Fladsø samt anlæg af to mindre vådområder.

I Zone B drejer servicevejen ind i land. Der er her behov for at bygge et tværdige. Derved hæves vejen lokalt ca. 1.5 m for at beskytte mod indstrømmende vand under stormflod. Eksisterende grusvej skal hæves ved Fasanhøjen som en del af jorddiget.

Det skal bemærkes, at arbejder skal udføres i perioden 1. september til 11. april (af hensyn til dyreliv o.a.).

Det skal endvidere bemærkes, at entreprenøren skal levere stenene, og at disse skal ligne de eksisterende.

NB: DER ER BESIGTIGELSE PÅ SPROGØ. DEN FORVENTES AFHOLDT DEN 22. MARTS 2018. DET FORVENTES, AT ALLE PRÆKVALIFICEREDE TILBUDSGIVERE DELTAGER I BESIGTIGELSEN.

I udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.7) er angivet 7 måneder. Det skal bemærkes, at der kan forhandles om varigheden af kontrakten. Se nærmere herom i udbudsbetingelsernes afsnit 4.5.1, tilbudsbrevet og SAB punkt 2.4.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Metode og leveringssikkerhed / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Nøglepersoner / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 7
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til det kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4). Der lægges således blandt andet vægt på om arbejderne har været udført i lignende vejrforhold og om der er tale om stensætninger og stenkastninger af en vis størrelsesorden.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

A/S Storebælt har besluttet ikke at opdele kontrakten, da dette nødvendigvis vil forhøje prisen.

Yderligere oplysninger omkring udbuddet fremgår af udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på hjemmesiden http://sundogbaelt.dk/udbud/.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ordregiver skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil ikke gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.

Oplysningerne om udelukkelsesgrunde anføres i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del III» udelukkelsesgrunde« i følgende afsnit;

Del III.A: »Grunde vedrørende straffedomme«.

Del III.B: »Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger«.

Del III.C: »Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet«.

Feltet vedrørende en interessekonflikt som følge af tilbudsgivers deltagelse i udbudsproceduren.

Feltet vedrørende tilbudsgivers rådgivning eller anden involvering i forberedelsen af udbudsproceduren.

Feltet vedrørende tilbudsgivers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation.

Ansøger skal benytte det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder de nedenfor anførte minimumskrav til egnethed, samt hvordan ansøgeren opfylder de objektive og ikke diskriminerende kriterier for udvælgelse. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysningerder er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument i henhold til udbudslovens § 151. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) bør indeholde oplysninger om ansøgerens.

1) egenkapital i det seneste disponible regnskabsår;

2) omsætning i de seneste to disponible regnskabsår.

Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) del IV B 4.

Hvis ansøger baserer sin økonomiske kapacitet på andre:

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks.et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de seneste to disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks.et konsortium) beregnes omsætningen som deltagernes samlede omsætning i de seneste 2 disponible regnskabsår.

Ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske kapacitet (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøger og disse andre. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal dette anføres i ESPD’et, Del II, afsnit C. Derudover skal den eller de andre enheder, som ansøger støtter sig på, afgive selvstændige versioner af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders økonomiske kapacitet.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske, se ESPD del II, C, skal den virksomhed, som ansøgeren baserer sig på underskrive en støtteerklæring, se vedlagte bilag. Hvis støtteerklæringen vedrører økonomisk og finansiel formåen, påtager undertegnede virksomhed sig.

Solidarisk hæftelse over for ordregiver ved kontraktens underskrift på de vilkår, der nærmere fremgår af udbudsmaterialet. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring.

Dokumentation:

Før beslutning om tildeling af kontrakterne skal dokumentationen for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Ansøgeren kan godtgøre opfyldelsen af mindstekravet ved at fremlægge sin balance eller uddrag heraf i de seneste 2 disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor leverandøren er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves.

