23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 022-046140
Offentliggjort
01.02.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://hillerodforsyning.dk/omos/udbud

Anmodning om deltagelse

Til
05.03.2018 Kl. 11:00

Addresse
Hillerød Service A/S
Kontaktperson: Michael Herse
E-mail: mh@hfors.dk

Udbyder

Hillerød Service A/S

Vindere

Vedligehold af grønne områder

(30.06.2018)
O K Nygaard A/S
Bækgårdsvej 90
4140 Borup

Vedligehold af grønne områder


Hillerød Service A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Hillerød Service A/S
32768024
Ægirsvej 4
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Michael Herse
E-mail: mh@hfors.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hillerodforsyning.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://hillerodforsyning.dk/omos/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vedligehold af grønne områder

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Vedligehold af grønne områder: Græsslåning, pleje og vedligehold af grøfter, pleje og beskæring af træer og buske, samt pleje og vedligehold af grusstier og rabatter.

Areal ca. 40 ha miljø- og klimapark.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77000000
77300000
77340000
90620000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Vedligehold af grønne områder: Græsslåning, pleje og vedligehold af grøfter, pleje og beskæring af træer og buske, samt pleje og vedligehold af grusstier og rabatter.

Areal ca. 40 ha miljø- og klimapark (genbrugsstation, renseanlæg, hovedsæde for forsyningen og grønne områder.

Opgaven indeholder vintervedligehold (glatførebekæmpelse og snerydning).

Opgaven indeholder tilsyn og meldepligt på hele arealet.

Der er tale om en rammeaftale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Modtages der flere end fem ansøgninger udvælges de ansøgere med de 5 bedste og mest relevante referencer i relation til opfyldelsen af den udbudte kontrakt.

Se under Del III, pkt. III.1.2 og III1.3.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option 1: "Skåret" - et læringsområde med græsarealer, stier, sveller og vandbassiner.

Option 2: Vedligehold af områder udenfor Klima- og miljøparken, f.eks. omkring kildepladser og regnvandsbassiner. Alle disse områder ligger i Hillerød Kommune.

Se nærmere i udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Rammeaftalen er ikke opdelt i delkontrakter, fordi ordregiver vurderer dels at kunne opnå stordriftsfordele ved ikke at opdele rammeaftalen, dels at en opdeling vil vanskeliggøre den efterfølgende kontraktadministration uforholdsmæssigt meget.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Gældende udelukkelsesgrunde i udbudsloven §§135 og 136 finder anvendelse. Desuden gælder de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven § 137. Se ESPD (Del III).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal som minimum give oplysninger om tilbudsgivers økonomiske nøgletal: Omsætning og egenkapital for de seneste tre regnskabsår.

Tilbudsgiverne skal dokumentere, at minimumskravene er opfyldt ved at fremlægge årsregnskaber eller revisorerklæringer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivers omsætning over de 3 år skal som minimum udgøre 15 mio. kr i hvert af de seneste 3 regnskabsår. Tilbudsgivers egenkapital må i hvert af de seneste 3 regnskabsår ikke have været negativ.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger om virksomhedens erfaringer i form af referencer for tilsvarende leverancer, der er udført de seneste tre regnskabsår, skal fremgå af ESPD (Del IV c). Oplysningerne bør indeholde leverancens genstand, samt ordregiver og kontraktens størrelse.

Ordregiver forbeholder sig retten til kontakte ordregivere på referencerne.

Tilbudsgiver skal dokumentere at mindstekravet er opfyldt ved at der skal være minimum 5 opgaver vedrørende CPV koderne 77300000 (Tjenesteydelser inden for havebrug) eller 77310000 (Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder), inkl. alle underliggende CPV koder, der tilsammen har en værdi på mindst 15 mio. kr. ekskl. moms indenfor de seneste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekravet er minimum 5 opgaver vedrørende CPV koderne 77300000 (Tjenesteydelser inden for havebrug) eller 77310000 (Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder), inkl. alle underliggende CPV koder, der tilsammen har en værdi på mindst 15 mio. kr. ekskl. moms indenfor de seneste 3 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/03/2018
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Gældende udelukkelsesgrunde i udbudsloven §§135 og 136 finder anvendelse. Desuden gælder de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven § 137. Se ESPD (Del III).

Kun ansøgere der udvælges skal afgive tilbud.

Ansøgning skal ske ved email til ovennævnte adresse.

Tilbud modtages ikke som mail.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for >Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. En klage over indgåelsen af rammeaftalen skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016).

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/01/2018

Send til en kollega

0.114