23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 016-033959
Offentliggjort
Udbudstype
Begrænset udbud

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed


Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Banedanmark
18632276
Amerika Plads 15
Kontaktpunkt(er): Charlotte Garset
DK 2100 København Ø
Danmark
Mailadresse: rfb.simap@bane.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://www.bane.dk

I.2) Hovedaktivitet
Jernbanetransport
I.3) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten
Aftale om udlån af ressourceperson - Assisterende projektledelse
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse

NUTS-kode DK011,DK022

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Assisterende projektledelse inden for anlægsprojekter:
— Levere input til den løbende opfølgning på projektøkonomien,
— Levere input til vurdering af ekstrakrav,
— Sikre rettidig pæanlægning og igangsættelse af opgaver I relation til tid, økonomi og krav,
— Løbende opfølgning på og besvarelse af teknisk afklaring fra entreprenøren,
— Sikre koordinering af grænsefalader med øvrige projekter I Ringsted-Femern Banen,
— Sikre koordingering af grænseflader mellem øvrige projekter uden for Ringsted-Femern Banen,
— Sikre at processerne I Tracé følges eller at eventuelle afvigelser beskrives og godkendes af styregruppen,
— Samarbejde med projektchef, projektejer og teknisk system ansvarlig,
— Identificering og håndtering af afvigelser og ændringer I projektet,
— Identificering, registrering og håndtering af projektrisici (risikostyring) og issues,
— Levere input til projektrapporter.
II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71000000

II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 2 059 200,00 DKK
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Bekendtgørelse om kvalifikationsordning

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 212-387424 af 31.10.2015

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Tildeling og kontraktens værdi
Kontrakt nr.: D02RAMB12
Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: Aftale om udlån af ressourceperson - Assisterende projektledelse
V.1.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.1.2) Oplysninger om tilbud
V.1.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Rambøll Danmark A/S
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Danmark

V.1.4) Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 2 059 200,00 DKK
Eksklusive moms
V.1.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej
V.1.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: TEN-T
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg
Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: klfu.dk

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

N/A

VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.
være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen blev offentliggjort.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Allé 35
3500 Valby
Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22.1.2018

Send til en kollega

0.098