1) en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår;

2) en omsætning på mindst 70 mio. kr. i hvert af de seneste to disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) bør indeholde oplysninger om ansøgerens udførelse af anlægsopgaver, der er sammenlignelige med opgaven, jf. beskrivelsen under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4). Ansøger bør udfylde alle relevante felter i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del IV, afsnit C, Teknisk og faglig formåen, under punktet ” For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type”.

Ansøger kan vælge at vedlægge en referenceliste i stedet for ESPD’et afsnit del IV, afsnit C eller som supplement til ESPD’et.

Hvis ansøger baserer sin tekniske kapacitet på andre:

Såfremt ansøger ikke selv har relevante referencer, kan ansøger basere sig på andre enheders formåen, fx moderselskab, datterselskaber eller underleverandører.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen eller såfremt der er tale om en sammenslutning af virksomheder, er det tilstrækkeligt, at der samlet set er mindst én reference, som er sammenlignelige med opgaven, jf. beskrivelsen under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4)”.

Ansøgere kan basere sig på andre enheders tekniske kapacitet (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøger og disse andre. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske formåen, skal dette anføres i ESPD’et, Del II, afsnit C. Derudover skal den eller de andre enheder, som ansøger støtter sig på, afgive selvstændige versioner af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders tekniske kapacitet.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske/faglige formåen, se ESPD del II, C, skal den virksomhed, som ansøgeren baserer sig på underskrive en støtteerklæring, se vedlagte bilag. Hvis støtteerklæringen vedrører teknisk og faglig formåen, skal undertegnede virksomhed anvendes som underleverandør/underentreprenør (se ESPD’et, del II, D) ved opgavens udførelse. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring.

Dokumentation:

Ansøgeren skal ikke fremlægge yderligere dokumentation for referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kontakte de enheder, der er angivet som modtager af leverancerne med henblik på at verificere det idet fælles europæiske udbudsdokument angivne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves, at ansøgeren har mindst én reference, der er afsluttet indenfor de seneste 5 år, som er sammenlignelig med opgaven, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4).

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det alene er på baggrund af beskrivelsen i feltet ”beskrivelse” i ESPD’en del IV afsnit C eller ved fremlæggelse af en referenceliste, at ordregiver kan vurdere, om ansøger har mindst én reference, som er sammenlignelige med opgaven. Ansøger opfordres derfor til at udarbejde en udførlig beskrivelse. Følgende bør angives:

— Udførlig beskrivelse af referenceprojekter med stensætninger, af lignende karakter udført af tilbudsgiver indenfor de seneste 5 år,

— Der bør under beskrivelserne anføres om referencearbejderne har været udført om vinteren. dvs. under lignede vejrforhold som man må forvente på Sprogø under anlægsprojektets udførelse,

— Beskrivelse af størrelsen på stenkastningerne/stensætningerne og om den/de har haft en størrelsesorden/volumen som er tilsvarende som det udbudte,

— Kontraktssum,

— Ordregiver,

— Dato for udførelsen.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der forlanges sikkerhedsstillelse på AB92-vilkår. De nærmere betingelser fremgår af aftalen og de særlige betingelser.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Se Tilbuds- og afregningsgrundlaget ("TAG").

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se anlægskontrakten og de særlige betingelser. Bemærk, at færdiggørelsesfristen i SB § 2, stk. 3 kan indgå i forhandlingen. Fristen kan således blive ændret.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/03/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum.

Eventuelle spørgsmål og svar i forbindelse med udbuddet vil blive offentliggjort på: www.sundogbaelt.dk/udbud/.

Interesserede opfordres til løbende at holde sig orienteret på hjemmesiden. I udbudsmaterialet er angivet, hvordan og i hvilket tidsrum, der kan stilles spørgsmål.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, stk. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ansøgning om prækvalifikation kan ikke afgives på e-mail.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er ikke noget organ med ansvar for mæglingsprocedurene i Danmark
x
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister m.m. for indgivelse af klager fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud, lovbekendtgørelse 2.6.2016 nr 593. Det skal i den forbindelse nævnes, at senest samtidig med en klage indgives til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klage over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort..

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715001

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/01/2018

Send til en kollega

0.109